خروس ماهی

خروس ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 خروس ماهی دو خال  Twinspot Lionfish  Dendrochirus biocellatus  ۲۳۳۰_orig
 خروس ماهی باله کوتاه طلایی  Gold Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus – Gold  ۲۳۳۱_orig
 خروس ماهی باله کوتاه  Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus  ۲۳۳۲_orig
 خروس ماهی راه راه  Zebra Lionfish  Dendrochirus zebra  ۲۳۳۳_orig
 خروس ماهی خار دار  Gurnard Lionfish  Parapterois Heterura  ۲۳۳۴_orig
 خروس ماهی باله خال دار  Spotfin Lionfish  Pterois antennata  ۲۳۳۵_orig
 خروس ماهی باله شیشه ای  Clearfin Lionfish  Pterois radiata  ۲۳۳۶_orig
 خروس ماهی راسِل  Russell’s Lionfish  Pterois russelli/ P.miles  ۲۳۳۷_orig
 خروس ماهی باله پری (سیاه)  Volitan’s Lionfish – Black  Pterois volitans  ۲۳۳۸_orig
 منبع : ماهیران