مقایسه وزن تر و وزن خشک گردو

پس از حذف پوست سبز  بیش از نیمی از وزن محصول کاهش می یابد و  با توجه به این‌که وزن هر کیلوگرم گردو تر با پوست چوبی پس از خشک شدن یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌یابد،

و همچنین یک سوم از وزن هر کیلوگرم گردو خشک با پوست چوبی به مغز این محصول اختصاص دارد