متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

در اولین سال کاشت زعفران قطعا گل برداشت خواهید کرد حال مقدار برداشت گل و زعفران خشک با توجه به سال و مدیریت متفاوت میباشد.

متوسط برداشت در هر هکتار ۱۰کیلو زعفران خشک می باشد .به آمار زیر توجه فرمایید(این آمار بر اساس هکتار و بر اساس تحقیقات چند سال پیش میباشد)
در سال اول در ۱ هکتار بین ۱/۵ کیلو تا ۲ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.
در سال دوم ۴ تا ۶ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.
در سال سوم ۸ تا ۱۰ کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد.
و در سال های بعدی ۱۰ یا بیشتر میشود برداشت کرد مثلا در سال ۹۲ کشاورز نمونه کشوری در ۱ هکتار ۲۵ کیلو زعفران خشک برداشت کرده که این موفقیت یک مدیریت قوی می طلبد ، شاید یک روز شما این رکورد را بشکنید.
۱ کیلو گل زعفران برابر با ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ عدد گل میباشد .
مثلا از ۷۰ کیلو گل ۱ کیلو زعفران خشک برداشت می شود.
قیمت تقریبی هر کیلو زعفران در سال ۹۲ بین ۴/۵ تا ۵ میلیون تومان میباشد ، متوسط درآمد در هر هکتار بدبینانه ۲۵ میلیون تومانمی باشد