گموز (انگومک)

گموز (انگومک)

یکی از مهمترین بیماری های خاکزاد است که درختان پسته مناطق پسته خیز کشور راتهدید می کند. عامل این بیماری قارچی میکروسکوپی است که در محل تماس بیشتر آب یا رطوبت با تنه درخت در زیر پوست آن ساکن شده و شروع به اضمحلال بافت های تنه درخت می کند. این بیماری اغلب در باغ هایی که خاک آنها دارای بافت سنگین (رسی) یا نیمه سنگی است بیشتر مشاهده می شود.عامل این بیماری باعث خشکیدگی درختان در باغ های پسته که ظاهرا بدون هیچ دلیلی و در حالی که برگ هایش سبز خشک شده اند در مدت نسبتا کوتاهی رخ می دهد ، می شود. چنین اتفاقی می تواند برای درختان مجاور این درختان و یا در ردیف های دیگر همان باغ رخ دهد.

این بیماری درخت رادر تمام سنین تهدید می کند و خشک شدن درخت ، بسته به سن درخت و مقاومت درخت در برابر بیماری متفاوت است درختان جوان نسبت به درختان مسن آسیب پذیری بیشتری در برابر این بیماری دارند. باغاتی که طوقه آنها زیر خاک قرار دارد و همچنین آّ هنگام آبیاری به طوقه آنها راه پیدا می کند بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.

چندین گونه از قارچ فتیوفتورا Phytophthora spp
?علائم بیماری

۱٫کاهش پوشش برگی

۲٫ ضعف و زوال درختان

۳٫ سبز خشکیدگی درختان

۴٫ تغییر رنگ و فساد در پوست و قسمتی از چوب ناحیه طوقه همراه ترشحقطره های صمغ سیاه
کنترل بیماری

مبارزه غیر شیمیایی :

۱٫کنار زدن خاک اطراف طوقه درخت تا ناحیه انشعاب ریشه های اصلی

۲٫ جلوگیری از تماس آب با طوقه درختان

۳٫ اصلاح بافت و سبک تر کردن بافت خاک باغات آلوده

مبارزه شیمیایی :

۱٫برداشتن بافت های آلوده تا مشاهده بافت های سالم و ضدعفونی با مخلوط بردو یا قارچ کش اکسی کلرورمس بانسبت ۱۰ در هزار

۲٫پاشیدن محلول فوزتیل آلومینیوم روی شاخ و برگ درختان آلوده با دوز ۳ در هزار از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد سه مرتبه با فاصله ده روز

?پاشش قارچ کش آلیت بایر یا پریویکور انرژی بهترین راه مبارزه با گموز برای پسته است