دلقک ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 دلقک ماهی اِسکانک  Skunk-Striped Clownfish  Amphiprion akallopisos  2261_orig
 شقایق ماهی باله نارنجی (پاپوا)  Orange-Finned Anemonefish Papua  Amphiprion chrysopterus (Papua)  2262_orig
 دلقک ماهی نوار آبی (پادانگ )  Blue Strip-Finned Clownfish Padang  Amphiprion chrysopterus padang  2263_orig
 دلقک باله نارنجی  Orange-Finned Clownfish  Amphiprion chrysopterus  2264_orig
 دلقک کِلارکی طلایی  Gold Clarks Clownfish  Amphiprion clarkii ( Indian Ocean )  2265_orig
 دلقک کِلارک  Clark’s Clownfish  Amphiprion clarkii  2266_orig
 دلقک زین دار  Saddle Clownfish  Amphiprion ephippium  2267_orig
 دلقک قرمز  Red Clownfish  Amphiprion frenatus  2268_orig
 شقایق ماهی مشکی  Black Anemonefish  Amphiprion melanopus  2269_orig
 دلقک ماهی  Clownfish  Amphiprion ocellaris  2270_orig
 دلقک ماهی پر کولا  Percula Clownfish  Amphiprion percula (Papua New Guinea)  2271_orig
 دلقک ماهی اسکانک قلابی  False Skunk-Striped Clownfish  Amphiprion perideraion  2272_orig
 شقایق ماهی پشت زینی (پاپوآ)  Saddleback Anemonefish Papua  Amphiprion polymnus (Papua)  2273_orig
 دلقک ماهی پشت زینی Saddleback Clownfish  Amphiprion polymnus  2274_orig
 دلقک ماهی نارنجی  Orange Clownfish  Amphiprion sandaracinos  2275_orig
 شقایق ماهی صبا  Seba’s Clownfish  Amphiprion sebae (rare)  2276_orig
 دلقک ماهی گونه خاردار طلایی  Gold Spine-Cheeked Clownfish  Premnas biaculeatus (Indian Ocean)  2277_orig
 دلقک ماهی گونه خاردار  Spine-Cheeked Clownfish  Premnas biaculeatus  2278_orig