اتال فلورالین

 اتال فلورالین

علف‌کش انتخابی، از گروه دی نیترو آنیلین
فرمولاسیون:
سونالان Sonalan % 3/33 EC
تاریخ ثبت: سال ۱۳۵۵
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده جوانه‌‌زنی و رشد جوانه‌های انتهایی (مریستم)، بازدارنده تقسیم سلولی.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: سونالان به صورت بخار وارد گیاه می‌شود. جذب آن توسط دانه و به هنگام عبور از لایه‌های خاک تیمار شده صورت می گیرد. انتقال این علف‌کش پس از جذب در گیاه کم است.
علائم تأثیر در گیاه: تولید ریشه‌های کلفت، کوتاه و بدون انشعاب، توقف رشد نوک ریشه.
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): نیمه عمر این علف‌کش در شرایط مرطوب ۱ تا ۲ روز است.
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، کلزا و لوبیا
موارد مصرف در سایر کشورها:
مزارع آفتابگردان، گلرنگ، لوبیا، سویا ] ۲ تا ۳ لیتر در هکتار[ ، عدس، پنبه، کدو و بادام زمینی
راهنمای مصرف:
•برای کنترل علف‌های هرز در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، به صورت پیش کاشت، مخلوط با خاک، عمق اختلاط با خاک ۸ تا ۱۰ سانتی متر مورد استفاده قرار می گیرد.
•مقدار مصرف بسته به نوع خاک ۲ تا ۳ لیتر در هکتار می‌باشد.
•برای کنترل علف‌های هرز سویا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار فلورالین + ۶۰۰ گرم متریبیوزین به صورت پیش کاشت و در اختلاط با خاک توصیه می‌شود.
•این علف‌کش می‌تواند در اختلاط با آترازین برای کنترل علف‌های هرز مزارع ذرت و سورگوم نیز استفاده شود.
•مقدار مصرف علف‌کش در خاک‌هایی که مواد آلی بالا دارند بیشتر است.
•این علف‌کش جذب ذرات خاک شده و از این جهت احتمال آب‌شویی آن کم است.
احتیاط‌های لازم:
•باقیمانده این علف‌کش در شرایط سرد یا خشک برای برخی از گونه‌های زراعی بعدی خطر آفرین است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۲ تا ۵ هزار میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و ۱۰۲/۰ تا ۱۴/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•کاربرد این علف‌کش نسبتا بی خطر است.
•خطر آب‌شویی این علف‌کش کم است.
•بقایای این علف‌کش ممکن است از طریق فرسایش خاک به اکوسیستم‌های آبی منتقل شود.
ethalfluralin

باشگاه مهندسان و دانشجویان ایرانی iran-eng.com

علف های هرز در باغات پسته

علف های هرز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دایمی باغداران پسته مطرح می باشد. متاسفانه در مراکز تحقیقاتی داخلی˛ در خصوص شناسایی˛ برآورد میزان خسارت˛ انواع روش های کنترل و سموم علف کش در باغات پسته کار زیادی انجام نشده است. در باغات پسته آمریکا جهت مراحل مختلف باغ و همچنین برای انواع علف های هرز و مراحل رشدی علف ˛ مدیریت و سموم علف کش خاص آن توصیه شده است.

  رقابت در جذب آب و مواد غذایی با درخت پسته˛ ایجاد مشکل در عملیات باغی˛ میزبان واسطه برای سن ها و کنه ها˛ رابطه انگلی با درخت˛ ممانعت از رسیدن نور به درخت و ترشحات سمی ریزوم ها از مهمترین خسارات علف های هرز در باغات پسته می باشند.

علف های هرز غالب در باغات پسته شامل: مرغ˛خارشتر˛ اسفناج باغی˛ پیچک صحرایی˛سلمک (سلمه تره)˛ هفت بند˛ علف شور˛ شیرین بیان˛تلخه˛ چسبک˛ علف خرس (کاتوس) و قیاق می باشند.

علف کش های رایج در باغات پسته ایران عمدتا محدود به دو سم گلایفوزیت و پاراکوات میشود که در ذیل به اختصار در خصوص این سموم نکاتی ارایه شده است.

نام عمومی: گلایفوزیت
نام تجاری: رانداپ

–          نحوه تاثیر: غیر انتخابی و سیستمیک

–           میزان مصرف: 6-12 لیتر در هکتار برای علف های هرز دایمی و 2-4 لیتر در هکتار برای علف های هرز یکساله (به طور متوسط 10 لیتر در هکتار مصرف می شود.)

