نماتد مولد غده ریشه پسته

نماتد مولد غده ریشه پسته

           ّپسته یکی از مهمترین محصولات وارقام صادراتی کشور می باشد که با رعایت شرایط بهداشتی باغات می تواند تاثیر عمده ای در افزایش کیفیت ومیزان تولید محصول وهم در سالم سازی باغات به منظور کاهش خسارت آفات نقش مؤثری داشته باشد.

پسته یکی ازگیاهان حساس به گونه های مختلف نماتد مولد غده(     p (meloidogynesp می باشد .

بافت سبک(شنی) تانیمه سبک خاک باغات پسته فعالیت نماتد را سرعت می بخشد.

نماتد با تغذیه از محتویات ریشه و ایجاد زخم وغده باعث خسارت به گیاه می شوند. نماتدها در خاکهای سبک در

عمق ۱۰-۵۰ سانتی متری فعالیت دارند.

علایم خسارت نماتد مولد غده در ریشه پسته:

۱- توقف رشد درختان پسته.

۲- ضعف وبی حالی کلی درخت.

۳- زردی حاشیه برگها.

۴- قاشقی شدن و ریزش برگهای سرشاخه های درخت .

۵- خشک وبی برگ شدن سر شاخه های درخت.

۶- گره گره وغده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسید گی ریشه.

۷- دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل بهار نسبت به سایر درختان پسته در باغ.

بیشترین خسارت نماتدهای پسته در باغات جوان با بافت ماسه ای وشنی مشاهده می شود.

راههای شیوع وانتقال نماتد درباغات:

نماتد توسط نهال های منتقل شده از خزانه آلوده به نماتد وجابجایی خاک آلوده وگل ولای چسبیده به لاستیک تراکتور وگاوآهن وکولتیواتور و ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود.

راههای کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده:

الف- استفاده از ارقام محلی مقاوم.

ب- افزایش عمق ریشه درخاک: اگر در سالهای اولیه رشد شرایط رشد ریشه درزمین فراهم باشد به نحوی که از منطقه فعالیت نماتد(۱۰تا۵۰ سانتیمتر)ریشه نفوذ نماید میزان تحمل گیاه افزایش می یابد و باعث نجات گیاه می شود.

ج- استفاده از چالکود :در خاکهای فقیر استفاده از چالکود و استفاده از کودهای پتاسه کمک مؤثری به استقامت گیاه در مقابل نماتد می نماید همچنین هجوم ریشه ها به منطقه چالکود با عث گسترش ریشه زایی و مقاومت گیاه به نماتد می شود.

د- استفاده از سموم نماتد کش : در مواقع بحرانی و افزایش جمعیت نماتد می توان با نظر کارشناسان حفظ نباتات از سم نماتد کش راگبی به نسبت ۳۰تا ۵۰ گرم در سایه انداز هردرخت استفاده کرد زمان استفاده از سم نماتد کش راگبی در دو نوبت شهریورماه و اسفند ماه می باشد .

ه- انجام عملیات هرس: با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید وحفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می نماید.

و-رعایت اصول بهداشتی: شستشوی وسایل وادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین وباغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می نماید.

 

ز- استفاده از خاک رس: اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی وآلوده به نماتد می باشد . قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ خاک را با رس ترکیب نموده یا با آب گل آلود(رس دار) آبیاری نمایید چرا که نماتد در خاکهای رسی قادر به فعالیت و جابجایی نمی باشد.

در پایان با توجه به گسترش نماتد ها به درختان در باغات شهرستان فردوس توصیه می گردد کلیه باغداران نسبت به پیشگیری وتقویت درختان خود اقدام نمایند.

ریشه آلوده به نماتد

تدخین خاک :
برای استفاده از متام سدیم خاک باید مرطوب باشد ( برعکس متیل بروماید ) به همین دلیل، برای بدست آوردن نتیجه مناسب، خاک را از آب اشباع کنید ( نه غرقاب ) . در ضمن به آبی که در طول مبارزه به زمین می دهید حتمآ مقداری متام سدیم اضافه کنید، طوری که غلظت سم در تمام آّب آبیاری یکنواخت باشد.
بعد از کاربرد سم در خاکهایی که بافت سبک دارند، به آسانی زهکشی می شوند و گرم هستند، به مدت ۲۱ – ۱۴ روز از کشت خودداری کنید. وقتی خاک سرد است و بافت ریزی دارد یا مقدار آلودگی در آن بالا است، ۶۰ – ۳۰ روز از کشت کردن خودداری کنید.این روش ( استفاده از متام سدیم در آب آبیاری ) به ندرت  اعماق بیش از یک متر را ضدعفونی می کند. این ماده کمتر از متیل بروماید که تحت شرایط خشک به کار می رود موثر است اما  در نقاطی که خاک بیش از اندازه برای استفاده از متیل بروماید مرطوب است ،می توان از متام سدیم استفاده کرد.
برای ضد عفونی خاک باید زمین را به عمق ۲۰ – ۱۵ سانتیمتر شخم زد و تسطیح نمود و سپس سم را به نسبت ۶ – ۵ درصد با آب مخلوط کرد . ۱۵۰ لیتر از این محلول برای سمپاشی ۱۰۰ متر مربع کافی است. بعد از آن زمین را باید آبیاری کرد تا رطوبت به عمق ۱۵ سانتیمتری برسد.
از متام سدیم ( واپام ) همیشه قبل از کشت استفاده می کنیم و این سم در زمانی که گیاه در مزرعه وجود دارد یا در زمین های مجاور قطعات کشت شده یا باغها قابل استفاده نیست.در ضمن  متام سدیم در خاکهایی که حرارتی کمتر از ۱۵ درجه دارند، تبخیر نمی شود و ضدعفونی بی فایده خواهد بود.
اگر بخواهیم محل درخت آلوده را ضدعفونی کنیم، درخت آلوده و تمام بقایای آن را خارج می کنیم . حفره ای به قطر ۳ متر در محل حفر کرده و با ۵/۰ لیتر متام سدیم ( که دارای ۳۱ درصد سم خالص است ) حفره را ضدعفونی کرده محل را آبیاری می نماییم.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس

ته

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematode-part I

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are minute, worm-like animals that are very common in soil. They have a wide host range, and cause problems in many annual and perennial crops. Tomatoes are among the most seriously affected, with the nematodes causing problems in all growing areas. Although this information is specific to tomatoes, the principles can be applied to most other annual crops. Meloidogyne spp. Root-knot nematode juveniles are active, thread-like worms about 0.5 mm long. They are too small to be seen with the naked eye. The juveniles hatch from eggs, move through the soil and invade roots near the root tip. Occasionally they develop into males, but usually become spherical-shaped females. The presence of developing nematodes in the root stimulates the surrounding tissues to enlarge and produce the galls typical of infection by this nematode. Mature female nematodes then lay hundreds of eggs on the root surface, which hatch in warm, moist soil to continue the life cycle. Continued infection of galled tissue by second and later generations of nematodes causes the massive galls sometimes seen on plants such as tomatoes at the end of the growing season. The length of the life cycle depends on temperature and varies from 4-6 weeks in summer to 10-15 weeks in winter. Consequently, nematode multiplication and the degree of damage are greatest on crops grown from September to May. Nematodes are basically aquatic animals and require a water film around soil particles before they can move. Also, nematode eggs will not hatch unless there is sufficient moisture in the soil. Thus, soil moisture conditions that are optimum for plant growth are also ideal for the development of root-knot nematode. There are more than 50 species of root-knot nematodes, though only a few species (e.g. M. javanica, M. incognita, M. arenaria and M. hapla) are important in Queensland. M. javanica and M. incognita are widespread, while M. hapla is common only in areas of high elevation (such as the Atherton Tableland) where it is cooler. Although root-knot nematodes are difficult to identify, it is not important, for most practical purposes, to know which of the species is present. Species identification becomes particularly important when resistant varieties and crop rotation are being used as control practices because most plants are resistant to a limited range of species. Therefore, the crops chosen must be resistant to the species (or populations) present in a particular field. The common species of root-knot nematodes all have a wide host range and most plants are able to host at least one species. Many important fruit, vegetable and ornamental crops are good hosts of these nematodes, including banana, cucurbit, grape, carnations, passionfruit, nectarine, capsicum, bean, kiwi fruit, chrysanthemum, pineapple, tomato, carrot, egg fruit, strawberry, rose, peach, celery, ginger, lettuce, papaya and pumpkin. In general, members of the grass family are less susceptible than other plants to root-knot nematodes. Root-knot nematodes do not produce any specific above-ground symptoms. Affected plants have an unthrifty appearance and often show symptoms of stunting, wilting or chlorosis (yellowing). Symptoms are particularly severe when plants are infected soon after planting. However, more commonly, nematode populations do not build up until late in the season and plants grow normally until they reach maturity. Then they begin to wilt and die back with flowering, reducing fruit set and fruit development.

