سفیدک سطحی مو

بیماری سفیدک سطحی مو

  Grapevine powdery Milde

                                                                                             
عامل بیماری: Uncinulanecator

علایم بیماری:

علایم بیماری سفیدک حقیقی در روی همه ی اندام های هوایی جوان ظاهر می گردد.علایم این ابتدا به صورت لکه های سفید در سطح فوقانی برگ ظاهر می شود و سپس روی آنها کنیدیوفورهای قارچ به صورت پودر یا پوشش آردی ظاهر می گردنداگر بیماری تشدید یابد سطح تحتانی برگ ها نیز ممکن است  به سمت بالا لوله شود.

برگ های آلوده در تابستان قهوه ا ی شده زودتر از پائیز خزان می کنند. علائم بیماری درون سر شاخه های جوان نیز به صورت لکه های سفید ظاهر می گردند. در پائیز لکه ها به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند.قارچ روی غوره ها را به صورت پودر سفید رنگی می پوشاند. حبه ها ترش و نارس باقی می مانند .در حبه های رسیده تر آن قسمت از پوست حبه که آلوده به بیماری است رشد نمی کند ولی در اثر رشد   مداوم قسمت سالم حبه ترک خورده  و دانه آن نمایان می گردد.

 

 

 

 

مبارزه:

بهترین راه مبارزه علیه سفیدک حقیقی مو استفاده از گل گوگرد و یا گوگرد قابل  حل در آب مانند لوزال به نسبت ۴ در هزار می باشد. گل گوگرد در دمای بیشتراز ۲۱ درجه سانتی گراد تصعید می شود و گاز حاصلروی قارچ مؤثر است. دردمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی      گراد مقدار گاز حاصل شده زیاد بوده ممکن است سبب سوختگی شود .

گل گوگرد را بهتر است در فصل زراعی  درسه نوبت زیر به هنگام صبح به کار برد:

نوبت اول: موقعی که جوانه ها تازه روییده اند و در روی هر شاخه ۶ تا ۷ برگوجود دارد.در این نوبت ۱۰-۱۵ کیلو گرم گل گوگرد در هکتار مصرف می شود.

نوبت دوم: بعد از ریختن گل برگ ها وبسته شدن دانه به میزان ۲۰-۳۰ کیلو گرم

نوبت سوم: ۱۵ روز بعد به میزان ۳۰-۴۰کیلوگرمدر صورت انبوهی تاکستان تا ۶۰کیلو گرم قابل افزایش است .

در مناطق خشک که احتمال گیاه سوزی در اثر مصرف گوگرد باشد بهتر است از قارچ کش کارا  تان به نسبت ۱تا ۵/۱  در هزار علیه این بیماری استفاده نمود.

  1. سولفور WP80-90% به نسبت ۳-۴ در هزار ( سولفور در نوبتهای بعدی که هوا گرم تر ) است مصرف شود
  2. دینو کاپ WP18-25% به نسبت۱ در هزار ( دینو  کاپ در نوبت اول که هوا خنک تر ) است
  3. پنکونازول EW20% به نسبت ۱۲۵/۰ در هزار
  4. هگزا کونازول SC5% به نسبت ۲۵/۰ در هزار
  5. نوآریمول EC9% به نسبت۲/۰ در هزار

  توجه: تعداد سمپاشی در سه نوبت

آتشک

آتشک

آتشک از قديمی ترين بيماری های باکتريائی است که عامل آن باکتری

Erwinia Amylovora می باشد و ميتواند بيش از 75 نوع درخت و بوته

از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

باکتری عامل بيماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی

کرده و در بهار، زمانی که دمای محيط مساعد باشد و باران های

مکرری روی دهد باکتری شروع به فعاليت کرده و به سرعت زياد

شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود .

اين بيماری بيش از 200 سال است که در آمريکای شمالی شناخته

شده ولی کنترل آن بعلت ناشناخته بودن عامل بيماری مشکل بوده

است .