تري بوتيل فسفروتري تيوآت(tributyl phosphorotrithioate)

تري بوتيل فسفروتري تيوآت(tributyl phosphorotrithioate)

كنترل كننده رشد گياه
فرمولاسيون:
1. دف Def w/v %72 L
تاریخ ثبت: 27/9/50
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: سبب ریزش برگ
موارد مصرف در ايران:
برگ ريز پنبه [2 تا 3 ليتر درهكتار] راهنماي مصرف:
•مخلوط با دف به نسبت دو ليتر دف و 200 گرم دراپ درهكتار محلول پاشي شود
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 1643-142 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 5/1- 7/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 12/0 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید