فیلم مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام – پيام بيماريها

فیلم مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام - پيام بيماريها

 

برای حمایت و دانلود این فیلم آموزشی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان  کلیک کنید

RIAL 10,000 – خرید

 

برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی کشاورزی کلیک کنید

 

فیلم منابع طبيعي تايباد ۳ – مبارزه با سن در مرحله برداشت – پيام سن گندم

 فیلم منابع طبيعي تايباد 3 - مبارزه با سن در مرحله برداشت - پيام سن گندم

برای حمایت و دانلود این فیلم آموزشی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان  کلیک کنید

RIAL 10,000 – خرید

 

برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی کشاورزی کلیک کنید

1 2 3