فیلم آموزش ابیاری مزارع زعفران

فیلم اموزش آبیاری مزارع زعفران

قیمت : ۵۰۰  تومان

RIAL 5,000 – خرید

شخم زن پایه درختان، البته مجهز به سنسور