–          مصرف فریگیت 0.5% یا سولفات آمونیوم 2% باعث کاهش دز مصرف به حدود 5-6 لیتر در هکتار میشود.

–          تاثیر: علف های هرز دایمی – یکساله و دوساله

–          میزان مصرف آب: 200-300 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

نام عمومی: پاراکوات

نام تجاری: گراماکسون

–          نحوه تاثیر:  غیر انتخابی و تماسی

–           میزان مصرف: 5 لیتر در هکتار

–          تاثیر: علف های هرز یکساله و قبل از گل دهی

–          میزان مصرف آب: 500 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

حیدری

علف‌های هرز در زعفران

 

علف‌تولید-زعفران-9هاى هرز اغلب از طريق بذر زيادى که توليد مى‌کنند، تکثير مى‌شوند و بذر آنها از راه باد، آب، حيوانات و انسان از نقطه‌اى به نقطه ديگر انتشار مى‌يابد. براى از بين بردن علف‌هاى هرز شيوه‌هاى زيادى وجود دارد اما معمولاً از ترکيب دو يا چند روش نتيجه مناسب‌ترى به‌دست مى‌آيد. با علف‌هاى هرز به‌ روش‌هاى مکانيکي، زراعي، بيولوژيکى و شيميائى مبارزه مى‌کنند، اما در زراعت زعفران روش مکانيکى به‌ويژه وجين متداول است و روش شيميائى با توجه به‌خواب تابستانى زعفران عملى مى‌باشد.

وجين: با توجه به اينکه بوته زعفران ضعيف، کوتاه و ظريف است، وجين از اهميت بسيارى برخوردار است زيرا چنانچه زمين کشت از وجود علف‌هاى هرز پاک نشود پس از مدتى تمام مزرعه را پوشانده و نابودى آنها به‌سختى امکان‌پذير خواهد بود. بنابراين در پنج ماه بهار و تابستان که پياز زعفران دوره استراحت تابستانى خود را مى‌گذراند، کشاورزان با استفاده از وسايل دستى و ماشيني، به‌راحتى علف‌هاى هرز را از بين‌ مى‌برند. کشاورزان از بردن ماشين‌آلات سنگين به داخل زمين خوددارى مى‌کنند زيرا اين وسايل باعث کوبيدگى سطح خاک مى‌شوند. در هر صورت اولين وجين زعفران پس از برداشت گل‌ها (گل‌پاک)، دومين آن به‌فاصله يک ماه پيش از آبيارى و پس از شخم زمين و وجين سوم به‌هنگام برداشت علوفه زعفران و سرانجام آخرين وجين در فصل تابستان انجام مى‌شود. براى مبارزه با علف‌هاى هرز مزرعه زعفران از سموم زير استفاده مى‌شود:
– سونالان براى از بين بردن علف‌هاى هرز بذرى پيش از سله‌شکنى (چهار شاخ زدن) استفاده مى‌شود.
– استفاده از گالانت براى کنترل علف‌هاى هرز باريک‌برگ. زمانيکه علف‌هاى هرز چهاربرگه شده باشند.
– استفاده از سنکور براى کنترل علف‌هاى هرز پهن‌برگ.معمولاً گالانت و سنگور در بهمن و اسفند ماه استفاده مى‌شوند.

 

سموم علفکش پیش رویشی باغات پسته

سموم علفکش پیش رویشی باغات پسته

سموم علف کش خاک مصرف که به صورت پیش رویشی در آمریکا جهت مصرف در باغات پسته بارده در کالیفرنیا ثبت شده است عبارت اند از:

napropamide)Devrinol)

oxyfluorfen)Goal)

oryzalin)Surflan)

تا جایی که اینجانب اطلاع دارم تا کنون سمی به طور رسمی برای مصرف خاکی (پیش رویشی ) در ایران برای باغات پسته ثبت نشده است. (در صورتی که اساتید محترم اطلاعی در این خصوص دارند به صورت پیام ما را مطلع نمایند.

 برخی آزمایشات صورت گرفته در باغات پسته توسط اشخاص حقیقی  موید اثرات مطلوب سم علف کش پیش رویشی ترفلان در باغات پسته بوده است.

