سرباز ماهی

سرباز ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 سرباز ماهی آجری  Brick Soldierfish  Myripristis amaena  ۳۲۲۵_orig
 سنجاب ماهی سه خال  Threespot Squirrelfish  Sargocentron cornutum  ۳۲۲۶_orig
 چشم درشت  Common Bigeyes  Priacanthus sp  ۳۲۲۷_orig
 منبع: ماهیران