Root-knot nematode-part II

Root-knot nematode-part II

Below ground, the symptoms of root-knot nematodes are quite distinctive. Lumps or galls ranging in size from 1 to 10 mm in diameter, develop all over the roots. In severe infestations, heavily galled roots may rot away, leaving a poor root system with a few large galls. Monitoring or assessment of nematode populations is an important aid to nematode management. Monitoring should begin well before problems occur, as it is too late to prevent crop losses once root-knot nematode damage is seen in the field. For assessment of galling in the field. When tomatoes (or other root-knot susceptible crops) are planted in the same field every year, a check for root-knot galls at the end of the season provides valuable information on the level of nematode infestation and the likelihood of nematode damage in the next year. A thorough sampling of the field at harvest may provide as much information as having soil samples analysed for nematodes before the planting of the next crop. Dig up plants from several areas of the field, taking care to retrieve the fine feeder roots, and look carefully for the presence of galls. The number and size of the galls provides an indication of the degree of root-knot nematode infestation. Nematode analysis: Soil samples can be collected before planting and sent to a laboratory for extraction, identification and a count of the nematodes present. Divide fields into blocks no larger than about 4 ha to sample areas of similar soil type or cropping history separately. For each block, collect about 50 small subsamples of soil with a shovel or sampling tube at depths of 5-20 cm and place in a bucket. Mix thoroughly, remove a 500 mL subsample, seal in a plastic bag and send to the laboratory for analysis. Do not leave samples in the sun or refrigerate them. The best storage temperatures are 10 15oC. Include your name, address, date, location of the field, cropping history, the variety being planted and any information on previous nematicide use or nematode symptoms observed. Bioassays: nstead of sending soil samples to a laboratory for nematode analysis, a simple bioassay is sometimes useful, particularly for detecting low populations of root-knot nematode. Transplant a nematode-free tomato seedling of a susceptible variety into a pot containing about 2 L of your soil sample. Grow plants at temperatures of 20-28oC for about one month, and then remove the root system and examine it for galls. At this stage, the galls (if present) will be less than 0.5 mm in diameter but their occurrence will indicate the presence of root-knot nematode. The bioassay method has an advantage over nematode extraction methods because larger samples can be processed. Growing the plants for one month allows ample time for eggs to hatch, and these nematodes to invade the plant and be detected. Its main disadvantage is that samples must be collected at least two months before planting. Interpretation of results of monitoring data: Nematode analysis is likely to show a number of plant-parasitic species. However, root-knot nematode is the only species known to cause economic damage to tomatoes in Queensland and nematode management decisions should be made on the basis of its presence or absence. Unfortunately, not all nematodes are recovered with the extraction methods currently available and this applies particularly to nematodes in the egg stage. When relatively small samples are processed, some nematodes may be missed when population levels are low. The absence of root-knot nematode in these extractions does not necessarily mean that the nematode is not present in the field. In this case, use information about the soil texture, previous cropping history and previous occurrence of nematode damage to decide whether the negative result is accepted or whether the block should be re-sampled. Tomatoes are very susceptible to root-knot nematodes under Queensland conditions. In the past, control measures were normally recommended if one root-knot nematode was found in a 200 mL soil sample taken before planting or a gall was found in the roots of bioassay plants. However, recent research suggests that the economic threshold may be a little higher than previously thought. Thus, well managed crops grown in fields with a preplant density of 1-10 root-knot nematodes per 200 mL soil may be heavily galled at harvest but will suffer little yield loss from nematodes.