کلیاتی در مورد سم علف کش پیش رویشی ترفلان:

علف کش ترفلان: با نام عمومی تری فلورالین علف کشی انتخابی و پیش رویشی است که جهت مصرف در مزارع پنبه – چغندرقند – آفتابگردان و سویا ثبت شده است.

فرمولاسیون: Ec 48%

این علف کش مانع تقسیم سلولی شده و بذر کش علف های هرز میباشد. جذب کلویید های خاک و مواد آلی میشود. در خاک های رسی و دارای مواد آلی دز مصرف بیشتر است.

 دز مصرف:2-3 لیتر در هکتار به صورت مخلوط با خاک

لازم است پس از سمپاشی سطح خاک تیمار شده به کمک روتیواتور و یا دیسک تا عمق 5 سانتی متر زیر خاک شود. قبل از مصرف علف کش ترفلان خاک مزرعه میبایست نرم و عاری از کلوخه باشد و پس از مصرف نیز سریعا بوسیله دیسک زیر خاک برده شود. این سم توسط اشعه ماورای بنفش تجزیه میشود. به علت همبستگی با کلویید های خاک آبشویی آن قابل چشم پوشی است.

مهندس محسن حیدری

تيرام (thiram)

تيرام (thiram)
قارچ‌كش تماسي با خاصيت حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. پومارسول Pomarsol % 80 WP
2. پومارسول Pomarsol % 65 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي
موارد مصرف در ايران:
بيماري لكه سياه سيب و ساير بيماري‌هاي قارچي در درختان ميوه
موارد مصرف در ساير كشورها:
تيرام، قارچ‌كشي با دامنه اثر گسترده است که بيشتر براي ضدعفوني بذر به کار مي‌رود. اما علاوه بر اين تيرام را مي‌توان براي ضدعفوني خاک، سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي و نيز به عنوان دورکننده Repellent به کار برد. اين قارچ‌كش براي كنترل بیماری‌های مختلفي از جمله در موارد ذيل كاربرد دارد:
ضدعفوني بذر به منظور كنترل مرگ گياهچه در باقلا، علف‌هاي چمني، ذرت، لوبیا، کلزا، کلم، هویج، گل کلم، تره فرنگی، کاهو، پیاز، نخود، تربچه، شلغم، نخودفرنگی، نخود و غيره؛ بيماري‌هاي بذرزاد در بسياري از محصولات از جمله هویج، کرفس، جعفري، چغندر‌قند و چغندر لبويي از طريق خيساندن بذر ؛ كنترل زنگ‌ها در گياهان زينتي از جمله ميخك، داوودي و انگورفرنگي؛ كنترل پوسيدگي ميوه ناشي از Botrytis در سيب؛ كنترل كپك خاكستري Botrytis در داوودی، کاهو، گوجه فرنگی، تمشک، توت فرنگی و گیاهان زینتی (به جزء گل ادریس)؛ كنترل سفیدک داخلي کاهو در گلخانه؛ كنترل لكه سياه سيب و گلابي؛ در باغات ميوه براي جلوگيري از صدمه حيوانات جونده مانند خرگوش، مي‌توان تيرام را به صورت غليظ با برس به سطح ساقه نهال‌ها ماليده يا به صورت رقيق محلول‌پاشي کرد. در مورد بذور نيز ضدعفوني با اين ترکيب موجب فراري دادن جوندگان مي‌شود.
راهنماي مصرف:
•اين قارچ‌كش بايد قبل از حمله بیماری به کار رود. تكرار سم‌پاشي با توجه به نوع محصول به فواصل 7 تا 14 روز صورت مي‌گيرد.
•استفاده از 175 میلی‌لیتر آب به ازاي هر 100 کیلو بذر موجب بهبود پوشش‌دهي در هنگام ضدعفوني مي‌شود.
• هنگام باران سم‌پاشي نکنید.
•برای استفاده روی لاله، داوودی و میخک بايد از آب مقطر استفاده شود..
•ریشه نهال‌هاي جنگلی را در سم غوطه‌ور نکنید.
•براي ضدعفوني بذر گوجه فرنگی و فلفل استفاده نشود.
•بذرهايي كه ضدعفوني مي‌شوند بايد از کیفیت رضایت بخش برخوردار بوده و رطوبت بذر كافي باشد.
احتياط‌هاي لازم:
•از بذرهاي ضدعفوني شده برای تهيه غذا یا تغذیه حيوانات استفاده نکنید.
•بذرهاي ضدعفوني شده برای حیات وحش مضر است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2600 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 673 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 04/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 2000 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• تيرام برای ماهی‌ها و سایر آبزیان بسیار خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

