پرورش قارچ دکمه ای شماره ۱

پرورش قارچ دکمه ای شماره ۱

اصولی که باید در تهیه بذر قارچ بدانیم , اصول قفسه بندی در سالن تولید قارچ , بررسی مشکلات پرورش قارچ ,  مراحل پرورش قارچ دکمه ای و تولید کمپوست , فیلم تولید قارچ بصورت صنعتی