نماتد مولد غده ریشه پسته

   ّپسته یکی از مهمترین محصولات وارقام صادراتی کشور می باشد که با رعایت شرایط بهداشتی باغات می تواند تاثیر عمده ای در افزایش کیفیت ومیزان تولید محصول وهم در سالم سازی باغات به منظور کاهش خسارت آفات نقش مؤثری داشته باشد.

پسته یکی ازگیاهان حساس به گونه های مختلف نماتد مولد غده(     p (meloidogynesp می باشد .

بافت سبک(شنی) تانیمه سبک خاک باغات پسته فعالیت نماتد را سرعت می بخشد.

نماتد با تغذیه از محتویات ریشه و ایجاد زخم وغده باعث خسارت به گیاه می شوند. نماتدها در خاکهای سبک در

عمق ۱۰-۵۰ سانتی متری فعالیت دارند.

علایم خسارت نماتد مولد غده در ریشه پسته:

۱- توقف رشد درختان پسته.

۲- ضعف وبی حالی کلی درخت.

۳- زردی حاشیه برگها.

۴- قاشقی شدن و ریزش برگهای سرشاخه های درخت .

۵- خشک وبی برگ شدن سر شاخه های درخت.

۶- گره گره وغده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسید گی ریشه.

۷- دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل بهار نسبت به سایر درختان پسته در باغ.

بیشترین خسارت نماتدهای پسته در باغات جوان با بافت ماسه ای وشنی مشاهده می شود.

راههای شیوع وانتقال نماتد درباغات:

نماتد توسط نهال های منتقل شده از خزانه آلوده به نماتد وجابجایی خاک آلوده وگل ولای چسبیده به لاستیک تراکتور وگاوآهن وکولتیواتور و ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود.

راههای کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده:

الف- استفاده از ارقام محلی مقاوم.

ب- افزایش عمق ریشه درخاک: اگر در سالهای اولیه رشد شرایط رشد ریشه درزمین فراهم باشد به نحوی که از منطقه فعالیت نماتد(۱۰تا۵۰ سانتیمتر)ریشه نفوذ نماید میزان تحمل گیاه افزایش می یابد و باعث نجات گیاه می شود.

ج- استفاده از چالکود :در خاکهای فقیر استفاده از چالکود و استفاده از کودهای پتاسه کمک مؤثری به استقامت گیاه در مقابل نماتد می نماید همچنین هجوم ریشه ها به منطقه چالکود با عث گسترش ریشه زایی و مقاومت گیاه به نماتد می شود.

د- استفاده از سموم نماتد کش : در مواقع بحرانی و افزایش جمعیت نماتد می توان با نظر کارشناسان حفظ نباتات از سم نماتد کش راگبی به نسبت ۳۰تا ۵۰ گرم در سایه انداز هردرخت استفاده کرد زمان استفاده از سم نماتد کش راگبی در دو نوبت شهریورماه و اسفند ماه می باشد .

ه- انجام عملیات هرس: با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید وحفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می نماید.

و-رعایت اصول بهداشتی: شستشوی وسایل وادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین وباغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می نماید.

 

ز- استفاده از خاک رس: اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی وآلوده به نماتد می باشد . قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ خاک را با رس ترکیب نموده یا با آب گل آلود(رس دار) آبیاری نمایید چرا که نماتد در خاکهای رسی قادر به فعالیت و جابجایی نمی باشد.

در پایان با توجه به گسترش نماتد ها به درختان در باغات شهرستان فردوس توصیه می گردد کلیه باغداران نسبت به پیشگیری وتقویت درختان خود اقدام نمایند.

