لوله ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 ترومپت ماهی زرد  Yellow Trumpetfish – Rare colour  Aulostomus chinensis – Yellow  2278_orig
 ترومپت ماهی  Trumpetfish  Aulostomus chinensis  2381_orig
 شیپور ماهی  Cornetfish  Fistularia commersonii  2382_orig
 لوله ماهی راه راه  Banded Pipefish  Corythoichthys amplexus  2383_orig
 لوله ماهی ریف تاپ  Reef-top Pipefish  Corythoichthys haematopterus  2384_orig
 لوله ماهی خال زرد  Yellow-spotted Pipefish  Corythoichthys polynotatus/C.excitu  2385_orig
 لوله ماهی مو قرمز  Red Hair Pipefish  Halicampus dunckeri  2386_orig
 لوله ماهی دماغ خاردار  Spiny-Nosed Pipefish  Halicampus spinirostris  2387_orig
 لوله ماهی خال آبی  Blue Speckled Pipefish  Hippichthys cyanospilos  2388_orig
 لوله ماهی آرایشگر  Cleaner Pipefish  Doryrhamphus janssi  2389_orig
 لوله ماهی نوار آبی (اقیانوس آرام)  Pacific Blue-stripe Pipefish  Doryrhamphus melanopleura  2390_orig
 لوله ماهی نوار پهن  Broad-banded Pipefish  Dunckerocampus boylei  2391_orig
 لوله ماهی نواری  Banded Pipefish  Dunckerocampus dactyliophorus  2392_orig
 لوله ماهی نوار قرمز  Red Banded Pipefish  Dunckerocampus multiannulatus  2393_orig
 لوله ماهی نوار زرد  Yellow Banded Pipefish  Dunckerocampus pessuliferus  2394_orig
 لوله ماهی اَندرسون  Anderson’s Pipefish  Micrognathus andersonii  2395_orig
 لوله ماهی اَلی گِیتور  Syngnathoides biaculeatus  Syngnathoides biaculeatus  2396_orig
 لوله ماهی قارچی  Mushroom Pipefish  Siokunichthys nigrolineatus  2397_orig
 لوله ماهی عصایی خمیده  Bend Stick Pipefish  Trachyrhamphus bicoarctatus  2398_orig
 لوله ماهی عصایی صاف  Straight Stick Pipefish  Trachyrhamphus longirostris  2399_orig
 میگو ماهی  Common Shrimpfish  Aeoliscus strigatus  2400_orig
 اژدها ماهی کوچولو  Little dragonfish  Eurypegasus draconis  2401_orig
 بید دریایی قلمی  Slender Seamoth  Pegasus volitans  2402_orig
 کلینگ ماهی نوار ارغوانی  Purplestripe Clingfish  Diademichthys lineatus  2403_orig