بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی

مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

علیرضا طلایی، مسعود خضری، امان اله جوانشاه

مجله علوم باغبانی ایران دوره ۴۱، شماره ۴، ۱۳۸۹(۳۸۳- ۳۹۱)

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

بخش نخست-مقدمه

از نگاه باغبانی، درختان پسته مشکلات فیزیولوژیکی متعددی از جمله ریزش جوانه های گل، ریزش میوه ها، پوکی، ناخندانی، بدشکلی میوه ها و زود خندانی نشان می دهند. ریزش شدید جوانه های گل در سال پرمحصول و حفظ جوانه ها در سال کم محصول سبب پدیده تناوب باردهی در درختان پسته می شود. پژوهش های مختلفی برای درک علل ریزش جوانه های گل در پسته انجام شده است . مطالعات اولیه علت این پدیده را به رقابت بین جوانه های گل و میوه های در حال نمو برای جذب کربوهیدراتها و متابولیت ها مرتبط دانسته اند. در حالی که برخی گزارش ها نشان دادند که کمبود برخی عناصر معدنی نیز در وقوع این پدیده نقش دارند از طرفی توجه پژوهشگران به نقش تنظیم کننده های رشد گیاهی در پدیده ریزش جوانه های گل معطوف گردید اما نشان داده شد که مواد شبه جیبرلینی، اسید آبسیزیک و اتیلن درون زا نقشی در این پدیده ندارند. کاربرد اکسین نیز اگرچه سبب تاخیر در ریزش جوانه های گل گردید اما بر کاهش ریزش آنها مؤثر نبود. برخی پژوهش ها نیز نشان دادند که محلول پاشی اوره به همراه بنزیل آدنین و همچنین انجام عمل تنک و حلقه برداری ریزش جوانه های گل را تا حدودی کنترل می نماید. با وجود اینکه مطالعات زیادی در ارتباط با این پدیده انجام شده است اما هنوز مکانیزم دقیق این پدیده مبهم باقی مانده است. ریزش میوه ها یکی دیگر از مشکلات درختان پسته است به طوری که نشان داده شده است که ریزش میوه ها در درختان پسته بخصوص در سالهای پرمحصول به حدود ۸۰ درصد هم می رسد. نوع گرده، مشکلات گرده افشانی و لقاح، شرایط نامساعد محیطی و اختلال در جذب کربوهیدراتها، عناصر معدنی و مواد تنظیم کننده رشد از جمله برخی دلایل این پدیده گزارش شده است. پوکی نیز یکی دیگر از مشکلات فیزیولوژیکی پسته به شمار می آید. پژوهش ها نشان می دهند که تولید میوه های پوک ممکن است به دلیل مشکلات گرده افشانی و لقاح، شرایط نامساعد محیطی و همچنین تنش های تغذیه ای، شوری و خشکی رخ دهد که این عوامل می توانند سبب اختلال در توزیع نامناسب کربوهیدرات ها و تنظیم کننده های رشد شده و تولید میوه های پوک را افزایش دهند. در ارتباط با مشکل ناخندانی در پسته، مشخص شده است که نوع گرده، باردهی زیاد، زمان نامناسب برداشت و تنش های آبیاری و تغذیه ای می تواند در بروز این پدیده نقش داشته باشند. اگرچه درصد ناخندانی در سالهای مختلف و در باغات مختلف متفاوت است اما نشان داد شده است که تا حدود ۲۰ درصد محصول را می تواند تحت تأثیر قرار تشکیل میوه های, دهد. بدشکلی در پسته هم از دیگر مشکلات تولید بوده و اگرچه پژوهش های کمی در این زمینه صورت گرفته اما به نظر می رسد که این پدیده با میزان باردهی، صدمات مکانیکی و حمله آفات و بیماری ها در ارتباط باشد. زودخندانی نیز که چند هفته قبل از زمان برداشت رخ می دهد یکی دیگر از مشکلات تولید پسته می باشد و از آنجایی که پسته های زودخندان معمولاً آلوده به زهرابه آفلاتوکسین می شوند در پایانه های ضبط پسته ایجاد مشکل می کند. از طرفی مشخص  می نمایند گردید که کمبود برخی عناصر معدنی و آبیاری نامناسب در افزایش پدیده زودخندانی مؤثر است. اگرچه پژوهش های زیادی در ارتباط با ریزش جوانه های گل انجام شده است اما اخیرا نشان داده شده است که ریزش جوانه های گل پسته تنها یکی از دلایل در حالی  کاهش عملکرد می باشد  که سایر مشکلات مانند ریزش میوه ها، پوکی، ناخندانی، زودخندانی و بدشکل شدن میوه ها از دیگر عوامل کاهش عملکرد محسوب می گردد. به هر حال وقوع هر کدام از مشکلات فیزیولوژیکی یاد شده در صنعت تولید این محصول نامطلوب بوده و یافتن راهکارهایی برای افزایش کمیت و کیفیت این محصول ضروری می باشد. کاربرد مواد تنظیم کننده رشد گیاهی از طریق محلول پاشی در برخی درختان میوه سبب افزایش عملکرد و کیفیت میوه شده است. پلی آمین های آزاد پوترسین، اسپرمین و  اسپرمیدین از جمله ترکیبات پلی کاتیونی با وزن مولکولی پایین می باشند و نشان داده شده است که این مواد به عنوان تنظیم کننده رشد در مراحل مختلف رشد و نمو جوانه ها، گلها و میوه ها در درختان مرکبات، انگور و آلو نقش مهمی ایفا می کنند. این مواد به عنوان تنظیم کننده رشد در مراحل مختلف رشد و نمو جوانه ها، گلها و میوه ها در درختان مرکبات، انگور و آلو نقش مهمی ایفا می کنند. همچنین نشان داده شد که غلظت پلی آمین های داخلی در جوانه های گل پسته در حین نمو مغز کاهش می یابد به طوری که هرچه غلظت پلی آمین ها کاهش یابد ریزش جوانه های گل افزایش می یابد نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که محلول پاشی پلی آمین های آزاد از ریزش شدید میوه ها در انگور، انبه و لیچی می کاهد. نتایج محلول پاشی پلی آمین های آزاد در برخی درختان میوه بسیار امیدوارکننده بوده و دسترسی به این مواد و تهیه آنها در مقایسه با سایر تنظیم کننده های رشدی که به صورت تجاری در باغات میوه استفاده می شوند ارزان تر می باشند. بنابراین در این پژوهش تأثیر این مواد از طریق محلول پاشی در دو سال پرمحصول و کم محصول و در مراحل مختلف زمانی بر مشکلات فیزیولوژیکی، رشد رویشی و عملکرد پسته رقم کله قوچی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

بررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی

مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

علیرضا طلایی، مسعود خضری، امان اله جوانشاه

مجله علوم باغبانی ایران دوره ۴۱، شماره ۴، ۱۳۸۹(۳۸۳- ۳۹۱)