ریشه آلوده به نماتد

            تدخین خاک :
برای استفاده از متام سدیم خاک باید مرطوب باشد ( برعکس متیل بروماید ) به همین دلیل، برای بدست آوردن نتیجه مناسب، خاک را از آب اشباع کنید ( نه غرقاب ) . در ضمن به آبی که در طول مبارزه به زمین می دهید حتمآ مقداری متام سدیم اضافه کنید، طوری که غلظت سم در تمام آّب آبیاری یکنواخت باشد.
بعد از کاربرد سم در خاکهایی که بافت سبک دارند، به آسانی زهکشی می شوند و گرم هستند، به مدت ۲۱ – ۱۴ روز از کشت خودداری کنید. وقتی خاک سرد است و بافت ریزی دارد یا مقدار آلودگی در آن بالا است، ۶۰ – ۳۰ روز از کشت کردن خودداری کنید.این روش ( استفاده از متام سدیم در آب آبیاری ) به ندرت  اعماق بیش از یک متر را ضدعفونی می کند. این ماده کمتر از متیل بروماید که تحت شرایط خشک به کار می رود موثر است اما  در نقاطی که خاک بیش از اندازه برای استفاده از متیل بروماید مرطوب است ،می توان از متام سدیم استفاده کرد.
برای ضد عفونی خاک باید زمین را به عمق ۲۰ – ۱۵ سانتیمتر شخم زد و تسطیح نمود و سپس سم را به نسبت ۶ – ۵ درصد با آب مخلوط کرد . ۱۵۰ لیتر از این محلول برای سمپاشی ۱۰۰ متر مربع کافی است. بعد از آن زمین را باید آبیاری کرد تا رطوبت به عمق ۱۵ سانتیمتری برسد.
از متام سدیم ( واپام ) همیشه قبل از کشت استفاده می کنیم و این سم در زمانی که گیاه در مزرعه وجود دارد یا در زمین های مجاور قطعات کشت شده یا باغها قابل استفاده نیست.در ضمن  متام سدیم در خاکهایی که حرارتی کمتر از ۱۵ درجه دارند، تبخیر نمی شود و ضدعفونی بی فایده خواهد بود.
اگر بخواهیم محل درخت آلوده را ضدعفونی کنیم، درخت آلوده و تمام بقایای آن را خارج می کنیم . حفره ای به قطر ۳ متر در محل حفر کرده و با ۵/۰ لیتر متام سدیم ( که دارای ۳۱ درصد سم خالص است ) حفره را ضدعفونی کرده محل را آبیاری می نماییم.

دی کلرو پروپن+متیل ایزوتیوسیانات

دی کلرو پروپن+متیل ایزوتیوسیانات

کاربرد و توصیه:

1.نحوه تاثیر:نماتد کش تدخینی خاک

2.موارد مصرف:علیه نماتد مرکبات-علیه نماتد مولد غده ریشه توتون

3.مقدار مصرف:قبل از کاشت در حرارت 20 تا 25 درجه خاک را ضد عفونی می کند

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس

نماتدكش سيستميك از گروه تركيبات فسفره آلي
فرمولاسيون:
نماكور Nemacur % 10 G
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمديد لغايت 87 در باغات چاي – 3/2/80 ثبت موقت تمديد لغايت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد.
موارد مصرف در ايران:
نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنماي مصرف:
•نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع.
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 6/1- 7/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 009/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 001/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

 

کادوزفوس

کادوزفوس

کاربرد و توصیه:

1.تحوه تاثیر:نماتد کش تماسی و گوارشی که در عمل آنزیم کلین استرازایجاد می کند

2.موارد مصرف:علیه نماتد مولد زخم ریشه در باغات چای-علیه نماتد مولد غده ریشه پسته

3.مقدار مصرف:5 گرم برای هر بوته در باغات چای -15 گرم در متر مربع در باغات پسته

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

متام سدیم (metam sodium)

متام سدیم (metam sodium)

