عوامل ايجاد لكه و آسيب به پوست روئي ميوه پسته در طول فصل رشد

عوامل محيطي، ژنتيكي و مديريتي قادر به ايجاد خسارت بر روي پوست سبز ميوه پسته مي باشند.

الف- آفتاب سوختگي (Sun Scald):

شدت تابش نور خورشيد و افزايش دما به ميزان بيشتر از حد تحمل گياه ( ۳۵ -۳۸  درجه سانتيگراد بسته به نوع رقم) سبب ايجاد عارضه آفتاب سوختگي روي ميوه پسته مي گردد. در قسمتي از ميوه كه در معرض تابش شديد نور خورشيد قرار گرفته است، سلولهاي بافت پوست سبز و گاهي پوست استخواني ميوه از بين رفته و حالت نكروزه و سياه رنگ ديده مي شود (شكل۲۰).  جنين اكثر ميوه هايي كه دچار آفتاب سوختگي مي شوند، سقط شده و اين ميوه ها به صورت پوك و نيمه مغز در زمان برداشت مشاهده مي گردند.  ارقام مختلف پسته حساسيتهاي متفاوتي به عارضه ياد شده دارند.  در بين ارقام مهم تجاري پسته، رقم ممتاز حساس ترين و رقم اكبري مقاوم ترين رقم به اين عارضه مي باشند.

۳۶۴۱۳۴۴۶۶۱۳۷۱۸۱۳۱۲۲۷

شكل ۲۰- عارضه آفتاب سوختگي برروي ميوه پسته

 

عوامل مؤثر بر شدت آفتاب سوختگي در ميوه پسته عبارتند از:

۱- شدت و طول مدت تابش نور خورشيد و افزايش دماي محيط

۲- تمام عواملي كه بازتاب تشعشعات خورشيدي را بيشتر نمايند، باعث افزايش شدت آفتاب سوختگي مي شوند، به عنوان مثال در مواردي كه سطح خاك به علت شوري، براق و سفيد رنگ باشد، به علت بازتاب تقريباً كامل انرژي تابشي خورشيد ،آفتاب سوختگي روي ميوه هاي شاخه هاي بالائي پسته ايجاد مي شود.

۳- بافت خاك هر قدر سبك تر(شني) باشد، ذخيره رطوبتي آن پايين تر است. از طرفي انعكاس نور خورشيد در بافتهاي شني بيشتر است. بنابراين در بافتهاي شني عارضه آفتاب سوختگي بيشتر اتفاق مي افتد.

۴- رطوبت نسبي پايين و كم بودن پوشش گياهي در سطح باغ

۵- ضخامت كم پوست سبز و پوست استخواني در اثر عوامل ژنتيكي و تغذيه اي

۶- هرس شديد قسمتي از درخت كه باعث شود قسمتي از ميوه هايي كه قبلاً در سايه قرار داشتند، در معرض نور شديد خورشيد قرار گيرند.

۷- عدم رعايت جهت مناسب رديفهاي كاشت با توجه به وضعيت اقليمي و عرض جغرافيايي

۸- خسارت آفاتي نظير سن ها، پروانه پوست خوار و پروانه ميوه خوار پسته باعث صدمه ديدن پوست سبز و پوست استخواني شده و حساسيت ميوه به آفتاب سوختگي را افزايش مي دهد.

۹- بيماريهاي گموز و نماتد مولد غده ريشه پسته به علت كاهش پوشش برگي و اختلال در جذب و حركت مواد غذايي، باعث افزايش حساسيت به آفتاب سوختگي مي گردند.

۱۰- افزايش طول  دور آبياري بخصوص در ماههاي گرم سال سبب تشديد آفتاب سوختگي مي گردد.

۱۱- آبياري نامنظم و تنش آبي باعث كاهش رطوبت پوست سبز شده و آفتاب سوختگي را تشديد مي نمايد.

۱۲- بارش باران و سم پاشي و محلول پاشي نابهنگام بر روي ميوه ها در زمان تابش آفتاب شديد در ماههاي تير و مرداد، باعث ايجاد قطرات آب بر روي پوست سبز مي شود. اين قطرات آب مانند ذره بين عمل كرده و باعث تشديد آفتاب سوختگي مي شوند.

۱۳- صدمات وارده به پوست سبز ميوه پسته در اثر عواملي نظير محلولپاشي، سمپاشي نادرست وتگرگ باعث ايجاد لكه روي پوست سبزشده و آفتاب سوختگي تشديد مي گردد.  در باغهايي كه ميزان سديم و يا قليائيت خاك بالا است، عارضه آفتاب سوختگي بيشتر مشاهده مي شود، چون حالت قليائيت نيز به شكل لكه اي ديده مي شود، آفتاب سوختگي نيز به صورت لكه اي در باغ مشاهده مي شود.

۱۳- كمبود كلسيم ناشي از زيادي منيزيم در محلول خاك، حساسيت ميوه به آفتاب سوختگي را افزايش مي دهد.  ميوه پسته به علت دارا بودن بافت استخواني، نياز زيادي به كلسيم دارد، ممكن است كمبود كلسيم در برگ مشاهده نگردد ولي مقدار كلسيم براي رشد مناسب ميوه كافي نباشد.

۱۵- مسموميت ازت در ميوه پسته حالتي شبيه به آفتاب سوختگي دارد، با اين تفاوت كه از نوك بعضي از دانه ها صمغ خارج مي شود.

ب- سوختگي ناشي از مصرف مقادير بالاي روغن هاي معدني و مواد شيميائي:

مصرف بيش از حد مجاز روغن هاي معدني نظير روغن ولك و سيتوويت و مواد شيميائي نظير انواع آفت كشها و محلولپاشي هاي عناصر تغذيه اي نيز مي تواند سبب ايجاد لكه سوختگي بر روي برگ و ميوه پسته گردد. اين نوع سوختگي در محلولپاشي هاي مواد شيميائي  بويژه در ناحيه زير ميوه مشاهده مي شود.

منبع : موسسه تحقیقات پسته