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

بخش دوم-نتایج و بحث

نتایج نشان داد که کاربرد تیمار اسپرمین ۱ میلی مولار دو هفته پس از تمام گل در سال  پرمحصول سبب کاهش معنی دار درصد ریزش جوانه های گل گردید در حالی که شاخه های شاهد در هر دو مرحله زمانی و در هر دو سال پرمحصول و کم محصول بیشترین میزان ریزش جوانه های گل را نشان دادند . مشاهده گردید که تیمارهای پوترسین و اسپرمیدین بر کاهش ریزش جوانه های گل تأثیر معنی داری ندارد. پژوهش های متعددی در ارتباط با کنترل ریزش جوانه های گل در درختان پسته انجام شده است که در میان این پژوهش ها محلول پاشی اوره به همراه سایتوکینین و همچنین اعمال تیمارهای مناسب هرس و تنک تا حدودی در کاهش ریزش جوانه های گل موفقیت آمیز بوده اند. گزارش گردید که ارتباط نزدیکی بین پلی آمین های درون زای جوانه های گل و درصد ریزش آنها وجود دارد به گونه ای که در زمان ریزش جوانه های گل غلظت پلی آمین های درون زای جوانه ها بخصوص اسپرمین با توجه به این  کاهش می یابد گزارش و نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که محلول پاشی پلی آمین اسپرمین از طریق افزایش غلظت این ماده در شاخه ها نقش مهمی در جلوگیری از ریزش جوانه های گل ایفا می نماید. کاربرد تیمارهای اسپرمین  و اسپرمیدین یک هفته قبل از تمام گل در سال پرمحصول سبب کاهش درصد ریزش میوه ها گردید در حالی که مشاهده گردید که تیمار پوترسین تأثیرمعنی داری بر کاهش ریزش میوه ها ندارد. برخی پژوهش ها نشان دادند که میزان پلی آمین های آزاد در گل ها و میوه های درختان انگور، آلو و مرکبات با رشد و نمو میوه ارتباط دارد و کاهش این مواد در گل ها و میوه ها منجر به افزایش شدت ریزش آنها می گردد.از طرفی مشخص شده است که کاربرد خارجی پلی آمین های آزاد در درختان انبه و لیچی از ریزش شدید میوه ها جلوگیری می کند. نقش پلی آمین ها در افزایش تقسیم و نمو سلولی گل ها و میوه های کوچک در  گیاهان مختلف گزارش شده است از آنجایی  که ریزش میوه ها در پسته با مشکلات گرده افشانی و لقاح، غالبیت گل ها و میوه ها در خوشه و یا غیرطبیعی بودن اندام های زایشی ارتباط داردبه نظر می رسد که پلی آمین ها در بهبود عمل لقاح و سپس رشد و نمو جنین نقش مهمی ایفا نموده و از این طریق در کنترل ریزش میوه ها نقش دارند. از طرفی نشان داده شده است آدنوزیل متیونین -S که برای سنتز پلی آمین ها پیش ماده نیاز می باشد که برای سنتز اتیلن نیز همین پیش ماده لازم است بنابراین با افزایش سنتز پلی آمین ها و یا افزایش غلظت آنها در گیاه، سنتز اتیلن کاهش می یابد لذا کاهش ریزش میوه ها پس از محلول پاشی با اسپرمین و اسپرمیدین ممکن است به دلیل کاهش سنتز اتیلن باشد. نتایج نشان داد که علی رغم تأثیر غیرمعنی دار تیمارهای پوترسین و اسپرمیدین بر درصد پوکی، تیمار اسپرمین در سال کم محصول و در هر دو مرحله زمانی سبب کاهش درصد پوکی گردید. از آنجایی که مشخص شده است که در سال پرمحصول درصد پوکی درختان پسته بسیار کمتر از سال کم محصول می باشد بنابراین به نظر می رسد که کاربرد پلی آمین اسپرمین در سال کم محصول بر کاهش درصد پوکی مؤثرتر از سال پرمحصول است. نشان داده شده است که مهمترین دلیل پوکی پسته مربوط به عدم تمایز مناسب و همچنین تخریب قسمت های مختلف کیسه جنینی و فونیکول می باشد.  آنجایی که مشخص شده است که پلی آمین ها سبب توسعه و تمایز مناسب کیسه جنینی و رشد و نمو جنین در گیاهان مختلف می شوند لذا کاربرد پلی آمین اسپرمین ممکن است از طریق حفظ اندام های مختلف کیسه جنینی، درصد پوکی را کاهش دهد. محلول پاشی اسپرمین  ۱ میلی مولار دو هفته پس از تمام گل در سال پرمحصول سبب کاهش معنی دار درصد ناخندانی گردید.  از طرفی مشخص  گردید که کاهش رشد و نمو مغز با افزایش درصد ناخندانی مرتبط است  بنابراین به نظر می رسد که اسپرمین با افزایش تحریک رشد و نمو مغز سبب کاهش درصد ناخندانی می گردد. مشاهده گردید که در هر دو سال پرمحصول و کم محصول، تیمارهای اسپرمین و اسپرمیدین سبب کاهش درصد میوه های بد شکل گردید. مشخص شده است که پلی آمین ها سبب القای مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها می شود  بنابراین اگر بدشکلی میوه ها در اثر صدمات مکانیکی و خسارت آفات و بیماری ها باشد به نظر می رسد که پلی آمین ها بخصوص اسپرمین سبب تعادل قسمت های مختلف رشد و نمو میوه و القای مقاومت میوه در برابر این صدمات می گردد و در صورتی که بدشکلی میوه در اثر سطح باردهی باشد احتمالاً اسپرمین با تنظیم میزان باردهی شاخه از طریق کنترل ریزش جوانه های گل میزان بدشکلی را کنترل می کند. نتایج نشان داد که هیچ کدام از تیمارهای پلی آمین بر کاهش درصد زودخندانی پسته تأثیر معنی داری ندارد. اگر چه مشخص گردید که درصد ناخندانی شاخه ها از ۲ درصد کمتر است اما گزارش شده است که همین درصد کم پسته های آلوده زودخندان، مقادیر بیشتری از پسته ها را در پایانه های ضبط پسته به زهرابه آفلاتوکسین آلوده می نماید. نتایج نشان داد که تیمارهای پلی آمین بر تعداد دانه در اونس، که بیانگر اندازه میوه است و همچنین بر رشد طولی و قطری شاخه ها تأثیر معنی داری ندارد. کاربرد اسپرمین یک هفته قبل تمام گل در سال پرمحصول، سبب افزایش معنی دار تعداد دانه در خوشه و عملکرد شاخه گردید.  از طرفی تیمار اسپرمین  برگ را در سال پرمحصول افزایش داد  به نظر می رسد که افزایش میزان سطح برگ و به دنبال آن افزایش سنتز کربوهیدرات ها و آسیمیلات ها می تواند در کاهش ریزش جوانه های گل، ریزش میوه ها و همچنین کاهش میزان پوکی و ناخندانی میوه ها مؤثر بوده و اسپرمین از این طریق سبب افزایش عملکرد شاخه ها می گردد .به طور کلی مشخص شده است که پلی آمین ها بخصوص اسپرمین از جمله ترکیبات غنی از نیتروژن و مهارکننده بیوسنتز اتیلن بوده و کاربرد آنها در درختان میوه به دلیل نقش تنظیم کنندگی آنها در رشد و نمو جوانه ها، گل ها و میوه ها می باشد. با توجه به نتایج امیدوارکننده محلول پاشی پلی آمین اسپرمین در افزایش عملکرد شاخه ها و از آنجایی که کاربرد اسپرمین در مقایسه با سایر تنظیم کننده های رشدی که به صورت تجاری در باغات میوه استفاده می شود هزینه اقتصادی کمتری داشته و به راحتی در دسترس می باشد، لذا کاربرد این ماده می تواند در باغات پسته مؤثر باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که در هر دو سال پرمحصول و کم محصول، تأثیر محلول پاشی پلی آمین های اسپرمین و اسپرمیدین به میزان زیادی بستگی به زمان کاربرد و غلظت مورد استفاده آنها دارد. به هر حال هر دو غلظت اسپرمین سبب کاهش   بیشتر مشکلات فیزیولوژیکی پسته و افزایش عملکرد شاخه ها گردید در حالی که تیمارهای پوترسین و اسپرمیدین در افزایش عملکرد تأثیر معنی داری نشان ندادند. این که تأثیر محلول پاشی اسپرمین بر کاهش مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی به صورت مستقیم از طریق افزایش میزان اسپرمین شاخه ها می باشد و یا به طور غیرمستقیم از طریق تغییر سایر تنظیم کننده های رشد مانند اکسین، اسید آبسیزیک، اتیلن و غیره می باشد هنوز به خوبی مشخص نیست و پژوهش های بیشتری در این زمینه لازم است

اوضاع فعلی باغات پسته

اوضاع فعلی باغات پسته

نوشته:محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email:mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد!

معجزه قرن در باغات پسته با ورود سم مونتو اتفاق افتاد و کشاورزان را تا حد زیادی از دست پسیل پسته رهانید!! کارشناسان شرکت بایر که یکی از بزرگترین تولید کنندگان و شاید بزرگترین کمپانی تولید سموم و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی است خدمتی بزرگ به کشاورزان پسته کار کرده اند و واقعا کارشان مرجبا دارد! چنین سمی که بتواند با این دوام فوق العاده بمدت ۲ ماه یا بیشتر در داخل گیاه بماند کار شاهکاری است که واقعا با مکانیزیم های طبیعی سازگاری ندارد. بهر روی فروش مونتو امسال و سالیان بعد احتمالا بسیار زیاد خواهد بود و در واقع شرکت بایر آلمان پول تحقیقات دانشمندان خود را می خورد  و خواهد خورد و بس. تحقیقات در ایران و کشورهای عقب مانده از نظر علمی در بسیاری از جهات ول معطل است و ما برای فردای خود برمانه ریزی می کنیم و کشورها پیشرو در صد سال آینده خود برنامه دارند! تحقیقات کشاورزی در ایران بصورت کلی در بسیاری از موارد تحقیقاتی صوری هستند یعنی متاسفانه در بسیاری از موارد دیتاسازی و سرهم بندی!! هیچ ارتباطی موثر و کارآیی میان مراکز تحقیقات کشاورزی در ایران با شرکت های تجاری و تولید کننده در ایران وجود ندارد. ایرانیها یاد گرفته اند که همه چیز را مفت و مجانی بدست آورند آنهم در کمترین زمان ممکن!! برنامه ریزی برای تحقیقات اصولا باید بر اساس نیاز بازار و رفع معظل موجود در مارکت یا صنعت خاص باشد. میلیونها تومان و حتی میلیارد ها تومان پول تحقیقات کشاورزی در ایران خرج کارهایی شده که یک قران هم ارزش کاربردی ندارند. بسیاری از محققین ما در مراکز تحقیقاتی اصلا هیچ ارتباطی با کشاورزان و تولید کنندگان ندارند و اصلا نمی دانند مشکل کجاست و راه حل چیست؟ متاسفانه بخش کشاورزی از بخش هایی است که همه در آن اظهار نظر می کنند از کارمند بانک بگیر تا استاد بنا و معلم و پزشک متخصص! طوری درباره درخت پسته صحبت می کنند که انگار همه فوت و فن و ریزه کاری ها را می شناسند اما دریغ و افسوس که همین مساله موجب شده که وضع کشاورزی و پسته داری ما این باشد که هست! عملکرد ۴ و ۵ تن در هکتار کجا و عملکرد ۸۰۰ کیلو و حتی بسیار کمتر ما کجا!! ارتباط محققین پسته با کشاورزان در کالیفرنیا آنقدر تنگاتنگ است که بدون اجازه محقق کشاورز آب هم بقول معروف نمی خورد. و همین است که امروز صنعت پسته آمریکا واقعا پسته ایران و صنعت پسته ایران را بروز سیاه نشانده و با این اوضاع در چند سال آینده کلک پسته داری کلا کنده خواهد شد!! فکر می کنید ظرفیت خرید پسته در دنیا نامحدود است ابدا چنین چیزی نیست و اگر این ظرفیت های خالی در دنیا با تولید بالای پسته آمریکا پر شود ما عملا باید باغات پسته خودمان را رها کنیم!! تا سال ۲۰۱۷ تولید پسته آمریکا ۲ برابر خواهد شد و ما اندر خم یک کوچه ایم!!عدم توجه به تحقیقات پسته یک زیان بزرگ برای پسته ایران است که در آینده خود را نشان خواهد داد!! هیچ سرمایه گذاری در جهت احداث و بروز کردن مراکز تحقیقاتی مربوط به پسته نمی شود و همین مرکز تحقیقاتی فعلی هم ول معطل است!! محققین مادام العمری که دیگر بیش از اینها توان اجرای پروژه های جدید را ندارند!! خمودگی و روزمرگی در تحقیقات پسته باعث ضرر و زیان هنگفت است. پسته مهمترین محصول صادراتی ایران است که اصلا توجه چندانی به بخش تحقیقات در آن نمی شود. باعث خجالت است که مشکل شیره خشک را باید شرکت بایر آلمان برای ما حل کند و با این همه متخصص و بودجه ما هنوز یک آفت را نتوانسته ایم رفع کنیم! در مورد اکثر مسایل مربوط به باغات پسته وضع بهمین منوال است. در مورد کودهای محلولپاشی یا کاربرد در خاک کودهای خارجی تولید شده در شرکت های معتبر یک سرو گردن از کودهای ایرانی ساخت داخل بالاتر و بهترند!! متاسفانه ما ایرانیها فقط ما یاد گرفته ایم که فقط یکسال در بازار باشیم و نه برنامه ریزی های بلند مدت!! در مورد سم مونتو بارها و بارها کارشناسان بایر بصورت مجانی این سم را روی پسیل پسته در برخی از باغات تست کردند و بعد از گذشت چندین سال سود کار خود و تکنولوژی بروز خود در تولید سموم را می خورند. صنعت تولید سموم در ایران دهها سال از شرکت های پیشرو تولید کننده سموم در دنیا مانند بایر عقب تر است. تا کی باید سنتی فکر کنیم و محافظه کار باشیم را نمی دانم! بارها و بارها کشاورز می بیند که استفاده از روش های جدید موجب چند برابر شدن تولید و افزایش کمی  و کیفی محصول می شود اما باز هم راه را بیراهه می رود. متاسفانه فرهنگ و دید مناسبی در مورد کارشناسان کشاورزی وجود ندارد و به هر بیسوادی مدرک کشاورزی داده اند و همین ها هستند که مایه آبروریزی هستند و آبروی سایر کارشناسان را می برند!! در کشوری که اقتصاد غیرنفتی اساسا بر پایه کشاورزی تعریف شده است کارشناسان کشاورزی ول معطلند!! با این روش ها و تصمیمات غلط مسلما راه بجایی بخواهیم برد. روش های بروز و نوین باید در دستور کار قرار بگیرند و باید کشاورزان از این روش ها استفاده کنند اگر بخواهند نتیجه بگیرند! بسیاری از کشاورزان هنوز یاد نگرفته اند که باید برای درخت خود هزینه کنند اگر بخواهند ثمر قابل قبولی بچینند. هیچ چیز مفت و مجانی بدست نمی آید. فصل برداشت محصول نزدیک است و یواش یواش بفصل برداشت محصول نزدیک می شویم و کشاورزان حاصل یک سال زحمت شبانه روزی خود را می بینند. پسته هر سال پول زیادی را در مناطق پسته خیز روانه می کند و اساسا اقتصاد مناطق پسته خیز بر اساس باغات پسته می چرخد. امید است قدر سرمایه خود که همان درختان پسته هستند بهتر بدانیم و از روش های سنتی دست برداریم. برای پیشرفت هیچ چاره ای جز بروز بودن و استفاده از روش های نوین و بروز نیست. بصورت خلاصه ۳ عامل موجب موفقیت یک باغدار پسته است ۱-استفاده از روش های علمی و نوین بجای استفاده از روش های سنتی و غیراقتصادی ۲-همت و پشتکار ۳-صبر و طاقت