آترازین (atrazine)

آترازین (atrazine)

علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تري‌آزين
فرمولاسیون:
1.گزاپريم Gesaprim %80 WP
2. گزاپريم Gesaprim %50 P
تاریخ ثبت: سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسنتز(فتوسيستم 2) و تعرق و همچنين مداخله در ساير فرآيندهاي آنزيمي در گياهان حساس. گياه ذرت توسط گلوتاتيون ترانسفراز(glutathione transferase)، سميت اين علف‌كش را از بين مي‌برد و از اين جهت به آن مقاوم است.
نحوه جذب و انتقال درگياه: به راحتي توسط ريشه گياه جذب و از طريق آپوپلاست به اندام‌هاي مختلف انتقال و در مريستم‌ها و برگ‌ها تجمع مي‌يابد. در عين حال اين علف‌كش از طريق اندام‌هاي هوايي نيز قابل جذب است.
علائم تأثير در گياه: توقف رشد در كليه اندام‌هاي گياه سالم و در نهايت كلروز و نكروزه شدن بافت‌هاي سبز
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): دوام علف‌کش در خاک نسبتاً زياد است و حداقل به مدت 12 ماه از زمان مصرف سم نمي‌توان محصول ديگري (غير از ذرت و سورگوم) در زمين کشت نمود.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ در مزارع ذرت ) 1 تا 5/1 کیوگرم آترازین + 5 لیتر آلاکر قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش[، سورگوم، نيشکر ] 5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت(، مناطق غير زراعي )30 کیلو آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌ها(
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز تک لپه اي و دو لپه اي يکساله در زمين‌های جنگل کاري شده، گياهان زينتي، جنگل‌ها، تمشک، ذرت، ذرت شيرين
راهنماي مصرف:
•ميزان مصرف بسته به محصول، نوع خاک و نوع علف هرز متفاوت مي‌باشد.
•در مزارع ذرت و ذرت شيرين به صورت كاربرد پيش رويش توصيه مي‌شود.
•اين علف‌كش جهت كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ و كشيده برگ نيشكر و در هنگام كشت و قبل يا بعد از ظهور علف‌هاي هرز و به مقدار5 كيلوگرم آترازين به تنهايي يا مخلوط با 4 کيلوگرم آمترين هنگام کشت و بعد از ظهور علف‌هاي هرز توصيه مي‌شود.
•در مناطق غير زراعي به مقدار30 کيلوگرم آترازين + 15 کيلوگرم بروماسيل پس از رشد علف‌هاي هرز كاربرد دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي يک مرتبه به ميزان 3 ليتر در هکتار در مزرعه ذرت و ذرت شيرين و 1 بار در هرفصل براي نهالستان کاج، تمشک و نسترن‌ها مي‌باشد.
•آخرين نوبت سم‌پاشي 7 ماه قبل از کشت محصول جايگزين به جاي ذرت، براي نهالستان کاج در فروردين ماه، براي تمشک قبل از ظهور ني ، براي نسترن قبل از آنكه علف‌هاي هرز به طول 3 سانتي متري برسند، مي‌باشد.
