عقرب ماهی

عقرب ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 عقرب ماهی مارلِت  Marlet Scorpionfish  Rhinopias aphanes  ۲۳۳۹_thum
 عقرب ماهی اسکیمِیر  Eschmeyer’S Scorpionfish  Rhinopias eschmeyeri  ۲۳۴۰_thum
 عقرب ماهی غازی  Goose Scorpionfish  Rhinopias frondosa  ۲۳۴۱_thum
 عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز  Red Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus – Red  ۲۳۴۲_thum
 عقرب ماهی باله بادبزنی  Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus  ۲۳۴۳_thum
 عقرب ماهی کاکُلی  Cockatoo Scorpionfish  Ablabys taenianotus  ۲۳۴۴_thum
 عقرب ماهی آمبون  Ambon Scorpionfish  Pteroidichthys amboinensis  ۲۳۴۵_thum
 عقرب ماهی خال زرد  Yellow-Spotted Scorpionfish  Sebastapistes cyanostigma  ۲۳۴۶_thum
 عقرب ماهی قرمز  Red Scorpionfish Scorpaena notata  ۲۳۴۷_thum
 عقرب ماهی شیطانی  Devil Scorpionfish  Scorpaenopsis diabola  ۲۳۴۸_thum
 عقرب ماهی فِلَشِر  Flasher Scorpionfish  Scorpaenopsis macrochir  ۲۳۴۹_thum
   منبع :وب سایت ماهی ایران www.mahiran.com