دلالان کاسبان اصلی صنعت پسته ایران

دلالان کاسبان اصلی صنعت پسته ایران

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

دلالی پسته سابقه ای دور و دراز در صنعت پسته ایران دارد و از همان زمانی که پسته جهانی شد و به بازارها راه یافت دلالان پسته وجود داشته اند و دارند. دلالی پسته شغلی است بدون زحمت و دردسر و شیوه آن بدین صورت است که پسته را از این دست می خرند و به آن دست می فروشند با سودی که روی آن می گذارند. در واقع دلالی پسته سود بسیار بیشتری از تولید پسته دارد! اگر سود بیشتری نداشته باشد که دارد حداقل زحمت بسیار کمتری در مقایسه با تولید پسته دارد! دلالان یکه تازان صنعت پسته ایران هستند. بسیاری از این افراد با این و آن دست کردن پسته به سودهای هنگفتی دست پیدا کرده اند. زمانی که از خرید و فروش هزاران تن پسته در آن واحد صحبت می شود سود میلیاردی را در پی دارد! تولید کننده باید ماهها زحمت بکشد و پول خرج کند تازه آخر سال و فصل فروش محصول تاجران قیمت ها را تا حد امکان پایین نگه می دارند تا سود بیشتری داشته باشند. قیمت پسته در ایران با قیمت جهانی آن فاصله بسیاری دارد و این فاصله را دلالان پر می کنند. کمتر دلال پسته ای وجود دارد که ماشینش ماشین خارجی مدل ۲۰۰۵ به بالا نباشد اما اکثر کشاورزان و باغداران خرد با موتورسیکلت تردد می کنند! هیچ نظارت قابل قبولی روی این صنف در ایران وجود ندارد و پولی که ایندسته از افراد می خورند بسیار بالاست در واقع دلالی پسته هیچ تخصصی را نمی خواهد و سود سرشاری را  در بر دارد. دلال پسته در حقیقت یک نوع واسطه است و هر چقدر واسطه ها در خرید یک محصول بیشتر باشد امکان دلال بازی و ضرور زیان برای تولید کنندگان که همان کشاورزان هستند وجود دارد. متاسفانه محل مشخص و استانداردی برای فروش محصول پسته در ایران وجود ندارد و هر کس که بخواهد پسته خود را بفروشد بناچار در محاصره دلالان قرار می گیرد تا پسته خود را به آنها بفروشد. مکانیزم خرید و فروش پسته در ایران مکانیزمی بسیار منسوخ و بضرر کشاورزان است و اگر بنا بر ضرر در پسته باشد این ضرر همیشه متوجه کشاورزان است تا خرید و فروشنده های پسته!! بهر روی صنعت دلالی و خرید و فروش پسته بسیار عقب مانده است و متاسفانه به هیچ تخصصی نیاز ندارد و هر چه مهارت دلال در کلاهبرداری و چخان کردن بیشتر باشد پسته بیشتری را خواهد خرید.  تجارت صحیح پسته اصول خاص خود را دارد و در واقع یک تاجر پسته موفق حتما علاوه بر تجربه از علم این کار هم برخوردار است. بنظر می رسد باید برای تاجران و خرید و فروشندگان پسته باید دوره های آموزشی خاصی از طرف دست اندرکاران صنعت پسته ایران تدارک دیده شود و حتی در مورد تجارت پسته رشته های خاص دانشگاهی تاسیس شود. کار به این مهمی و پولسازی چرا نباید دارای مدرک دانشگاهی نباشد! بنده از همان زمانی که بعقل و هوش خود آمدم با دلالان و خریداران پسته درگیر بوده ام و انسان سالم در آنها بسیار کم دیدم اکثرا کلاهبردار و شیادند!! علاوه بر اینکه کم فروشی می کنند با روش های مختلف کارهای ناشایسته زیاد دیگری هم انجام می دهند که متاسفانه تامل برانگیز است و باید بحال مصرف کنندگان اینچنین پسته هایی گریست!! در مورد نظارت هم بر این صنف نظارت خاصی صورت نمی گیرد و اصلا مکانیزمی برای تنبیه چنین افرادی که از قانون تخطی می کنند وجود ندارد. از طرف دیگر محل های دپو پسته های خریداری شده هم در بسیار از جاها اصلا استاندارد نیست و کوچکترین موارد بهداشتی رعایت نمی شود!! از موش و سوسک بگیر تا خاک و آشغال و خاکروبه! افرادی که هنوز نمی توانند اسم خودشان را درست بنویسند از قبال دلالی پسته پولهایی را درمی آورند که هزار تا دکتر و مهندس پسته به آن پول نمی رسند و نخواهند رسید!! کارشناسی که در ساسر سال روی درختان پسته کار می کند و زحمت می کشد درآمد چندانی ندارد و یک کاسب بی سواد جز پسته ممکن است در طول چند روز به اندازه تمام طول سال یک کارشناس پسته درآمد کسب کند. این تنها رساننده این نکته است که مکانیزم ها در صنعت پسته اساسا غلط و ناعادلانه است! در ایران همانطور که مافیای سموم و نهاده های کشاورزی وجود دارد و البته مافیای بسیار قدرتمند و ثروتمندی است و هر کس بخواهد برایش دردسر درست کند را براحتی بیچاره می کند از طرق مختلف، در مورد فروش و خرید پسته مافیای قدرتمندتری در ایران وجود دارد که اجازه نفس کشیدن را به مزاحمان نمی دهند!! افرادی که اصلا درخت پسته را ندیده اند و نمی شناسند و از اتاقهای پایتخت ایران برای قیمت پسته تصمیم می گیرند و محصول پسته خریداری شده را به کشورهای مختلف دنیا صادر می کنند!! مافیای پسته در ایران بسیار قدرتمند است و حداکثر دارای ۵ عضو اصلی و مشهور است که بسیاری از خوانندگان کم و بیش آنها را می شناسند همین افراد هستند که تقریبا بدون برو برگشت قیمت پسته تولید شده توسط کشاورزان را بر اساس سود خودشان تعیین می کنند و کشاورزان سهم بسیار کمی در تعیین قیمت محصول خود دارند! بسیاری از این افراد ادای انسانهای دلسوز را برای کشاورزان در می آورند و همیشه تولید کنندگان را مقصر قلمداد می کنند. هر اتفاق ناگواری که برای صنعت پسته ایران بیفتد اولین مقصران کشاورزان بیچاره هستند و این دلالان هیچ نقش منفی برای خود  در نظر نگرفته اند و نمی گیرند. قیمت جهانی پسته در طول سالها تغییرات کمی در طول یک سال دارد و تقریبا قیمت پسته در طول یک سال در دنیا تغییر چندانی نمی کند بعنوان مثال قیمت هر کیلو پسته درجه ۱ اوحدی ایران در بازار چین مثلا ۱۴ دلار است و این قیمت در طول سال تغییرات چندانی را ندارد اما در ایران همین در سال قبل پسته از کیلویی ۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسید و در اثر تصمیم ناپلونی دولت قبل قیمت به زیر ۲۸ هزار تومان سقوط کرد و این قیمت کم و بیش ثابت ماند!! این مساله موجب شد عده ای در طول یکسال میلیادر شوند و عده ای هم متاسفانه ضررهای هنگفتی را تجربه کردند. تغییرات قیمت پسته و عدم ثبات قیمت آن ناشی از عوامل گوناگونی است اما بلاشک مهمترین دلیل آن دلال بازی و بورس بازی افراد معلوم الحال است. چرا نباید قیمت پسته ثبات نسبی داشته باشد جواب آن را من نمی دانم اما بنظر می رسد مهمترین دلیل آن متضرر نشدن دلالان و تجار عمده پسته است.  با توجه به ضعف های عمده مدیریتی در صنعت پسته ایران بویژه بخش دولتی یکی از مشکلات عمده کشاورزان کمبود نقدینگی برای موسسات خریداری است که می خواهند پسته کشاورزان را بخرند و انبار کنند و ایندسته از موسسات مجبورند که پول کشاورزان را در ۴ و حتی بیشتر از ۴ قسط در طول سال بپردازند چون نقدینگی ندارند و دولت و موسسات بانکی در زمانی که باید بداد برسند نمی رسند این خلا موجب شده که دلالان با داشتن نقدینگی بتوانند کل پسته موجود در بازار را بخرند و در واقع تعیین کننده قیمت پسته ایندسته از دلالان باشند نه موسسات خریداری که دل برای کشاورزان می سوزانند. متاسفانه در سالیان اخیر دلالان پسته بسیار قدرتمند شده اند و با پولی که دارند قسمت اصلی صنعت پسته که همان خرید پسته از کشاورزان باشد بصورت عمده ای تحت کنترل درآورده اند  و یکه تازی می کنند و هیچ کسی حریفشان نیست! علاوه بر دلالان پسته ای که در واقع دلسوز باغداران نیستند هستند تجار باشخصیت و دلسوزی وجود  دارند که کشاورزان را درک می کنند. متاسفانه تاجر پسته با شخصیت و با شعور بسیار کم هستند اما خوب همین تعداد هم در واقع غنیمتی برای صنعت پسته ایران هستند. امید است روزی برسد که هر کس در جای واقعی خودش باشد. تاجران بحال باغداران دلسوزی کنند و باغداران برای تاجران. در واقع تولید و تجارت پسته ۲ حلقه اصلی از حلقه های بهم پیوسته صنعت پسته ایران هستند که باید در کنار هم و بکمک هم پسته ایران را در دنیا سرافراز کنند. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

عدم احترام به مالکیت فکری و معنوی

عدم احترام به مالکیت فکری و معنوی

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

مالکیت فکری و معنوی و عدم رعایت آن از سوی بسیاری افراد مساله ای رنج آور و حزن انگیز است. همین مطالبی که در این وبلاگ بقلم من وجود دارند در برخی از اوقات بدون اشاره به رفرنس اصلی آن از طرف بسیاری از افراد براحتی کپی برداری می شوند و حتی به اسم فردی دیگر گاها بیان می شوند. البته عدم رعایت مالکیت فکری در بسیاری از جاها مصداق پیدا می کند. خود دانلود کردن نرم افزارها، آهنگ ها و بسیاری از مطالبی که مجانی نیستند در واقع اجحاف بزرگی به پدیدآورنده اثر است. خوانندگی یا آهنگسازی هرگز کار آسانی نبوده و نیست و گاها ممکن است تولید و پخش یک آهنگ چندین سال بطول بیانجامد و محصول تولید شده توسط یک کمپانی خاص خریداری شده و همه مشتاقان اثر باید از طریق مرجع رسمی که همان شرکت سازنده هستند اقدام کنند. از طریق اقدام قانونی برای خرید یک محصولی که  دارای حق مالکیت معنوی است در حقیقت سازنده اثر را تشویق می کنیم. البته منظور اصلی از نوشتن این مطلب منظور مطالب این وبلاگ نیستند و نبوده اند. مطالب این وبلاگ کاملا مجانی هستند و خواهند بود و احترام به نویسنده فقط از طریق گفتن منبع مطلبی است که در این وبلاگ وجود دارد. فقط همین!! بهر روی احترام به خلق کننده اصلی یک اثر در واقع احترام گذاشتن به خود فرد است و بس. متاسفانه بحث مالکیت و اختراع در مورد صنعت پسته ایران از آنچنان ارزش قانونی بالایی برخوردار نیست و همه بدون توجه به پدیدآورنده اصلی یک اثر دقیقا از روی کاری که توسط کس دیگری انجام شده کپی برداری می کنند. بارها و بارها کارهایی و تفکراتی از سوی شخص من یا افراد دیگر انجام شده و این مساله سریعا توسط دیگران به اصطلاح قاپیده شده است بدون اینکه توجهی به پدید آورنده اصلی آن شده باشد! در مورد بسیاری از مسایل این اتفاق افتاده است متاسفانه. در مورد یک مساله بسیار مهم در امر سم پاشی در باغات پسته اولین کسی که مقاله نوشت و هشدار داد من بودم و قبل از آن هیچ کسی در این مورد خاص نظر یا کاری انجام نداده بود و حتی مقاله این موضوع بقلم من در انجمن پسته ایران بچاپ رسید از چند صباحی بعد از چاپ اثر و جالب بودن موضوع بسیاری از کارخانجات تولید کننده کود و سموم کشاورزی دقیقا از روی ایده ای که من داده بودم بدون توجه و رعایت مالکیت معنوی این موضوع سریعا تولید خود را وارد بازار مصرف کردند و سود بسیار کلانی را بجیب زدند بدون این که حق اصلی پدیدآورنده را داده باشند. در بسیاری از کشورها مقررات سختی برای مالکیت معنوی وجود دارد و اگر کسی از این قانون تخطی کند بسختی با او برخورد خواهد شد. در مورد اکثر شرکتهای سازنده ایندسته از شرکت ها با پرداختن پولی که توافقی است اختراع یا پتنت مخترع را خریداری می کنند و سپس آن را تولید و روانه بازار مصرف می کنند. در مورد یکی از سمومی که اخیرا وارد بازار مصرف در باغات پسته ایران شده بهر روی شرکت تولید کننده یا توزیع کننده زحمات زیادی روی تست این محصول کشیده است و دلارها دلار برای تست اثر و اطمینان از جواب آن خرج شده است. بعد از اینکه محصول مورد نظر جواب خود را پس داده عده ای بجای خرید از شرکتی که روی این محصول سالها و سالها کار کرده  کارشناس فرستاده و اطلاعات جمع آوری کرده، می خواهند مثلا شرکت مورد نظر را دور بزنند و از طرق دیگر به محصول مورد نظر دست یابند حتی بقیمت کلاه رفتن سر ایندسته از افراد. در مورد بسیاری از نهاده های کشاورزی با برندهای خاص بسیاری از کشاورزان و زحمتکشان در طی چندیدن سال روی کالا یا نهاده کار می کننده تا از کارآیی و کیفیت آن و اپتیمایزکردن آن برای استفاده برای درختان پسته اطمینان حاصل کنند اما عده ای معلوم الحال بدون اینکه زحمتی کشیده باشند اینچنین کالایی را با قیمت پایین تر عرضه می کنند تا افراد زحمتکشی که روی جنس خاص کار کرده اند متضرر شوند. همیشه رعایت حق مالکیت معنوی این نیست که در مورد نرم افزار یا کتاب یا آهنگ یا مطلب یا … باشد. بلکه می تواند در مورد تحقیقاتی باشد که کارشناسان در طی چندیدن سال زحمت در باغات پسته بدست آمده باشند! اتفاق افتد.  متاسفانه روی رعایت حق مالکیت معنوی کار خاصی در ایران انجام نشده است و بسیاری از افراد بدون زحمت از دسترنج دیگران مجانی استفاده می کنند. کاش ان روی برسد که زحمات دیگران توسط عده ای مفت خور و آماده خور پایمال نشود. خیلی از ابداعات و اختراعات توسط بسیاری از افراد در زمینه های مختلف از ترس کپی برداری و سو استفاده مالی توسط دیگران در دل بسیاری از مخترعین و ابداع کنندگان بخصوص در کشورهای جهان سومی مانند کشور عزیزمان ایران می مانند. امید است فرهنگ احترام به حق ابداعات و اختراعات توسط همه افراد محترم شمرده شود و حداقل کاری که انجام شود اگر از نظر مالی کاری برای مخترع انجام نمی شود حداقل از نظر احترام یاد آنها فراموش نشود. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

 نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی باغات پسته امری است بسیار سودند و بصورت خلاصه در این روش بجای اینکه کود از طریق خاک و ریشه ها در اختیار درختان قرار بگیرد از طریق شاخ و برگ در اختیار درختان قرار می گیرد!. اگر چه اثرات مثبت محلولپاشی صحیح و بموقع در طول فصل رشد در بهار و تابستان بخوبی قابل مشاهده است اما برای نتیجه گیری روش محلولپاشی بهترین زمان موقع فصل برداشت است. بنظر می رسد روش محلولپاشی باغات پسته ۴ نتیجه اصلی در انتهای فصل رشد داشته باشد که بصورت خلاصه به آنها اشاره می شود. ۱-افزایش یافتن کیفیت پسته تولید شده: در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده شده باشد پسته دارای کیفیت بسیار بیشتری است در مقایسه با درختانی که صرفا از طریق خاک عناصر در اختیار درختان گذاشته شده باشند! از جمله کاهش میزان پوکی، افزایش خندانی و درشت شدن پسته و… بخوبی مشاهده شده که روش محلولپاشی بخصوص با کودهای مختلف با کیفیت از جمله کودهای حاوی امینواسیدها، کودهای پتاسیمی، کودهای کلسیمی و ….اثرات بسیار مثبتی روی کیفیت دانه ها و خوشه ها دارند. بعنوان مثال در پسته های رقم اکبری و ممتاز که داغو زدن دانه ها بسیار شیوع دارد استفاده از کودهای کلسیمی موجب رفع عارضه یا کمتر شدن عارضه در دانه ها می شود. در مورد کودهای پتاسیمی بخصوص در دوره پر شدن مغز نیز موجب درشت شدن پسته، افزایش درصد خندانی و کاهش مقدار پسته دهن بست می شود. در مورد درختانی که تعداد خوشه ها بسیار بالاست اگر از روش محلولپاشی استفاده نشود درصد پوک شدن دانه ها بعلت فشار فوق العاده روی درختان بسیار محتمل است. در مورد رسیدن محصول نیز اثرات محلولپاشی بخوبی قابل مشاهده است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده کرده اند تقریبا پسته در موعد مرسوم می رسند و پسته کال معمولا وجود ندارد و این در حالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده نمی کنند رسیدن پسته ها معمولا طولانی تر می شود. ۲-اثرات مثبت روی پتک ها یا گره های رویشی و زایشی: بخوبی مشخص شده که محلولپاشی درختان دارای اثرات بسیار مثبتی روی گره های زایشی و رویشی تولید شده در طول فصل رشد است. بخوبی به اثبات رسیده که درصد بالایی از گره های زایشی در هنگام پر شدن مغز فرو می ریزند و این درحالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی با استفاده از کودهای مناسب حاوی عناصر مخصوص استفاده کرده باشد درصد فروریختن گره های زایشی بسیار کمتر است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده می کننده پتک ها یا گره های تولید شده بسیار قویتر و سالمترند و مقاومت بسیار بیشتری در مقابل عوامل نامساعد محیطی از جمله سرمازدگی و … دارند! بهر روی پاشش عناصر بصورت مستقیم روی گره ها یا پتک ها اثرات بسیار مثبتی روی پتک ها یا گره ها دارد!! ۳-جبران ضعف های جذب از طریق ریشه: در مورد بسیاری از خاکها بافت خاک بافت مناسبی برای تولید پسته نیست از طرفی خاکهای سست و شنی که دارای درصد بالایی از شن در ترکیب خود هستند مقدار جذب درختان و عناصر مورد نیاز بدلیل آبشویی بالا یا علت های دیگر ممکن است در حد نرمال نباشد و در نتیجه درختان کمبودهای آشکاری را بخصوص در مورد پتاسیم نشان می دهند. علاوه بر پتاسیم در مورد بسیاری از عناصر دیگر نیز اگر بافت خاک نامناسب باشد و جذب مناسبی وجود نداشته باشد پاشش عناصر از طریق شاخ و برگ می تواند تا حد زیادی جبران مافات کند. علاوه بر بافتهای سبک بسیاری از باغات دارای بافت فوق العاده سنگین هستند و ریشه رشد چندانی در خاک ندارد و نمی تواند در موعد مناسب عناصر را از طریق ریشه به درختان ضمانت کند و بهر روی در بافتهای فوق العاده سنگین خاک بعلت گسترش کم ریشه جذب عناصر از طریق ریشه کمتر از حد اپتیمم است که محلولپاشی می تواند این نقیصه را تا حد زیادی جبران کند. در مورد سایر پارامترهای مناسب برای جذب بهینه از جمله اسیدیته یا پی اچ، شوری و … نیز چون جذب عناصر از طریق ریشه ها در حد مناسبی نیست محلولپاشی می تواند بسیار کارساز باشد!! ۴-اثرات مثبت محلولپاشی روی کاهش آفات و امراض در درختان پسته: بخوبی به اثبات رسیده است که در مورد بسیاری از بیماریهای از جمله بیماری سرخشکیدگی درختان پسته بخصوص در مورد واریته های فندقی یا اوحدی و همچنین کله قوچی محلولپاشی عناصر به تکرار بخصوص در طول فصل رشد و با کودهای مختلف محلولپاشی بخصوص کودهای حاوی عناصر پتاسیم و کلسیم درصد شیوع این عارضه بسیار کمتر می شود. اگر بخوبی دقت کنیم در اواخر فصل رشد و نزدیک فصل برداشت در مورد درختانی که محلولپاشی انجام نمی شود درصد سرخشکیدگی بسیار بالاتر است در مقایسه با درختانی که از روش محلولپاشی استفاده کرده باشند!!  در مورد اکثر امراض از جمله نماتدها و بسیاری از بیماری هایی که در درختان پسته وجود دارد روش محلولپاشی بصورت مستقیم و یا از طریق تقویت درختان بصورت غیر مستقیم موجب کاهش بیمارهای می شود. در مورد پسیل پسته که شایع ترین و خطرناکترین آفت موجود در باغات پسته است روش محلولپاشی بخصوص با استفاده از کودهای حاوی عنصر کلسیم می تواند بصورت شگفت آوری موجب کاهش تراکم آفت و طغیان آفت می شود. در مورد بسیاری از آفات مکنده دیگر هم محلولپاشی با استفاده از کودهای کلسیمی می تواند تا حد زیادی موجب کاهش طغیان آفات شود!! علاوه بر اثرات فوق الذکر استفاده از روش محلولپاشی مزایایی بسیار زیادی دارد که مهمترین آن نجات درختان و افزایش راندمان با کمترین هزینه است. بخوبی مشخص است که روش محلولپاشی در مقایسه با سایر روش ها بسیار ارزانتر است. روش محلولپاشی روش است بسیار ظریف و نکات بسیاری زیادی در مورد آن وجود دارد که می توان در مورد آنها به مطالب زیادی که در مورد محلولپاشی در این وبلاگ وجود دارد مراجعه شود به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

اهمیت نظارت کارشناسان خبره در باغات پسته

اهمیت نظارت کارشناسان خبره در باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

در مورد بسیاری از مسایل از جمله آبیاری، کوددهی، سم پاشی، و…در بسیاری از موارد کشاورز مجبور است تصمیم گیری کند. اهمیت تصمیم گیری در مورد اعمال باغداری بسیار زیاد است و ارتباط زیادی با اقتصاد کشاورز دارد. هزینه بی فایده در هر زمینه ای موجب خسران است. از سوی دیگر شناخت دقیق نهاده های کشاورزی با کیفیت موجود در بازار کار خود کشاورز نیست. بازار پر است از اجناس بی کیفیت و حتی مضر برای مصرف در باغات پسته برای رفع مشکل!! نظارت یک کارشناس می تواند عملکرد را به چندین برابر برساند! بسیاری از مناطق پسته خیز از نعمت وجود کارشناسان خبره بی بهره هستند!! بنظر می رسد هر سال صدها و حتی هزاران نفری که از رشته های مختلف علوم کشاورزی فارغ االتحصیل می شوند وارد مسیر اصلی رشته خود نمی شوند و اجبارا و یا از روی عدم اجبار روی به مشاغل دیگر می آورند و این در حالی است که بسیاری از مناطق کشاورزی ایران که گاها در مناطق دوردست هستند از وجود کارشناس کشاورزی بی بهره هستند. متاسفانه کارشناسان محدودی هم که در مناطق پسته خیز ایران مشغولند دارای علم بروز نیستند و بسیاری از آنها در همان حال و هوای قدیمی سیر می کنند. بهر روی باید برنامه ای برای بکاربستن و استفاده صحیح از کارشناسان کشاورزی وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که باغدار یک کتاب یا مقاله را می خوانند و می خواهند دقیقا بر همان اساس عمل کنند. متاسفانه این روش و راه حل اصلا راه درستی نیست. باغداری که بخواهد در امر باغدارای و پسته کاری موفق باشد باید حتما باغ خود را تحت نظر یک کارشناس خبره قرار دهد و آن کارشناس از نزدیک و بدقت مسایل مختلف را بررسی کند و بر اساس شرایط موجود توصیه های لازم را داشته باشد. در مورد باغداری پسته کتب مختلف و متفاوتی وجود دارند و همچنین خوشبختانه از طریق اینترنت نیز می توان به اطلاعات مفیدی در مورد پسته داری و پسته کاری رسید اما باید توجه داشت که همیشه نمی توان بر اساس کتب و نوشته جات عمل کرد و تصمیم گیری کرد. یکسری از مسایل کلی هستند و کشاورز بدون کارشناس نیز می تواند عمل کند اما در بیش از ۷۰ درصد موارد باید باغ تحت نظر یک کارشناس باشد و نمی توان تصمیم درست را بر اساس کتب و سایتها گرفت. تجربه ای که بنده در این چند سالی که در باغات پسته به آن برخورده ام این است که شرایط درختان و باغات در نواحی مختلف ایران بسیار متفاوت است. باغات کرمان با باغات یزد و اصفهان و قزوین و استان خراسان بکلی متفاوت هستند و حتی در یک استان نیز شرایط اقلیمی و آب و هوایی بسیار متغیر است. شرایط خاک، آب و اقلیم در مناطق مختلف بسیار متفاوت هستند. دو باغ مشابه در فاصله ای ۱۰۰۰ متری از هم ممکن است از نظر شرایط و دستورالعمل ها می توانند کاملا با هم تفاوت داشته باشند. این احتمال وجود دارد دستوارتی که یک کارشناس در مورد دو باغ در نزدیکی هم کاملا با هم متفاوت و حتی متضاد باشند. در بسیاری از منابع برای اعمال مختلف باغداری پسته توصیه های تاریخی ذکر شده است که امری کاملا اشتباه و گیج کننده است. بعنوان مثال در برخی از کتب ذکر شده که مثلا در مورد پروانه چوبخوار پسته یا کرمانیا مبارزه شیمیایی باید در ۱۵ اسفندماه هر سال باشد!! آیا بنظر شما این نکته صحیح است!! ابدا چنین چیزی صحیح نیست و تاریخ مبارزه با آفت باید بر اساس نظر کارشناس و تراکم آفت در باغ باشد. در سالهای مختلف تاریخ صحیح مبارزه با چوبخوار پسته می تواند بسیار متفاوت باشد در برخی از سالها ممکن است در تاریخ ۱۰ اسفندماه موعد مبارزه با آفت باشد و در سال بعد این تاریخ مثلا اول اردیبهشت ماه باشد. در مورد بسیاری از اعمال دیگر نیز این قضیه صدق می کند. شرایط باغ و درختان پسته دقیقا مشابه شرایط بدن انسان است مثلا ممکن است فردی  امروز دچار بیماری فشار خون باشد و با قرص و در مدت مثلا ۶ ماه فشار خونش کنترل شود و همین فرد سال بعد دچار قند خون شود و بالطبع این فرد همیشه باشد تحت نظر پزشک باشد اگر بخواهد انسان سالمی باشد. بسیاری از افراد از بنده تقاضا دارم در مورد درختان و باغشان فرمول بدهم بدون اینکه درختانشان را از نزدیک دیده باشم. بارها و بارها بخوبی برایم به اثبات رسیده که مشاهده از نزدیک با بیان فرد از پشت تلفن یا ایمیل ممکن است تفاوت بسیار زیادی با هم داشته باشند. همیشه فیلم هایی که از باغات پسته کالیفرنیا می دیدم برایم افسوس آور بود که چرا ما چنین باغاتی را در ایران نداریم؟! اما در همین خود ایران ما من  درختانی را دیدم که بسیار بهتر از باغات و درختان کالیفرنیا هستند! و تا از نزدیک کسی نبیند باور نمی کند و یا باغاتی را بچشم دیده ام که بسیار بالاتر از ۴ تن در هکتار عملکرد را دارند. چیزی که من فهمیدم این است که اقلیم پسته کاری در ایران دارای تنوع بسیار زیادی است و برای هر منطقه و هر خاکی دستور خاصی باید عمل شود. بسیاری از افراد در تماس ها یا ایمیل ها می پرسند که مثلا چند تن در هکتار باید کود مرغی داد یا گچ  داد یا فلان کود را چقدر باید بدهیم؟ همانطور که گفتم برای دادن دستور صحیح و درست باید حتما باغ حتی الامکان از نزدیک مشاهده شود تا بر اساس شرایط موجود، محدودیت ها، امکانات، بودجه و بسیاری از فاکتورهای دیگر. کار کارشناسان کشاورزی در بسیاری از اوقات کم اهمیت و یا بی اهمیت شمرده می شود اما افرادی که از نظر کارشناسان بهره برداری می کنند تفاوت باغ دارای کارشناس و فاقد کارشناس را بخوبی حس می کنند! گاها ممکن است نظرات ۲ یا چند کارشناس در مورد یک مساله در باغ پسته کاملا با هم متفاوت و یا کاملا با هم مشابه باشند! متاسفانه یک دید بسیار اشتباه در مورد کارشناسی باغات پسته وجود دارد و آن این است که کشاورزان در بیش از ۹۰ درصد موراد حاضر نیستند هزینه کارشناسی باغ خود را بدهند و می خواهند همه چیز مجانی باشد که البته این امر صحیحی نیست!! در مورد یک مساله کوچک دندانپزشکی یا پزشکی یا تعمیر ماشین یا هر کار دیگری برای کوچکترین خدماتی که  پزشک یا استاد کار می دهد هزینه آن را از فرد متقاضی دریافت می کند در صورتی که ممکن است سود چندانی را نصیب فرد نکند اما  در مورد بسیاری از باغداران که کارشناس ممکن است بصورت چند صد میلیونی به باغدار کمک کرده باشد اصلا پولی برای کارشناس در کار نیست و تازه طلبکار کارشناس می شوند که شما باید مثلا ۷۰۰ میلیون تومان به من کمک می کردی اما شده ۳۰۰ تا!! فرهنگ استفاده از کارشناسان کشاورزی در باغات پسته هنوز جا نیفتاده و مسلما ضررها از این بابت بسیار زیاد است بخصوص در مورد کشاورزان خرده مالک! البته باید یادآور شد که متاسفانه در مورد بسیاری از کارشناسان کشاورزی اسم و لقب کارشناس و مهندس لقبی است بی خود چون واقعا بسیاری از مهندسین کشاورزی هیچ سواد و تجربه ای ندارند و نتنها به کشاورز کمک نمی کنند بلکه در برخی از موارد موجب ایجاد ضرر به کشاورزان می شوند. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

 نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی باغات پسته امری است بسیار سودند و بصورت خلاصه در این روش بجای اینکه کود از طریق خاک و ریشه ها در اختیار درختان قرار بگیرد از طریق شاخ و برگ در اختیار درختان قرار می گیرد!. اگر چه اثرات مثبت محلولپاشی صحیح و بموقع در طول فصل رشد در بهار و تابستان بخوبی قابل مشاهده است اما برای نتیجه گیری روش محلولپاشی بهترین زمان موقع فصل برداشت است. بنظر می رسد روش محلولپاشی باغات پسته ۴ نتیجه اصلی در انتهای فصل رشد داشته باشد که بصورت خلاصه به آنها اشاره می شود. ۱-افزایش یافتن کیفیت پسته تولید شده: در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده شده باشد پسته دارای کیفیت بسیار بیشتری است در مقایسه با درختانی که صرفا از طریق خاک عناصر در اختیار درختان گذاشته شده باشند! از جمله کاهش میزان پوکی، افزایش خندانی و درشت شدن پسته و… بخوبی مشاهده شده که روش محلولپاشی بخصوص با کودهای مختلف با کیفیت از جمله کودهای حاوی امینواسیدها، کودهای پتاسیمی، کودهای کلسیمی و ….اثرات بسیار مثبتی روی کیفیت دانه ها و خوشه ها دارند. بعنوان مثال در پسته های رقم اکبری و ممتاز که داغو زدن دانه ها بسیار شیوع دارد استفاده از کودهای کلسیمی موجب رفع عارضه یا کمتر شدن عارضه در دانه ها می شود. در مورد کودهای پتاسیمی بخصوص در دوره پر شدن مغز نیز موجب درشت شدن پسته، افزایش درصد خندانی و کاهش مقدار پسته دهن بست می شود. در مورد درختانی که تعداد خوشه ها بسیار بالاست اگر از روش محلولپاشی استفاده نشود درصد پوک شدن دانه ها بعلت فشار فوق العاده روی درختان بسیار محتمل است. در مورد رسیدن محصول نیز اثرات محلولپاشی بخوبی قابل مشاهده است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده کرده اند تقریبا پسته در موعد مرسوم می رسند و پسته کال معمولا وجود ندارد و این در حالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده نمی کنند رسیدن پسته ها معمولا طولانی تر می شود. ۲-اثرات مثبت روی پتک ها یا گره های رویشی و زایشی: بخوبی مشخص شده که محلولپاشی درختان دارای اثرات بسیار مثبتی روی گره های زایشی و رویشی تولید شده در طول فصل رشد است. بخوبی به اثبات رسیده که درصد بالایی از گره های زایشی در هنگام پر شدن مغز فرو می ریزند و این درحالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی با استفاده از کودهای مناسب حاوی عناصر مخصوص استفاده کرده باشد درصد فروریختن گره های زایشی بسیار کمتر است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده می کننده پتک ها یا گره های تولید شده بسیار قویتر و سالمترند و مقاومت بسیار بیشتری در مقابل عوامل نامساعد محیطی از جمله سرمازدگی و … دارند! بهر روی پاشش عناصر بصورت مستقیم روی گره ها یا پتک ها اثرات بسیار مثبتی روی پتک ها یا گره ها دارد!! ۳-جبران ضعف های جذب از طریق ریشه: در مورد بسیاری از خاکها بافت خاک بافت مناسبی برای تولید پسته نیست از طرفی خاکهای سست و شنی که دارای درصد بالایی از شن در ترکیب خود هستند مقدار جذب درختان و عناصر مورد نیاز بدلیل آبشویی بالا یا علت های دیگر ممکن است در حد نرمال نباشد و در نتیجه درختان کمبودهای آشکاری را بخصوص در مورد پتاسیم نشان می دهند. علاوه بر پتاسیم در مورد بسیاری از عناصر دیگر نیز اگر بافت خاک نامناسب باشد و جذب مناسبی وجود نداشته باشد پاشش عناصر از طریق شاخ و برگ می تواند تا حد زیادی جبران مافات کند. علاوه بر بافتهای سبک بسیاری از باغات دارای بافت فوق العاده سنگین هستند و ریشه رشد چندانی در خاک ندارد و نمی تواند در موعد مناسب عناصر را از طریق ریشه به درختان ضمانت کند و بهر روی در بافتهای فوق العاده سنگین خاک بعلت گسترش کم ریشه جذب عناصر از طریق ریشه کمتر از حد اپتیمم است که محلولپاشی می تواند این نقیصه را تا حد زیادی جبران کند. در مورد سایر پارامترهای مناسب برای جذب بهینه از جمله اسیدیته یا پی اچ، شوری و … نیز چون جذب عناصر از طریق ریشه ها در حد مناسبی نیست محلولپاشی می تواند بسیار کارساز باشد!! ۴-اثرات مثبت محلولپاشی روی کاهش آفات و امراض در درختان پسته: بخوبی به اثبات رسیده است که در مورد بسیاری از بیماریهای از جمله بیماری سرخشکیدگی درختان پسته بخصوص در مورد واریته های فندقی یا اوحدی و همچنین کله قوچی محلولپاشی عناصر به تکرار بخصوص در طول فصل رشد و با کودهای مختلف محلولپاشی بخصوص کودهای حاوی عناصر پتاسیم و کلسیم درصد شیوع این عارضه بسیار کمتر می شود. اگر بخوبی دقت کنیم در اواخر فصل رشد و نزدیک فصل برداشت در مورد درختانی که محلولپاشی انجام نمی شود درصد سرخشکیدگی بسیار بالاتر است در مقایسه با درختانی که از روش محلولپاشی استفاده کرده باشند!!  در مورد اکثر امراض از جمله نماتدها و بسیاری از بیماری هایی که در درختان پسته وجود دارد روش محلولپاشی بصورت مستقیم و یا از طریق تقویت درختان بصورت غیر مستقیم موجب کاهش بیمارهای می شود. در مورد پسیل پسته که شایع ترین و خطرناکترین آفت موجود در باغات پسته است روش محلولپاشی بخصوص با استفاده از کودهای حاوی عنصر کلسیم می تواند بصورت شگفت آوری موجب کاهش تراکم آفت و طغیان آفت می شود. در مورد بسیاری از آفات مکنده دیگر هم محلولپاشی با استفاده از کودهای کلسیمی می تواند تا حد زیادی موجب کاهش طغیان آفات شود!! علاوه بر اثرات فوق الذکر استفاده از روش محلولپاشی مزایایی بسیار زیادی دارد که مهمترین آن نجات درختان و افزایش راندمان با کمترین هزینه است. بخوبی مشخص است که روش محلولپاشی در مقایسه با سایر روش ها بسیار ارزانتر است. روش محلولپاشی روش است بسیار ظریف و نکات بسیاری زیادی در مورد آن وجود دارد که می توان در مورد آنها به مطالب زیادی که در مورد محلولپاشی در این وبلاگ وجود دارد مراجعه شود به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

اهمیت نظارت کارشناسان خبره در باغات پسته

اهمیت نظارت کارشناسان خبره در باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

در مورد بسیاری از مسایل از جمله آبیاری، کوددهی، سم پاشی، و…در بسیاری از موارد کشاورز مجبور است تصمیم گیری کند. اهمیت تصمیم گیری در مورد اعمال باغداری بسیار زیاد است و ارتباط زیادی با اقتصاد کشاورز دارد. هزینه بی فایده در هر زمینه ای موجب خسران است. از سوی دیگر شناخت دقیق نهاده های کشاورزی با کیفیت موجود در بازار کار خود کشاورز نیست. بازار پر است از اجناس بی کیفیت و حتی مضر برای مصرف در باغات پسته برای رفع مشکل!! نظارت یک کارشناس می تواند عملکرد را به چندین برابر برساند! بسیاری از مناطق پسته خیز از نعمت وجود کارشناسان خبره بی بهره هستند!! بنظر می رسد هر سال صدها و حتی هزاران نفری که از رشته های مختلف علوم کشاورزی فارغ االتحصیل می شوند وارد مسیر اصلی رشته خود نمی شوند و اجبارا و یا از روی عدم اجبار روی به مشاغل دیگر می آورند و این در حالی است که بسیاری از مناطق کشاورزی ایران که گاها در مناطق دوردست هستند از وجود کارشناس کشاورزی بی بهره هستند. متاسفانه کارشناسان محدودی هم که در مناطق پسته خیز ایران مشغولند دارای علم بروز نیستند و بسیاری از آنها در همان حال و هوای قدیمی سیر می کنند. بهر روی باید برنامه ای برای بکاربستن و استفاده صحیح از کارشناسان کشاورزی وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که باغدار یک کتاب یا مقاله را می خوانند و می خواهند دقیقا بر همان اساس عمل کنند. متاسفانه این روش و راه حل اصلا راه درستی نیست. باغداری که بخواهد در امر باغدارای و پسته کاری موفق باشد باید حتما باغ خود را تحت نظر یک کارشناس خبره قرار دهد و آن کارشناس از نزدیک و بدقت مسایل مختلف را بررسی کند و بر اساس شرایط موجود توصیه های لازم را داشته باشد. در مورد باغداری پسته کتب مختلف و متفاوتی وجود دارند و همچنین خوشبختانه از طریق اینترنت نیز می توان به اطلاعات مفیدی در مورد پسته داری و پسته کاری رسید اما باید توجه داشت که همیشه نمی توان بر اساس کتب و نوشته جات عمل کرد و تصمیم گیری کرد. یکسری از مسایل کلی هستند و کشاورز بدون کارشناس نیز می تواند عمل کند اما در بیش از ۷۰ درصد موارد باید باغ تحت نظر یک کارشناس باشد و نمی توان تصمیم درست را بر اساس کتب و سایتها گرفت. تجربه ای که بنده در این چند سالی که در باغات پسته به آن برخورده ام این است که شرایط درختان و باغات در نواحی مختلف ایران بسیار متفاوت است. باغات کرمان با باغات یزد و اصفهان و قزوین و استان خراسان بکلی متفاوت هستند و حتی در یک استان نیز شرایط اقلیمی و آب و هوایی بسیار متغیر است. شرایط خاک، آب و اقلیم در مناطق مختلف بسیار متفاوت هستند. دو باغ مشابه در فاصله ای ۱۰۰۰ متری از هم ممکن است از نظر شرایط و دستورالعمل ها می توانند کاملا با هم تفاوت داشته باشند. این احتمال وجود دارد دستوارتی که یک کارشناس در مورد دو باغ در نزدیکی هم کاملا با هم متفاوت و حتی متضاد باشند. در بسیاری از منابع برای اعمال مختلف باغداری پسته توصیه های تاریخی ذکر شده است که امری کاملا اشتباه و گیج کننده است. بعنوان مثال در برخی از کتب ذکر شده که مثلا در مورد پروانه چوبخوار پسته یا کرمانیا مبارزه شیمیایی باید در ۱۵ اسفندماه هر سال باشد!! آیا بنظر شما این نکته صحیح است!! ابدا چنین چیزی صحیح نیست و تاریخ مبارزه با آفت باید بر اساس نظر کارشناس و تراکم آفت در باغ باشد. در سالهای مختلف تاریخ صحیح مبارزه با چوبخوار پسته می تواند بسیار متفاوت باشد در برخی از سالها ممکن است در تاریخ ۱۰ اسفندماه موعد مبارزه با آفت باشد و در سال بعد این تاریخ مثلا اول اردیبهشت ماه باشد. در مورد بسیاری از اعمال دیگر نیز این قضیه صدق می کند. شرایط باغ و درختان پسته دقیقا مشابه شرایط بدن انسان است مثلا ممکن است فردی  امروز دچار بیماری فشار خون باشد و با قرص و در مدت مثلا ۶ ماه فشار خونش کنترل شود و همین فرد سال بعد دچار قند خون شود و بالطبع این فرد همیشه باشد تحت نظر پزشک باشد اگر بخواهد انسان سالمی باشد. بسیاری از افراد از بنده تقاضا دارم در مورد درختان و باغشان فرمول بدهم بدون اینکه درختانشان را از نزدیک دیده باشم. بارها و بارها بخوبی برایم به اثبات رسیده که مشاهده از نزدیک با بیان فرد از پشت تلفن یا ایمیل ممکن است تفاوت بسیار زیادی با هم داشته باشند. همیشه فیلم هایی که از باغات پسته کالیفرنیا می دیدم برایم افسوس آور بود که چرا ما چنین باغاتی را در ایران نداریم؟! اما در همین خود ایران ما من  درختانی را دیدم که بسیار بهتر از باغات و درختان کالیفرنیا هستند! و تا از نزدیک کسی نبیند باور نمی کند و یا باغاتی را بچشم دیده ام که بسیار بالاتر از ۴ تن در هکتار عملکرد را دارند. چیزی که من فهمیدم این است که اقلیم پسته کاری در ایران دارای تنوع بسیار زیادی است و برای هر منطقه و هر خاکی دستور خاصی باید عمل شود. بسیاری از افراد در تماس ها یا ایمیل ها می پرسند که مثلا چند تن در هکتار باید کود مرغی داد یا گچ  داد یا فلان کود را چقدر باید بدهیم؟ همانطور که گفتم برای دادن دستور صحیح و درست باید حتما باغ حتی الامکان از نزدیک مشاهده شود تا بر اساس شرایط موجود، محدودیت ها، امکانات، بودجه و بسیاری از فاکتورهای دیگر. کار کارشناسان کشاورزی در بسیاری از اوقات کم اهمیت و یا بی اهمیت شمرده می شود اما افرادی که از نظر کارشناسان بهره برداری می کنند تفاوت باغ دارای کارشناس و فاقد کارشناس را بخوبی حس می کنند! گاها ممکن است نظرات ۲ یا چند کارشناس در مورد یک مساله در باغ پسته کاملا با هم متفاوت و یا کاملا با هم مشابه باشند! متاسفانه یک دید بسیار اشتباه در مورد کارشناسی باغات پسته وجود دارد و آن این است که کشاورزان در بیش از ۹۰ درصد موراد حاضر نیستند هزینه کارشناسی باغ خود را بدهند و می خواهند همه چیز مجانی باشد که البته این امر صحیحی نیست!! در مورد یک مساله کوچک دندانپزشکی یا پزشکی یا تعمیر ماشین یا هر کار دیگری برای کوچکترین خدماتی که  پزشک یا استاد کار می دهد هزینه آن را از فرد متقاضی دریافت می کند در صورتی که ممکن است سود چندانی را نصیب فرد نکند اما  در مورد بسیاری از باغداران که کارشناس ممکن است بصورت چند صد میلیونی به باغدار کمک کرده باشد اصلا پولی برای کارشناس در کار نیست و تازه طلبکار کارشناس می شوند که شما باید مثلا ۷۰۰ میلیون تومان به من کمک می کردی اما شده ۳۰۰ تا!! فرهنگ استفاده از کارشناسان کشاورزی در باغات پسته هنوز جا نیفتاده و مسلما ضررها از این بابت بسیار زیاد است بخصوص در مورد کشاورزان خرده مالک! البته باید یادآور شد که متاسفانه در مورد بسیاری از کارشناسان کشاورزی اسم و لقب کارشناس و مهندس لقبی است بی خود چون واقعا بسیاری از مهندسین کشاورزی هیچ سواد و تجربه ای ندارند و نتنها به کشاورز کمک نمی کنند بلکه در برخی از موارد موجب ایجاد ضرر به کشاورزان می شوند. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

وابستگی کامل اقتصاد مناطق پسته خیز به پسته

وابستگی کامل اقتصاد مناطق پسته خیز به پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

از اوایل انقلاب و حتی پیش از انقلاب سال ۵۷ همتی بزرگ بخصوص در استان کرمان برای کشت و توسعه پسته کاری صورت گرفته است و ثمره آن ایجاد هزاران هزار باغ پسته بعد از گذشت ۳ دهه از کاشت محصول پسته است. اگر چه از نظر تاریخی درختان با عمر چند صد ساله نیز در مناطق رفسنجان و زرند و کرمان مشاهده می شود اما اکثر باغاتی که امروزه محصول می دهند سابقه ای ماکزیمم حدود ۳۰ ساله دارند. بهر روی در شرایط اقلیمی استان کرمان که جزو استانهای خشک و کم باران محسوب می شود تقریبا هیچ گیاه دیگری با این دوره آبیاری طولانی قادر به رشد و توسعه نبوده است. وقتی که کمی تامل کنیم می فهمیم که چه زحماتی برای درختان پسته و پرورش  و رشد آنها با این همه محدودیت ها کشیده شده است. در واقع کشاورزان پسته استانهای کرمان و یزد و فارس و خراسان را می توان سخت کوش ترین کشاورزان حتی در کل دنیا نامید!! کسانی که از نزدیک با درختان پسته آشنایی دارند بخوبی درک می کنند از زمانی که نهال پسته در زمین کاشته می شود یا دانه پسته در زمین قرار می گیرد چقدر باید زحمت کشید و خون دل خورد تا این نهال ضعیف تبدیل به درختی تنومند و پر محصول شود!! برای اقتصادی شدن پسته باید حداقل ۱۰ سال پول خرج کرد و زحمت کشید!! بهر روی باغات پسته ای که بهمت و زجمت طاقت فرسای کشاورزان و سرمایه گذاران صبور مناطق پسته خیز رشد یافته اند میراثی هستند بسیار گرانبها و باید از این درختان مراقبت کرد و قدر آنها را دانست. بنده که هر روز در باغات پسته روز را به شب می رسانم می دانم که چه زحمتی برای درختان پسته کشیده می شوند. بهر روی هر چند که میزان عملکرد در باغات پسته ایران در مقایسه با سالیان قبل به دلایل مختلف افت محسوسی داشته است و پسته از نظر اقتصادی فراز و فرودهای بسیار زیادی داشته است اما باز هم محصول پسته بعنوان مهمترین منبع درآمد و محرک اصلی اقتصادی در مناطق پسته خیز محسوب می شود بعنوان مثال در مورد یک روستای دورافتاده در رفسنجان یا زرند که دارای مثلا ۵۰۰ هکتار باغ پسته مثمر ثمر است سالیانه حداقل چند صد میلیون تومان پول را به این روستا سرازیر می کند!! در مورد همه صنوف از صنف پوشاک بگیر تا صنف های کم اهمیت تری مانند کارواش و ….بخوبی مشخص می شود که در هنگام برداشت محصول در اوایل پاییز و فروش محصول پسته کاسبی و خرید و فروش به چندین برابر مقدار معمول در ماههای دیگر سال می رسد. از این حرف بخوبی استنباط می شود که موتور اصلی و محرکه اقتصاد در مناطق پسته خیز اساسا محصول پسته و درختان پسته هستند. بهر روی بازدهی و راندمان پسته کاری و پسته داری افت محسوسی در سالهای اخیر داشته است و دلایل آن هم بسیار متنوع هستند اما می توان ۳ عامل اصلی را بعنوان دلایل اصلی کاهش راندمان باغات پسته در استانهای پسته خیز برشمرد ا-کمبود آب ۲-عدم توجه به روش های علمی صحیح کاشت داشت و برداشت پسته و ۳-مدیریت ضعیف بویژه در بخش دولتی صنعت پسته ایران!! بهر روی برای رفع این عوامل باید قدم های جدی تر و موثرتری برداشت. باید از تجربه سایر کشورهای پسته خیز بوِیژه ایالات متحده، استرالیا سود جست! در مورد برخی از روش های کم خرج تر و کوتاه مدت تر می توان عملکرد را در باغات پسته حداقل به دو برابر مقدار موجود رساند و این کار کاملا عملی بنظر می رسد!! عزمی راسخ برای حل مشکلات در صنعت پسته ایران متاسفانه مشاهده نمی شود و همیشه یکسری از حرفهای کلیشه ای در سمینارها و همایش های مربوط به پسته ایران زده می شود اما دریغ از کار عملی و جدی!! بنظر می رسد در وزارت کشاورزی باید بخش جداگانه بهر اسمی برای تجمیع امور مربوط به باغات پسته تاسیس شود. باید یک اتاق فکری پرمایه و کارآمد در وزارت کشاورزی در مورد پسته تاسیس شود و تمام امورات را نمی توان به گردن بخش خصوصی انداخت چون اساسا بخش خصوصی توان رقابت با بخش های دولتی را ندارد!! دربسیاری از موارد بودجه های دولتی مربوط به صنعت پسته ایران راندمان موثری در حل مشکلات ندارند و روزمرگی و افول در این بخش بسیار محسوس است. از طرف دیگر بازرگانان و تجار ایرانی هم نقش بسیار مهمی در شناساندن پسته ایران و فتح بازارهای صاداراتی برای پسته ایران دارند. هنوز در مورد بسیاری از کشورها بازارهای بکری وجود دارد که تجار ایرانی باید با استفاده از روش های نوین بازاریابی بخصوص تبلیغات و شناساندن پسته ایران بازارهای جدید را برای خود دست و پا کنند!! نباید بگذاریم که پسته آمریکا جای پسته مرغوب و خوش طعم و رنگ ایرانی را در بازارهای بین المللی بگیرد! ما مسولیم و باید به مسولیت خود آگاه باشیم. هر گونه سیاستهای  اشتباه و یک شبه می تواند تاثیرات منفی درازمدتی بر صنعت پسته ایران داشته باشد!! یک مشکل بسیار بزرگ  در مورد پسته ایران خام صادر کردن محصول پسته و عدم توجه به صنایع تبدیلی برای پسته ایران است. در امریکا در مورد توجه به صنایع تبدیلی بر اساس توجه به ذایقه و سلایق مشتری ها توجه بسیار عمیقی صورت گرفته است اما در مورد ایران ما متاسفانه هنوز بخش عظیمی از پسته خود را به دلایل مختلف بصورت خام صادر می کنیم. خام صادر کردن محصول یک ضرر هنگفت برای صنعت پسته ایران است. صنایع تبدیلی بروز می تواند ارزش حاصله از پسته را چندین برابر کند اما دریغ و افسوس بجای اینکه در مناطق پسته خیز کارخانه های صنعتی مربوط به صنایع تبدیلی پسته ایجاد شود صنایعی را توسعه می دهیم که باید مواد خام کارخانه ها را از کیلومترها آنطرف تر به مناطق پسته خیز بیاوریم. بعبارت ساده تر باید در مناطق پسته خیز باید بجای ایجاد صنایع غیر مرتبط به پسته به احداث کارخانه هایی همت شود که ماده خام آنها مربوط به باغات پسته باشد!! علاوه بر خود پسته از برگ درختان پسته و حتی شاخه هایی که دور ریخته می شود می توان صنایعی مولد و پر سود ایجاد کرد از خوراک دام  طیور بگیر تا صنایع تولید اتانول از چوب درختان پسته!! بهر روی بحث در مورد درختان پسته و ارزش اقتصادی فوق العاده آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست! باز هم باید یادآور شد که اقتصاد مناطق پسته خیز وابستگی کاملی به درآمد پسته دارد و اگر خدای ناکرده با بی تدبیری درختان مثمر ثمر خود را با دست خود نابود کنیم موجب خسران برای خود و حتی نسل های بعد از خود خواهیم شد. کرمانی ها یک جمله معروف دارند و آن این است “همه چیز بعد از پسته ها” پسر دوماد کنیم بعد از پسته ها” دختر می خوای عروس کنیم می گیم بعد از پسته ها” ماشین میخوای بخریم می گیم بعد از پسته ها” چک می خوای بکشیم” تاریخشو می زاریم بعد از پسته ها” و دهها مورد دیگر؟! آیا خود این جملات بیان کننده اهمیت فوق العاده پسته از نظر اقتصادی در مناطق پسته خیز کرمان نیست؟! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!