•تأثيراين علف‌كش بر روي ريشه علف‌هاي هرز در صورت وقوع بارندگي افزايش مي‌يابد، درهر حال وقوع بارندگي در 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشي مناسب نيست.
•افزايش شدت نور موجب گسترش سريعتر علائم تأثير در گياه مي‌شود.
•طي سال‌هاي اخير دوز مصرف اين علف‌کش از 5 به 5/1 تا 3 کيلوگرم در هکتار کاهش يافته و طرز مصرف از پيش رويشي به پس رويشي تغيير يافته است. در حالت اخير آترازين همراه علف‌کش‌هايي نظير متري‌بوزين جهت کنترل علف هرز اويارسلام (تا مرحله گل دهي) در زراعت نيشكر استفاده مي‌شود. در اين شيوه بخش‌های هوائي اويارسلام نيز کنترل گرديده و گياه نيشـکر فرصت ادامه رشد پيدا مي کند.
•دوزهاي بالا براي خاک‌های سنگين و هوموسي و مناطقي است که متوالياً زير کشت ذرت قرار مي گيرند.
• تأثير آترازين در خاک‌هایي با مواد آلي بيشتر کاهش مي‌يابد. اين علف‌كش براي خاک‌های حاوي بيش از 10 درصد مواد آلي توصيه نمي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش در فصل کاشت تمشک توصيه نمي‌شود.
•سم‌پاشي آترازين روي کاج نوئل توصيه نمي‌شود.
•براي كنترل علف‌هاي هرز در جنگلهاي کاج، سم پاشي سراسري با آترازين طي ماههاي بهمن تا فروردين صورت گيرد.
•تأثير اين علف‌كش روي پنجه مرغي و ارزن‌های وحشي نسبتاً ضعيف است.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد مداوم علف‌كش آترازين(وهمچنين ساير تريازين‌ها) منجر به افزايش نژادهاي مقاوم علف‌هاي هرز مي‌شود.
•با توجه به دوام زياد آترازين در خاك، بايد انتخاب گياه زراعي جهت كاشت در فصل بعد با دقت صورت پذيرد و از كاشت گونه‌هاي حساس در تناوب خودداري شود.
•جذب برگي آترازين بسيار ناچيز و در صورت كاربرد آن با مويانها، جذب از طريق برگ‌ها نيز افزايش مي‌يابد.
•احتمال آسيب ناشي از بقاياي اين علف‌كش بر روي گياهان زراعي حساس وجود دارد.
•بارآن‌هاي سنگين پس از سم‌پاشي باعث شستشوي علف‌کش مي شوند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):1869 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 940 تا 19650 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 3/4 تا 76 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•كاربرد وسيع اين علف‌كش براي محيط زيست خطرناک است.
•آترازين از جمله علف‌كشهايي است كه كاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌هاي هرز مي‌شود.
•آترازين براي موجودات آبزي بسيار سمي مي‌باشد و روي محيطهاي آبي اثرات سوء طولاني مدت دارد. از اين جهت بايد از آلوده کردن نهرها و آب‌هاي سطحي خودداري کرد.
•براي کاهش حرکت و شستشوی آترازین از سطح خاک (مخصوصاً در خزانه درختان جنگلي)،کشاورز باید بين مناطق تيمار شده و آب‌هاي سطحي، نواري به عرض 6 متر از گونه‌های گرامينه کشت کند.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

