کوسه ماهی

کوسه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 شارک مرجانی باله سر سیاه  Black-tip Reef Shark  Carcharhinus melanopterus  ۲۱۴۲_orig
 شارک مرجانی باله سر سفید  White-tip Reef Shark  Triaenodon obesus  ۳۲۷۶_orig
 شارک گربه ای نوار قهوه ای  Brown-banded Cat Shark  Chiloscyllium punctatum  ۳۲۷۷_orig
 شارک درجه دار  Papua Epaulette Shark  Hemiscyllium hallstromi  ۳۲۷۸_orig
 شارک گربه مرجانی  Coral Cat Shark  Atelomycterus marmoratus  ۳۲۷۹_orig