خرگوش ماهی

خرگوش ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 خرگوش ماهی خال سفید  Write-Spotted Rabbitfish  Siganus canaliculatus  ۳۲۲۵_orig
 خرگوش ماهی خال آبی  Bluespoted Rabbitfish  Siganus corallinus  ۳۳۴۳_orig
 خرگوش ماهی خال زرد  Yellow-Blotch Rabbitfish  Siganus guttatus “SDx      ۳۳۴۴_orig
 خرگوش ماهی آندامان  Andaman Rabbitfish  Siganus (Lo) magnifica  ۳۳۴۵_orig
 خرگوش ماهی دکوری  Decorated Rabbitfish  Siganus puellus  ۳۳۴۶_orig
 خرگوش ماهی دو خط  Double-Barred Rabbitfish  Siganus virgatus  ۳۳۴۷_orig
 خرگوش ماهی صورت روباهی  Foxface Rabbitfish  Siganus (Lo) vulpinus  ۳۳۴۸_orig
 منبع :ماهیران