فیلم مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام – پيام بيماريها

فیلم مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام - پيام بيماريها

 

برای حمایت و دانلود این فیلم آموزشی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان  کلیک کنید

RIAL 10,000 – خرید

 

برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی کشاورزی کلیک کنید

 

فیلم سربازان سازندگي وآنفلوانزاي پرندگان – گلخانه ها وخسارت كاهش دما تلاش سبز

فیلم سربازان سازندگي وآنفلوانزاي پرندگان - گلخانه ها وخسارت كاهش دما تلاش سبز

برای حمایت و دانلود این فیلم آموزشی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان  کلیک کنید

RIAL 10,000 – خرید

برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی کشاورزی کلیک کنید