راهنماي پاكسازي و شستشو و طريقه ضد عفوني مرغداري

راهنماي پاكسازي و شستشو و طريقه ضد عفوني مرغداري 

الف : شستشو و ضدعفوني كردن سالن هاي مرغداري
مرحله 1- تخليه كود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره 29771
– 9/7/ 74 ) سازمان دامپزشكي كشور بايد انجام پذيرد .
مرحله 2- پاكسازي سالن ها در محوطه مرغداري از بقاياي كود و پر و لاشه و ساير بقاياي آلودكننده از دوره قبل صورت پذيرد .
مرحله 3- كليه تجهيزات و لوازم از قبيل دانخوري ، آبخوري و غيره …… از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضدعفوني به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله 4- با استفاده از آب گرم (با فشار قوي ) كليه قسمتهاي سالن ها از قبيل كف – سطوح داخلي و خارجي ديوارهاي سالن – پشت بام و ساير تاسيسات (كارخانه تهيه دان – انبار ها – دفتر كار – اتاق نگهباني و …….) در مرغداري از كود – پر – و گرد و خاك كاملا پاكيزه شود .
مرحله 5- شستشوي بعدي با استفاده از ديتر جنت ها (صابون مايع – محلول هاي پاك كننده و …….) انجام گيرد و سپس با آب گرم و فشار مناسب كليه قسمتها پاكيزه شود .
مرحله 6- تعمير و مرمت هر گونه منفذ و برطرف كردن خرابي هاي موجود در سطح سالن ها و ساير تاسيسات رفع پارگي هاي توري پنجره ها در اين مرحله الزاميست .
مرحله 7- شعله دادن كف و ديوارهاي سالن از داخل و خارج تا ارتفاع 5/1متر .
مرحله 8- ضدعفوني كليه سطوح (كف – سقف – ديوارها – پشت بام ) با توجه به پيشنهادات مندرج در جداول شماره 1 و 2 .
مرحله 9- نظافت و ضدعفوني سيستم تهويه و سيستم هاي برق با توجه به بند 7.

مرحله 10 – لايروبي و شستشو و ضدعفوني سيستم فاضلاب با توجه به بند 7 .
مرحله 11- پس از پايان مرحله 9 كليه درب ها و پنجره هاي سالن ها و ساير تاسيسات تا ضد عفوني نهايي پس از نصب لوازم و تجهيزات از ورود احتمالي موش يا افراد غير مسئول بايد بسته نگهداشته شود .
ب : شستشو و ضدعفوني لوازم و تجهيزات
مرحله 1- كليه لوازم و تجهيزات مرغداري از قبيل دانخوري و آبخوري و آنهايي كه قابل شستشو مي باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و بايد در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله 2- لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفوني كننده موثر كه در جدول شماره 1 ذكر گرديده است به مدت دوساعت غوطه ور و ضد عفوني گردند و متعاقبا با آب تميزشسته شود .
ج : پاكسازي و شستشو و ضد عفوني محوطه
مرحله 1 – سطوح آسفالته و بتوني محوطه مرغداري پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوي بايد كاملا تميز شود .
مرحله 2 – كليه سطوح مطرح شده در مرحله 1 و همچنين سطوح خاكي و ……. بايد شعله داده شوند .
مرحله 3- اسپري ماده ضد عفوني كننده با توجه به مواد ضدعفوني كننده موثر مندرج در جداول برروي سطوح اعم از آسفالت شده و بتوني و شني و خاكي الزاميست .
مرحله 4 – آهك پاشي سطوح غير قابل شستشو محوطه مرغداري پس از انتقال لوازم و تجهيزات مرغداري به داخل سالن ها با آب آهك تازه انجام پذيرد.
مرحله 5 – تامين محلول ضدعفوني در مدخل درب ورودي اداري و سالن ها پس از شستشو و ضد عفوني سالن ها الزاميست .
د: شستشو و ضد عفوني شبكه آبرساني
1- كليه شبكه آبرساني محتوي آب آشاميدني طيور تخليه و لايروبي و شستشو و تميز شود .
2- مخازن و لوله ها با محلول ضدعفوني كننده پر گرديده و پس از 24 ساعت محلول تخليه و سپس سيستم با آب تميز شستشو داده شود .
ه : استفاده از فرمالين جهت ضد عفوني
1- استفاده از لباس كار – ماسك و دستكش مناسب در زمان استفاده از فرمالين ضروري است .
2- قبل از شروع استفاده از فرمالين بايد كليه پنجره ها و هواكش ها و كليه نقاطي كه امكان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
3- پس از قرار دادن كليه وسايل و تجهيزات و ملزومات مورد نياز دوره پرورش در داخل سالن ها نسبت به توزيع بستر مناسب و سالم به نحوي كه در مسير رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
4- در صورتي كه جهت ضدعفوني سالن ها از تركيب پرمنگنات و فرمالين استفاده شود به ميزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتي متر مكعب فرمالين براي هر متر مكعب لازم مي باشد . حداقل درجه حرارت سالن كمتر از 25 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 65 درصد باشد .

بخار دادن (با غلتك 1% )
40 سي سي فرمالين + 20 گرم پرمنگنات پتاسيم براي هر 8/2 متر مكعب روش

 

 

بخار

غلظت بخار

زمان بخار دادن

هيدروكسيد آمونيم

سالن مرغداري

%3

خير

سيلوهاي دان

%3

خير

تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي

%3

30دقيقه

خير

بلافاصله پس از تخم گذاري

 

 

 

تخم مرغ هاي داخل ستر

%2

20دقيقه

خير

در صورت لزوم جوجه هاي داخل هچر

%1

30دقيقه

بله

سالن ستر و هچر

%1,2%

30دقيقه

خير

هچري (بين هچ ها)

%3

30دقيقه

خير

سالن  تخليه جوجه ها

%3

30دقيقه

خير

سالن شستشوي

%3

30دقيقه

خير

كارتن جوجه ها و صفحات داخل آنها

%3

30دقيقه

خير

كاميون

%5

20دقيقه

بله

 

جدول تاثير مواد ضد عفوني كننده بر روي اجرام عفوني 

موارد 

هيپوكلريت يا مواد كلره 

تركيبات آمونيوم چهار تايي 

فنل ها 

فرمالدئيد 

مواد يد دار 

گلوتا رالدئيد 

اسيد پر استيك 

گاز 

مايع 

باكتري هاگدار 

  –  +

+

+

+

+

باكتري گرم منفي 

       + +    

+

+

+

+

+

+

 

باكتري گرم مثبت 

+

+

+

+

+

+

+

+

ويروس هاي بدون غشاء 

+

+

+

+

؟

؟

ويروس هاي غشاء دار 

+

+

+

+

+

+

+

+

اسپوركشي

+

+

+

+

+

+

+

قارچ كشي 

   – +

  –   +

+

+

+

+

+

+

سميت براي حيوانات و انسان 

 –  + 

+

+

+

  –  +

    –  

واكنش بامدارلي 

 –  +

+

+

    –  +

پاك كنندگي 

+

+

خورندگي 

+

  –  +

+

  –  +

 اثر منفي (-) اثر مثبت (+)  خاصيت متغير (+-)     

 

محل ضد عفوني 

كلرين 

يدين 

فنل و كروزول 

تركيبات آ‎مونيوم 

آنتي جرمئ 50

فرمالدئيد 

بخار گوگرد 

ماشين جوجه كشي 

+

+

+

+

+

+

+

ضد عفوني آب 

+

+

+

+

ضدعفوني افراد 

+

+

+

ضدعفوني تخم مرغ ها 

+

+

+

كف و ديواره ها 

+

+

+

+

+

ضدعفوني كفش ها 

+

+

ضدعفوني كشتارگاهها 

+

+

+

+

ضدعفوني سالن 

+

+

+

+

+

+

+

حوضچه هاي ورودي 

+

+

 

اهمیت سد بخار در سالن های مرغداری :

اهمیت سد بخار در سالن های مرغداری :

اتلاف دما در ساختمان های مرغداری می تواند به یكی از روش ها، همرفت، رسانش و تابش و یا تركیبی از روش های فوق باشد.

انتقال گرما از طریق رسانش (Conduction) هنگامی اتفاق می افتد كه تماس مستقیمی بین مناطق سرد و گرم وجود داشته باشد. اگر یك طرف ماده گرم شود، حرارت از داخل ماده به سمت قسمت سردتر هدایت می شود. جابجایی حرارت از طریق همرفت(Convection) معمولا بستگی به هوا و یا آبی دارد كه گرما را از منطقه گرم به منطقه سرد منتقل نماید.
انتقال گرما بوسیله تابش (
Radiation) زمانی رخ می دهد كه دو سطح دارای اختلاف درجه حرارت باشند. سطح گرمتر، حرارت را به سوی سطح سردتر تابیده بدون اینكه هوای بین این دو سطح گرم شود. حرارت خورشید یك نمونه از دمای تابش می باشد. طیور می توانند از طریق تابش به سطوح سردتر از قبیل سقف و یا دیوار سالن مرغداری حرارت بدن خود را از دست بدهند. عایق بندی موجب كاهش افت حرارت یك ساختمان مرغداری به وسیله هر كدام از روشهای فوق می شود.

مفهوم سد بخار عبارت از كاربرد مواد و یا روش هایی می باشد كه مانع جمع شدن رطوبت در دیوارها، سقف و عایق ها می شود. از نقطه مباحث نظری در عایق بندی، هوای سرد با قسمت خارجی در تماس بوده و موجب خنك شدن قسمت گرمتر داخلی می شود كه این امر موجب تجمع قطرات آب و در نتیجه مرطوب شدن عایق می گردد.

به منظور جلوگیری از این امر، یك سد ضد آب در قسمت داخلی دیوارهای سالن نصب می گردد. سد بخار می تواند از جنس كاغذ كرافت (Kraft Paper) كه مستقیماً به عایق متصل شده است و یا یك لایه پلاستیك باشد. سد بخار همیشه در قسمت گرم داخلی كه حاوی رطوبت بیشتری است، قرار می گیرد.