صابون ماهی

صابون ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 صابون ماهی دو خط  Two-Banded Soapfish  Diploprion bifasciatum  ۳۰۷۷_orig
 صابون ماهی ۶ خط  Sixstripe Soapfish  Grammistes sexlineatus  ۳۰۷۸_orig
 صابون ماهی دلقک  Clown Soapfish  Pogonoperca punctata  ۳۰۷۹_orig