متام سدیم
نماتدكش تدخيني از گروه مونومتيل دي‌تيوكاربامات‌ها كه علاوه بر نماتدها قارچ‌هاي خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضي از حشرات خاکزي را نيز از بين مي‌برد. همچنين از جوانه‌زني بذر و رشد ريشه‌ي علف‌هاي هرز جلوگيري مي‌کند.
فرمولاسيون:
1. واپامVapam %7/32 SL
2. واپامVapam %31 SL
3. واپامVapam %70 EC
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: متام سديم، در خاک در اثر تجزيه اسید سیانیدریک ایجادمي کند كه مهار کننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند.
موارد مصرف در ايران:
•نماتدهاي ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي مانند گوجه‌فرنگي، فلفل و غيره.
•علف‌هاي هرز خزانه توتون (گل جاليز، اويارسلام، انواع تاج خروس، سلمک، گاوپنبه، تاج‌ريزي)
موارد مصرف در ساير کشورها:
نماتدها در داوودي، ميخک زينتي، گوجه فرنگي مزرعه‌اي، گياهان زينتي، محصولات گلخانه‌اي، گوجه فرنگي‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌های داراي پوشش، خاک‌های آزاد، حشرات خاکزي در داوودي، بيماري‌هايي با عوامل خاکزاد در داوودي، بذور علف هرز در داوودي،
راهنماي مصرف:
•براي کنترل نماتد ريشه‌گره‌اي در گلخانه 145 گرم در مترمربع متام سديم توصيه شده است. اين مقدار را بايد به نسبت حدود 5% يا بيشتر با آب مخلوط کرده و استفاده نمود.
•براي کنترل علف‌هاي هرز خزانه توتون 120 ميلي‌ليتر در هر مترمربع خزانه سه هفته قبل از کشت.
•پس از کاربرد واپام بايد بلافاصله زمين را آبياري کرد به گونه‌اي که رطوبت تا عمق 15 سانتي‌متري نفوذ کند.
•ضدعفوني خاک در سطح وسيع مقرون به صرفه نيست، لذا، کاربرد متام سديم فقط در سطوح کوچک مانند گلخانه‌ها و خزانه‌ها توصيه مي‌شود.
•زمان ضدعفوني 1 تا 2 ماه قبل از کشت در گلخانه و يک سال در ميان، بسته به نوع خاک انجام گردد.
•متام سديم ممکن است بصورت مخلوط با خاک نيز به کار رود.
•50 گرم در هر مترمربع خاک يا 32 گرم در هر مترمکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، براي ضدعفوني خاک سنگين خزانه‌های گوجه فرنگي، فلفل و توتون با استفاده از پوششي پلاستيکي به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل 2 ماه قبل از کاشت مصرف مي‌شود.
•زمان كاربرد را به گونه‌اي انتخاب كنيد كه دماي خاك به 7 درجه سانتي‌گراد و ترجيحاً بالاتر از 10 درجه سانتي‌گراد برسد.
•در زمان سم‌پاشي نبايد هيچ گياهي در خاک باشد.
•تا زماني که تست جوانه‌‌زني روي محصولات صورت نگرفته نبايد کاشته شوند.
•در گلخانه‌ها در محدوده دومتري محصولات کاشته شده نبايد اين سم به كار رود.
احتیاط‌های لازم:
•متيل ايزوتيوسيانات كه در اثر تجزيه متام سديم حاصل مي‌شود، به شدت موجب گياه‌سوزي مي‌شود، لذا، ضدعفوني خاک بسته به بافت خاک، بايد يکي دو ماه قبل از کاشت صورت گيرد تا در اين فاصله، مسموميت خاک برطرف شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1800-285 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها2/35- 3/0میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 3/2 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل براي مدت يك شبانه‌روز بعد از كاربرد متام سديم بايد از ورود افراد و احشام به محوطه مربوطه جلوگيري شود.
•بعد از كاربرد سم بايد چندين هفته اجازه دهيد تا باقيمانده سم از خاك خارج شود. براي تهويه خاك و خروج سريع‌تر گاز مي‌توان از چنگک استفاده كرد. زمان لازم براي خروج سم از خاك بسته به نوع خاك متفاوت است. براي خروج گاز‌هاي سمي از خاک‌هاي رسي و خاك‌هاي غني از مواد آلي مدت زمان بيشتري لازم است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز