قورباغه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 قورباغه ماهی خال دار  Ocellated Frogfish  Antennarius biocellatus  2322_orig
 قورباغه ماهی اسکارلت  Scarlet Frogfish  Antennarius coccineus  2323_orig
 قورباغه ماهی غول پیکر  Giant Frogfish  Antennarius commerson  2324_orig
 قورباغه ماهی زرد ماهیگیر  Yellow Fishing Frogfish  Antennarius hispidus – Yellow  2325_orig
 قورباغه ماهی سفید ماهیگیر  White Fishing Frogfish  Antennarius hispidus – White  2326_orig
 قورباغه ماهی زگیل دار  Warty Frogfish  Antennarius maculatus  2327_orig
 قورباغه ماهی سکه ای  Coin-Bearing Frogfish  Antennarius nummifer  2328_orig
 قورباغه ماهی رنگ شده  Painted Frogfish  Antennarius pictus  2329_orig