آلاکلر (alachlor)

آلاکلر (alachlor)

علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه كلرواستاميدها (آميد)
فرمولاسیون:
لاسو Lasso %48 EC
تاریخ ثبت: سال 1354
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: جلوگيري از تقسيم سلول، بازدارنده سنتز پروتئين و رشد مريستم، ممانعت از سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل در گياهان حساس. گياه ذرت توسط گلوتاتيون ترانسفراز(glutathione transferase)، سميت اين علف‌كش را از بين مي‌برد و از اين جهت به آن مقاوم است.
نحوه جذب و انتقال درگياه: به سهولت توسط ريشه گياه جذب شده و حركت آن در آپوپلاست و مقداري نيز در سيمپلاست است. تجمع اين علف‌كش بيشتر در اندام‌هاي رويشي است تا اندام‌هاي زايشي گياه.
علائم تأثير در گياه: جلوگيري از جوانه‌‌زني و رشد اوليه گياهچه، بد شكلي گياهچه‌های جوانه زده.
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): 15روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع ذرت ] 5 لیتر آلاکلر + 1 تا 5/1 کیلوگرم آترازین قبل از کشت یا بعد از کاشت[
موارد مصرف در ساير کشورها:
بادام زميني، پنبه، نيشكر، ذرت، سورگوم و سويا
راهنماي مصرف:
•5 ليتر آلاکلر + 1 تا 5/1 کيلوگرم آترازين قبل از کاشت، مخلوط با خاك و يا بلافاصله بعد از کاشت ذرت.
•اين علف‌كش بيشتر براي كنترل علف‌هاي هرز باريك برگ يكساله و اويار سلام كاربرد دارد.
•جهت كنترل اويارسلام بهتر است آلاكلر در مقادير بيشتر و به صورت آميخته با خاك استفاده شود.
•آلاكلر علاوه بر قابليت اختلاط با آترازين مي‌تواند با علف‌كشهاي ترفلان، گليفوسيت و ايمازاكوئين نيز بكار رود.
•در موارد خاص مي‌توان دو علف‌کش آترازين و آلاکلر را به صورت منفرد نيز در مزارع ذرت مصرف نمود.
•با توجه به اينكه حركت آلاكلر در خاك به ميزان متوسط و يا زياد است، ميزان شستشوي آن در خاك زياد است. با اين حال ميزان جذب اين علف‌كش با افزايش مواد آلي و درصد رس خاك افزايش مي‌يابد و از اين جهت در اين خاكها آلاكلر به آب‌هاي زيرزميني وارد نخواهد شد.
•در خاك‌هايي با بافت متوسط و رطوبت متوسط تأثير علف‌كشي آلاكلر 6 تا 10 هفته دوام دارد.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد آلاكلر در محصولات زراعي توصيه نشده موجب از بين رفتن آنها و يا كاهش عملكرد خواهد شد.
•ميزان حركت آلاكلر در خاك متوسط و يا زياد است و از اين جهت امكان شستشوي آن در خاك بالا است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):440 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1536 تا 5620 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 8/1 تا 8/2 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•آلاكلر همانند آترازين براي محيط زيست خطرناك مي‌باشد. اين علف‌كش توسط سازمان حفاظت محيط زيست امريكا به عنوان تركيبي تقريبا سمي(slightly toxic ) تقسيم بندي شده است.
•انتقال اين علف‌كش از سطوح مورد استفاده به آب‌هاي زيرزميني موجب آلودگي آب مي‌شود.
•شرب آب آلوده و يا استحمام با آب آلوده به آلاكلر عوارضي در بر خواهد داشت. سوزش چشم و پوست از علائم آن و بروز سرطان از مهمترين بيماري‌هاي ناشي از اين علف‌كش مي‌باشد.
•كا ربرد آلاكلر از سال 2006 در اتحاديه اروپا ممنوع اعلام شده است.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

آمترین (ametryn)

آمترین (ametryn)

علف‌کش انتخابي، سيستميک از گروه تري آزين
فرمولاسیون:
1. گزاپکس Gesapax %80 WP
2. گزاپکس Gesapax %50 WP
تاریخ ثبت: سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسنتز(فتوسيستم 2) و ساير فرآيندهاي آنزيمي
نحوه جذب و انتقال درگياه: اين علف‌كش توسط ريشه و برگ جذب گياه مي‌شود، توسط آوندهاي چوب انتقال يافته و در مريستم‌های گياه تجمع مي‌يابد.
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها، توقف رشد
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): بسته به نوع خاك و شرايط آب و هوايي70 تا 250 روز.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ در مزارع نيشکر] 5 کیلوگرم آترازین + 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت[
موارد مصرف در ساير كشورها:
نيشكر، ذرت، سيب زميني، باغ‌های مركبات، موز، كاساوا، قهوه، چاي و مناطق غير زراعي
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف آمترين 2 تا 4 كيلوگرم در مراحل قبل و يا بعد از رويش علف‌هاي هرز.
•كاربرد آمترين در اختلاط با آترازين طيف بيشتري از علف‌هاي هرز را از بين مي‌برد. بدين منظور 5 کيلوگرم در هكتار آترازين + 4 کيلوگرم در هكتار آمترين در هنگام کاشت بهترين توصيه است.
•افزايش شدت نور موجب گسترش سريعتر علائم تأثير در گياه مي‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•به دنبال استفاده اين علف‌كش برگ‌هاي برخي از ارقام نيشكر دچار زردي موقت مي شوند.
•با توجه به حلاليت بالاي اين علف‌كش در آب، امكان شستشوي سريع آن در خاك وجود دارد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 1110ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 23000ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 5 تا 25 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
•اين علف‌كش تا حدودي براي انسان سمي و خطرناك است.
•بررسيها نشان داده است كه مقدار آمترين در آب‌هاي سطحي و زيرزميني زياد نمي‌باشد.
•آمترين از جمله علف‌كشهايي است كه كاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌هاي هرز مي‌شود.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورن (anilofos+ ethoxysulfuron )

آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورن (anilofos+ ethoxysulfuron )

علف‌كش انتخابي، از گروه سولفونيل اوره و فسفروديتوات
فرمولاسیون:
سان رايس پلاس Sunrice Plus %30+ %5/1SC
تاریخ ثبت: سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بخش اتوكسي سولفورون بازدارنده اسيد‌های آمينه، بازدارنده ALS و بخش آنيلوفوس بازدارنده تقسيم سلول و اسيدهاي چرب با زنجيره خيلي طويل.
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب آنيلوفوس از طريق ريشه و مقداري هم از طريق برگ صورت مي‌گيرد. جذب اتوكسي سولفورون از طريق برگ‌هاي گياه است.
علائم تأثير در گياه: شروع زردي از نوك برگ‌ها و گسترش به ساير بخشهاي گياه و در نهايت خشك شدن اندام‌هاي هوايي است. علائم تغيير رنگ ابتدا در برگ‌هاي بالا و سپس در برگ‌هاي پايين مشاهده مي‌شود. مرگ كامل گياه 3 تا 4 هفته پس از سم‌پاشي رخ خواهد داد.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ،‌ برخي باريك برگ‌ها (سوروف) و جگن در مزارع برنج
موارد مصرف در ساير كشورها:
در ساير كشورها دو بخش اين علف‌كش(آنيلوفوس و اتوكسي سولفورون) به صورت جدا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اتوكسي سولفورون جهت كنترل علف‌هاي هرز يكساله باريك برگ، برخي چند ساله‌ها (مثل اويارسلام) و علف‌هاي هرز يكساله و چند ساله پهن‌برگ در مزارع برنج، پنبه، نيشكر، گندم و تورف كاربرد دارد. طيف علف‌كشي آنيلوفوس نيز شامل علف‌هاي هرز سوروف، Eleusine indica, Ischaemum rugosum, Leptochloa spp., مي‌باشد.
راهنماي مصرف:
•دوز توصيه شده اين علف‌كش3 ليتر در هكتار مي‌باشد كه به صورت پس رويش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
•مصرف علف‌كش به صورت قطره پاشي است كه در شاليزارها بر روي سطح آب پاشيده شده و از طريق برگ علف هرز سوروف جذب مي‌شود. بخشي از علف‌كش كه ته نشين مي‌شود نيز وارد خاك شده و جذب كلوئيدهاي خاك مي‌شود و از طريق جذب ريشه‌اي، علف‌هاي هرز چند ساله را از بين مي‌برد.
•بهترين نتيجه در كنترل علف‌هاي هرز زماني بدست مي‌آيد كه ارتفاع آب در شاليزار 4 تا 5 سانتي متر باشد و تا 3 روز پس از سم‌پاشي آب شاليزار تخليه نگردد و يا به آب آن اضافه نشود.
•امكان كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با ساير پهن‌برگ كشهاي انتخابي برنج وجود دارد.
احتیاط‌های لازم:
•مصرف اين علف‌كش در كشور به دليل عدم توليد طي سالهاي اخير كاهش يافته است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 3270+2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

استوکلر (acetochlor)

استوکلر (acetochlor)

علف‌کش انتخابي از گروه کلرواستانيليد
فرمولاسیون:
1. آسنيت Acenit %50 EC
2. سورپاس Surpass %76 EC
تاریخ ثبت: سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده تقسيم سلولي از طريق ممانعت از سنتز پروتئين، بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب عمدتاً توسط اندام‌هاي هوايي گياه و در مرحله دوم توسط ريشه گياه‌هاي در حال جوانه‌‌زني
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز يكساله باريك برگ، برخي علف‌هاي هرز يكساله پهن‌برگ و اويارسلام زرد در مزارع ذرت
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز در مزارع ذرت] 4 تا 5 لیتر در هکتار اسنیت[، بادام زميني، سويا، سيب زميني و نيشكر.
راهنماي مصرف:
•مقدار دوز توصيه شده جهت كنترل علف‌هاي هرز ذرت براي فرم تجاري آسنيت 4 تا 5 ليتر در هكتار و براي علف‌کش سورپاس 75/2 تا 5/3 ليتر در هکتار مي‌باشد.
•مصرف اين علف‌كش به صورت پيش كاشت و يا پيش رويش مي‌باشد.
•سورپاس داراي 5/7 درصد ايمن کننده به نام داي کلرآميد مي‌باشد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 2148 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي موش صحرايي، 1260 تا 5620 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 45/0 تا 3/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید