خصوصیات ظاهری ترکیب روغن ولک مناسب

:
پیرو سوالات مطرح شده در مورد خصوصیات کیفی روغن_ولک مورد استفاده در درختان پسته با هدف تامین نیاز سرمایی چند نکته حائز اهمیت است.  روغن_ولک مناسب با پایه پارافینی پس از حل در آب کاملا شیری رنگ خواهد بود و پس از محلولپاشی کمتر از ۲۰ دقیقه توسط بافت کورتکس و بافت پوستی درختان پسته جذب می شود و هیچ تغییر رنگی مشاهده نمی شود یا حداقل تغییر رنگ دیده می شود. ترکیب روغن_ولک مناسب به درختان بجای تیرگی جلا می دهد و براحتی موجب انسداد عدسکی و افزایش ریت تنفسی گیاه می شود. کاربرد اوردوز ترکیب ولک یا تکرار چندگانه ی آن با هدف تامین نیاز سرمایی کمک چندانی نمی کند با احترام محمد جواد محمودی میمند

نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته

تعريف نياز سرمايي:

مناسب بودن يک گونه گياهي در يک منطقه تا حدي به سازگاري گياه به شرايط آب و هوايي آن منطقه بستگي دارد. درختان ميوه مناطق معتدله از جمله پسته نيز از اين قانون مستثني نبوده و در چرخه رشد ساليانه خود به يك دوره سرما نياز دارند تا بعد از آن با مهيا شدن شرايط مناسب جهت رشد، شكوفايي طبيعي جوانه ها اتفاق افتد. اين سرماي مورد نياز از دو جزء تشكيل مي شود: ميزان دما و مدت سرما. حداقل زمان لازم براي سرمادهي يك رقم در طي فصل ركود (خواب) كه موجب از سرگيري رشد طبيعي آن رقم در فصل رويش مي شود در اصطلاح ‘نياز سرمايي’ ناميده مي شود. نياز سرمايي و محدوده دمايي مؤثر در گونه ها و حتي ارقام مختلف متفاوت است. همچنين مشخص شده كه نياز سرمايي با توجه به سن درخت تغيير ميكند.

اهميت نياز سرمايي:

با فرارسيدن فصل پاييز رشد درختان خزان دار مانند پسته متوقف مي شود. برگهاي آنها مي ريزد و در برابر سرماي زمستان مقاوم مي شوند. تحقيقات اخير نشان داده كه آبسيزيك اسيد كه يك هورمون بازدارنده گياهي است با كوتاه شدن طول روز در اوايل پاييز به مقدار زيادي در برگها ساخته مي شود. فرمان ساخته شدن و تجمع اين هورمون بازدارنده رشد گياهي در برگها توسط فيتوكروم كه يك رنگيزه گياهي است و با كوتاه شدن طول روز از يك فرم به فرم ديگر تغيير مي يابد، صادر مي شود. پس از افزايش ميزان اسيد آبسيزيك، ميزان محرك هاي رشدي از جمله جيبرلين در برگها كاهش يافته و با كاهش ميزان تنفس، گياه بتدريج به خواب رفته و يا به عبارت ديگر گياه وارد مرحله ركود مي شود. در زمستان گياه در مرحله ركود قرار دارد كه در اين شرايط حتي با قرار گرفتن در يك محيط مناسب، رشد و نمو نمي كند.

در پايان زمستان اگرچه روزها بلند مي شوند وليكن بيدار شدن گياه و شروع مرحله رشد ديگر، توسط فيتوكروم انجام نمي شود چرا كه اين رنگيزه گياهي فقط قادر است در روزهاي كوتاه تغيير حالت داده و با تحريك گياه به ترشح بازدارنده هاي رشد، گياه را وارد ركود كند. بنابراين شكسته شدن استراحت در گياهان، به طور طبيعي بوسيله سرماي زمستانه صورت مي گيرد كه مقدار سرماي مورد نياز به گونه و رقم گياهي بستگي دارد.

 

اثرات عدم تأمين نياز سرمايي بر درختان پسته:

در درختان پسته اي كه سرماي کافي را دريافت نكرده اند، رشد برگچه ها كامل نبوده و برگها داراي تعداد كمتري برگچه هستند و گاهي عادت ميوه دهي تغيير مي كند. بدين صورت كه ميوه ها به صورت انتهايي روي شاخه هاي سال جاري تشكيل مي شوند، در حالي كه در حالت طبيعي به صورت جانبي روي شاخه يك ساله تشكيل مي شوند. همچنين در صورت عدم تأمين به موقع نياز سرمايي شكفتن جوانه ها با تأخير صورت گرفته و توليد گرده در بيشتر گل آذين ها بشدت پايين مي آيد. همچنين اكثر گل آذين ها ممكن است عقيم بوده و ريزش كنند. جوانه هاي گل ماده نيز از نظر ظاهري ضعيف و پايداري آنها روي شاخه كم است و حتي اگر با گرده مناسب نيز تلقيح شوند ريزش كرده و در نتيجه تشكيل ميوه و عملكرد بشدت كم خواهد شد.

 

نحوه محاسبه ميزان نياز سرمايي برطرف شده:

محاسبه نياز سرمايي بايد از زمان به خزان رفتن درخت محاسبه گردد كه معمولا اين زمان در اواخر آبان يا اوايل آذرماه رخ مي دهد و انتهاي آن زمان تورم جوانه هاي زايشي و رويشي درختنان پسته مي باشد.

براي محاسبه ميزان نياز سرمايي برطرف شده در طول يك شبانه روز بايد مجموع ساعاتي دماي هوا بين صفر تا ۷ درجه سانتيگراد قرار دارد محاسبه گردد كه اين مقدار، نياز سرمايي برطرف شده در همان روز مي باشد. لازم به ذكر است كه بر اساس ساير مدل ها، دماي ۱۸ درجه سانتيگراد اثر منفي روي نياز سرمايي ذخيره شده دارد اما تحقيقات اين موسسه نشان داده كه مدل صفر تا ۷ درجه سانتيگراد بهترين تطابق را با مناطق پسته كاري ايران دارد.

 

با توجه به آمار ارائه شده در جدول ذيل در پاييز و زمستان امسال در شهرستان رفسنجان تاكنون مجموع ساعات دماي بين صفر و ۷ درجه سانتيگراد، ۶۸۶ ساعت بوده که اغلب ارقام پسته بجز رقم كله قوچي سرماي كافي را دريافت ننموده اند.

 

نياز سرمايي ارقام مختلف پسته

 

نياز سرمايي برطرف شده

دماي بين صفر تا ۷ درجه سانتيگراد از ۱۵/۸/۹۳

تا تاريخ ۲۵/۱۱/۹۳

کله قوچي ۶۵۰ ساعت

اوحدي ۹۰۰ ساعت

احمدآقايي ۷۵۰ ساعت

اکبري ۱۱۰۰ ساعت

۶۸۶ ساعت***

 

***اطلاعات ارائه شده بر اساس دستگاه ثبت كننده اطلاعات هواشناسي ثبت شده در مؤسسه تحقيقات پسته کشور بوده و ممكن است در ساير مناطق مختلف باشد. نياز سرمايي ارقام با توجه به شرايط محيطي متفاوت بوده و در مناطق داراي آب و خاک شور نياز سرمايي افزايش پيدا کند.

 

در سال جاري وضعيت شرايط آب و هوايي از نظر بارندگي و دمايي در مقايسه با سال هاي گذشته استثنايي بوده و پيش بيني مي شود کمبود سرماي مورد نياز جهت برطرف نمودن نياز سرمايي درختان پسته يکي از مهمترين مسائل و معضلات درختان پسته باشد. ضمناً نوسانات دمايي نيز مسئله مهم ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه اي نمود.

بر اساس تحقيقات انجام شده در موسسه تحقيقات پسته کشور روغن هاي نفتي نظير ولک قابليت برطرف کردن نياز سرمايي را با غلظت هاي سي تا چهل در هزار را دارند اما در صورتيکه با نوسانات دمايي شديد مواجه شويم اثرگذاري روغن ولک کاهش مي يابد.

راهكار رفع نياز سرمايي باغهاي پسته در شهرستان رفسنجان:

با توجه به عدم تامين نياز برخي از ارقام پسته در سال جاري به باغداران پسته كار توصيه هاي زير انجام مي شود:

  1. درختان رقم اكبري در شرايط آب و خاك غير شور با روغن ولك ۴۰ در هزار و در شرايط شور با روغن ولك ۵۰ در هزار محلولپاشي شوند.
  2. درختان رقم فندقي در شرايط آب و خاك شور با روغن ولك ۴۰ در هزار محلولپاشي شوند.
  3. در مواردي كه ساير ارقام پسته در مناطقي با آب وخاك شور داراي تاخير قابل توجهي در شروع رشد در اوايل فصل مي باشند، مي توان آنها را با روغن ولك با غلظت ۴۰ در هزار روغن پاشي نمود.
  4. بهترين زمان محلولپاشي با روغن ولك به منظور رفع نياز سرمايي از اواسط بهمن تا اواخر بهمن ماه مي باشد.
  5. تاكيد مي گردد محلولپاشي با روغن ولك با غلظتهاي ذكر شده صرفاً تا پايان بهمن ماه استفاده شود.
  6. براي تهيه روغن ولك از محلهاي توزيع معتبر و فروشگاههاي مورد تائيد دستگاههاي ذي ربط اقدام شود.
  7. در سالهاي اخير شرکتهاي خصوصي، ترکيبات متعددي را جهت برطرف کردن نياز سرمايي معرفي نموده اند که بدليل انجام نشدن تحقيقات مربوط به محصولات معرفي شده در اين موسسه، امكان اظهار نظر در مورد آنها وجود ندارد اما توصيه مي شود باغداران عزيز اگر براي اولين بار از اين محصولات استفاده مي کنند در مقياس کوچک و بصورت آزمايشي استفاده نمايند و در صورت مثبت بودن نتايج، از اين محصولات در سالهاي آينده نيز استفاده نمايند.
  8. مطالب فوق برگرفته از طرح پژوهشي با ۱۱ پروژه تحقيقاتي با مجري مسئولي آقاي دكتر امان اله جوانشاه، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات پسته كشور مي باشد.

 

تهيه و تنظيم:

موسسه تحقيقات پسته كشور

برطرف كننده نياز سرمايي درختان پسته

برطرف كننده نياز سرمايي درختان پسته

درختان پسته همانند ساير درختان ميوه مناطق معتدله در سيكل ساليانه خود به يك دوره سرما نياز دارند تا بعد از آن با مهيا شدن شرايط مناسب جهت رشد ، شكوفايي طبيعي جوانه ها اتفاق افتد ، حداقل زمان لازم براي سرمادهي يك رقم در طي فصل ركورد كه موجب از سرگيري رشد طبيعي آن در فصل رويش مي شود اصطلاحا نياز سرمايي آن رقم ناميده مي شو د. نياز سرمايي در ارقام مختلف پسته متفاوت و بين 700 تا 1000 ساعت در دماي كمتر از 7c ذكر ميگردد .در ارقام ايراني ارقام با نياز سرمايي از 600 تا 1200 ساعت وجود دارند . در مناطقي كه داراي زمستانهاي معتدل يا كوتاه مي باشند ، درخت پسته ميزان سرماي لازم براي از سرگيري مناسب رشد دريافت نمي كند. دماهاي بالا در طول زمستان باعث طولاني تر شدن دوره ركود مي شود زيرا دماي بالاتر از ۱۸c به صورت افزايشي اثرات سرما را خنثي مي كنند .در مورد درختان سيب و هلو گزارش شده است كه دماي 30c_15 باعث خنثي شدن اثر سرما در جوانه هاي درخت مي گردد .روزهاي گرم با دماهاي بالا باعث تاخير در شكستن ركود جوانه ها مي شود كه مقدار اين تاخير به ميانگين حداكثر دما در طول ماههاي آبان ، آذر ، دي و بهمن بستگي داشته و ارتباطي با حداقل دما ندارد .برسي نرمال پارامترها جوي در مقايسه با متوسط هاي آماري در مناطق مختلف كشور حكايت از افزايش دما در سالهاي اخير دارد و شدت اين افزايش دما در ماههاي سرد سال بيشتر است.افزايش دما در طول دوره ركود درختان باعث عدم بر طرف شدن كامل نياز سرمايي جوانه هاي درختان ميوه مناطق معتدله شده و متعاقبا موجب بروز ناهنجاريهايي در رشد و نمو ، گلدهي و ميوه دهي درختان ميوه در دوره رشد مي شود.

بر طرف نشدن نياز سرمايي درختان پسته باعث بروز عوارض زير مي گردد.

تاخير در برگدهي و گلدهي
افزايش درصد برگ هاي غير طبيعي
عدم توليد گرده
كاهش تعداد برگچه ها و كاهش سطح برگ
تشكيل ميوه كم حتي در سال آور
كاهش رشد ميانگره اي
توليد گل به صورت جانبي و انتهايي بر روي شاخه هاي فصل جاري
مرگ شاخه ها
در اغلب موارد عوارض فوق همزمان اتفاق نمي افتد و تنها تعدادي از آنها را مي توان در سالي كه زمستان سال قبل آن سرماي كافي را براي گياه تامين نكرده است مشاهده كرد . اگر چه در گذشته و حال يكي از فاكتورهاي مهمي كه در احداث درختان معتدله مد نظر قرار مي گيرد مدت و شدت سرماي زمستانه است ، اما افزايش ميانگين دماي كره زمين كه در ماه هاي سرد سال مشهودتر است درختان را با مشكل بر طرف نشدن نياز سرماي مواجه كرده است.

ليكن با توجه به نتايج موفقيت آميز تحقيقات صورت گرفته در رابطه با بر طرف كردن قسمتي از نياز سرمايي درختان ميوه معتدله بويژه درختان پسته با استفاده از بعضي تيمارهاي شيميايي ، در صورت عدم تامين نياز سرمايي يك رقم در يك سال مي توان با مصرف اين مواد تا حدي از خسارات وارده جلوگيري نمود.

اين موضوع اهميت تعيين ساعات موثر بر نياز سرمايي درختان را بيشتر آشكار مي نمايد . به طوري كه امروزه سايت هاي مختلفي در اينترنت ساعات موثر بر نياز سرمايي را در مناطق تحت پوشش ارئه مي دهد.

تيمارهاي غير شيميايي هم براي شكستن ركود درختان مناطق معتدله استفاده شده اند ، كه از تنش آبي و عدم استفاده از كود هاي نيتراته در آخر تابستان ، برگ ريزي مصنوعي بعد از تشكيل جوانه هاي گل و قبل از انتقال آنها به مرحله ركود حقيقي ، آبياري باراني ، هرس و سرزني مي توان نام برد.

تنظيم كننده هاي رشد گياهي مانند سايتوكينين ها و جيبرلين ها اثرات مثبتي بر شكستن ركود دارند.كه جيبرلين بسيار گران بوده و سايتوكينين هم به سختي جذب جوانه ها مي شود .از تركيبات توليد كننده اتيلين نيز در زمينه شكست ركود استفاده شده است در خصوص ساير تيمارهاي شيميايي استفاده از مموادي مثل سياناميد هيدروژن ، روغن هاي معدني ، dnoc و تركيبات گوگرددار نظير سولفيد هيدروژن ، دي اكسيد گوگرد ، متيل دي سولفيد و آليل ايزوتيوسيانات و ساير تركيبات نظير تيواوره آ ،

نيترات پتانسيم ، تيديازورون و …. روي برخي درختان معتدله تا حدي اثر بر طرف نشدن نياز سرمايي را جبران كرده است كه از بين اين مواد كه در دو دهه اخير مورد استفاده قرار گرفته اند ، فقط تعداد كمي استفاده تجاري داشته اند.

در مورد درخت پسته گزارشاتي درباره استفاده از روغن و لك وجود دارد كه اعلام شده است روغن ولك باعث تسريع در گل دهي ( زود گل دهي ) ، يكنواختي گل دهي ، افزايش كميت و كيفيت ميوه دهي مي شود. روغن ولك در حقيقت نوعي حشره كش بوده و كشاورزان از آن عليه كنه ها و آفات سپردار استفاده مي كنند.ولي با كشف اينكه ولك مي تواند ركود جوانه را بشكند ، كشاورزان از اين ماده براي افزايش محصول و برداشت رودتر استفاده كرده اند. لازم به ذكر است روغن ولك داراي بيش از ۸۰ ٪ ماده نفتي پارافين بوده كه به سختي در محيط تجزيه شده و بقاياي آن در بافتهاي گياهي باقي مانده و به مرور زمان رفع آن در گياه موجب اثرات منفي نظير توفق رشد ، خشكيدگي سر شاخه ها نهايتا خشك شدن كامل درخت را به دنبال خواهد داشت .علاوه بر اين استفاده از روغن ولك در سالهاي اول نيز داراي اثرات منفي همانند شكاف پوست تنه و خروج شيره گياهي ، فعال شدن جوانه هاي خفته بر روي شاخه هاي اصلي و ايجاد نا خنك هاي غير مطلوب و خشكيدگي بيش از اندازه سر شاخه ها و تنه مي باشد.

موسسه تحقيقات پسته كشور از سال 1379 مطالعات خود را در زمينه ي نياز سرمايي درخت پسته آغاز نمود و در طي پنج سال اكثر مواد شيميايي رايج در دنيا كه بصورت كاربردي براي رفع كمبود سرما در زمستان استفاده مي شوند را مورد آزمايش و بررسي قرار داد.اگر چه هدف اول آزمايشات و بررسي ها ميزان اثر گذاري مواد براي از بين بردن اثرات منفي كمبود سرما در فصل ركود بود اما هميشه اثرات زيست محيطي و خسارت هاي اين مواد بر بافت گياهي و رشد و نمو درخت پسته نيز مد نظر قرار گرفته است و نهايتا مجموعه فعاليت ها و تحقيقات انجام شده منجر به معرفي تركيب شيميايي جديدي شد كه كاملا از تركيبات گياهي است و در مقايسه با ساير مواد مورد استفاده نظير روغن ولك ، سياناميدهيدروژن ، … بي خطر بوده و در محيط قابل تجزيه و اثرات جانبي بسيار كمي بر بافت گياهي درخت دارد.

اين تركيب شيميايي با نام چرما-13 (cherma-13) با غلظت 30 در هزار در اواسط بهمن ماه بر روي درخت محلول پاشي مي شود ( در مناطقي كه آب يا خاك شور مي باشد يا دور آبياري زياد است توصيه مي شود كه به ميزان 40 در هزار پاشيده شود).

در استفاده از اين تركيب رعايت موارد زير ضروري است.

محلول كاملا با آب يكنواخت گردد.
جهت محلول پاشي حتما از سم پاشهاي داراي همزن استفاده شود.
محلول بايد به اندازه مصرف روزانه تهيه شود و از نگهداري محلول رقيق شده خودداري شود زيرا مواد موثر آن از بين خواهد رفت.
بهترين زمان محلول پاشي اواسط بهمن ماه است و قطعا محلول پاشي هاي دير هنگام نه تنها اثر كمي خواهد داشت و چنانچه گلها در حال شكوفايي باشند ، محلول پاشي موجب خسارت به گلها خواهد شد.
در هنگام محلول پاشي بايد تمامي قسمت هاي درخت خصوصا شاخه هاي داراي جوانه به محلول آغشته شوند در غير اين صورت شاخه هاي محلول پاشي نشده با تاخير ، رشد خود را آغاز نموده و احتمال دارد به دليل غالبيت انتهايي شديد در پسته رشد اين شاخه ها متوقف شوند.
بايد توجه داشت استفاده ي هر نوع تركيب شيميايي داراي عوارض منفي است اگر چه چرما-۱۳ به دليل گياهي بودن داراي عوارض جانبي كمي است اما استفاده ي آن فقط در سالهايي توصيه مي شود كه سرما به حد كافي نبوده يا اينكه به دليل مشكلات آبي و خاكي درختان با تاخير بيدار شده و عملا شرايط لازم براي لقاح گلها به دليل گرما وجود نداشته باشد.
چرما ـ ۱۳ داراي اثرات مثبتي بر درختاني است كه در مناطق نامساعد از نظر آب و خاك ( شوري بالاي آب و خاك ) رشد مي كنندو ميزان و نحوه استفاده در اين خصوص نيز مشابه ساير درختان مي باشد.
چرما ـ ۱۳ داراي سميت بسيار پاييني است اما براي جلوگيري از هر گونه خطري اكيدا توصيه مي شود رعايت كليه موارد احتياطي و ايمني را همانند ساير سموم گياهي بنماييد.
استفاده از چرما ـ ۱۳ ظاهرا باعث زود گل دهي درختان مي شود و بسياري از باغداران تصور مي كنند اين اتفاق باعث افزايش خطر سرما زدگي بهاره مي شود در حالي كه از نظر علمي چنانچه نياز سرمايي درخت در طول دوره ركود بر طرف شود هنگامي كه دما به صفر فيزيولوژيكي درخت برسد درخت رشد خود را آغاز مي كند و در حالت طبيعي زمان شكوفايي درخت ثابت است و چنانچه نياز سرمايي درخت بر طرف نشود درخت ديرتر از خواب بيدار مي شود كه عمدتا خسارت بيشتري را بر درخت تحمل مي نمايد. لذا چرما ـ ۱۳ فعاليت هاي درخت را به حالت طبيعي (بر طرف نشدن نياز سرمايي) نزديك مي نمايد.

روغن امولسيون شونده ( ولك )

روغن امولسيون شونده ( ولك )

گروه شيميايي : هيدروكربن آليفاتيك

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : گاهي خصوصيت روغنها را بر حسب جرم مولكولي آنها بيان مي كنند . روغنهاي بسيار سبك خاصيت حشره كشي چنداني ندارند به عكس در صورتيكه از مولكولهاي روغني بسيار سنگين استفاده شود علاوه بر آفت ؛ گياه ميزبان هم صدمه خواهد ديد . آن دسته از هيدروكربنها براي مبارزه با آفات روي گياهان به كار گرفته مي شوند كه نقطه جوش آنها دقيقا كنترل شده و عمدتاً از هيدروكربنهاي پارافيني تشكيل شده باشند . خلوص روغن از نظر وجود هيدروكربنهاي غير اشباع را با درجه سولفوناسيون نشان مي دهند . اگر درجه سولفوناسيون روغن 100 باشد يعني صد در صد از هيدروكربنهاي اشباع شده تشكيل شده است . بنابراين هر قدر درجه سولفوناسيون از 100 كمتر باشد ميزان هيدروكربنهاي غير اشباع بيشتر است . درجه سولفوناسيون در تعيين روغنها براي سمپاشي زمستانه و تابستانه موثر مي باشد . مثلاً روغنهاي با درجه سولفوناسيون 85 تا 95 براي سمپاشي تابستانه و روغنهاي با درجه سولفوناسيون 65 تا 75 براي سمپاشي زمستانه مناسبند . روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره كشهاي ديگر رقيق كرده و مصرف مي نمايند .

ماندگاري در محيط زيست : تجزيه زيستي روغنهاي امولسيون شونده توسط ميكروارگانيزمهاي موجود در خاك صورت مي گيرد . عواملي كه مي توانند بر سرعت تجزيه زيستي اثر بگذارند عبارتند از : شرايط محيطي از قبيل دما ؛ رطوبت ؛ بارندگي ؛ نوع خاك و ميكروارگانيزمها .

سميت : LD50 بيشتر از mg/kg4300

يكي از مزاياي روغنها نسبت به حشره كشها كم خطر بودن آنها براي انسان است به طوريكه باقيمانده سم روي محصولات براي انسان خطرناك نمي باشد . روغنها سميتي براي پرندگان و حشرات مفيد ندارند ولي ماهيها و زنبورهاي عسل تا حدي به اين سم حساس هستند .

موارد مصرف : روغنها از طريق بستن منافذ تنفسي باعث مرگ حشرات مي شوند . همچنين با انحلال قشر مومي جلد حشره باعث مي شوند كه حشره بوسيله نيروي كشش سطحي آب گرفتار آيد . اينگونه خواص روغنها در روش مبارزه با لارو پشه با پهن كردن يك لايه نازك روغن روي سطح آب مورد استفاده قرار مي گيرد .

روغنها را در دفع آفات در موارد زير بكار مي برند .

1-براي سمپاشي تابستاني بر ضد شپشك آردآلود ؛ سپردارها و شته ها .

2-براي سمپاشي زمستاني بر ضد شپشكهاي گياهي ؛ كنه هاي گياهان ؛ تخم عده اي از حشرات و بعضي از لاروهاي زمستاني .

3- بر ضد انگلهاي خارجي مانند كك ؛ شپش و كنه .

4- به عنوان حامل و حلال حشره كشها .

5- جهت مخلوط كردن با امولسيون بعضي از حشره كشها مانند تركيبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره كشي آنها .

روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره كشهاي ديگر رقيق كرده و مصرف مي نمايند . در اين صورت روغن به صورت يك ورقه نازك پايدار روي سطح سمپاشي شده باقي مي ماند . بايد توجه داشت كه ميوه هاي هسته دار و نيز مركبات تا اندازه اي نسبت به روغن حساسند . به طور كلي در مورد كاربرد روغنها بايد احتياطاتي را رعايت كرد كه مهمترين آن عبارتند از :

‌1- در بهار و تابستان بايد قبل از سمپاشي با روغن درختان را آبياري كرد .

2- سه هفته قبل و بعد از سمپاشي با روغن از كاربرد گوگرد روي گياه بايد خودداري نمود .

3-اگر روغن با سم همراه باشد بايد احتياطات مربوط به سم رعايت شود.

فرمولاسيون : امولسيون 80% و 90% بدون آب منبع


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید