فایل ماهی

فایل ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 فایل ماهی خط خطی  Scribbled Filefish  Aluterus scriptus  ۳۲۴۴_orig
 فایل ماهی دماغ دراز  Longnose Filefish  Oxymonacanthus longirostris  ۳۲۴۵_orig
 فایل ماهی سر سیاه Black Headed Filefish  Pervagor melanocephalus  ۳۲۴۶_orig
 فایل ماهی نا همگون  Matted Filefish  Acreichthys tomentosus  ۳۲۴۷_orig
 فایل ماهی جارویی  Broom Filefish  Amanses scopas  ۳۲۴۸_orig
 فایل ماهی برگی  Leafy Filefish  Chaetoderma pencilligera  ۳۲۴۹_orig
 منبع:ماهیران