ايپروديون + كاربندازيم (iprodione + carbendazim)

ايپروديون + كاربندازيم (iprodione + carbendazim)
قارچ‌كش مختلط با طيف اثر گسترده متشكل از يك تركيب سيستميك(كاربندازيم از گروه بنزيميدازول) و يك تركيب تماسي (ايپروديون از گروه دي‌كربوكساميد‌ها)
فرمولاسيون
1.رورال تي‌اس Rovral TS % 5/52 WP
تاریخ ثبت: 22/7/64 و در 6/12/75 به مدت 3 سال عليه لكه قهوه‌اي نواري جو ؛ 9/12/78 ثبت دائم عليه لكه قهوه‌اي نواري جو
نحوه اثر: نقطه اثر كاربندازيم جلوگيري از سنتز بتا توبولين است كه درنتيجه، تقسیم میتوز را مختل می‌سازد. در مورد ايپروديون، نقطه اثر به درستي مشخص نشده است.
موارد مصرف در ايران
سوختگي غلاف در برنج، خشكيدگي سرشاخه در توت، لکه قهوه‌اي نواري در جو و زردي در نخود و بيماري‌هاي قارچي پس از برداشت در مركبات.
موارد مصرف در ساير كشورها
ايپروديون و كاربندازيم هر دو قارچ‌كش‌هايي با طيف اثر گسترده مي‌باشند. ايپروديون بيشتر خاصيت حفاظتي داشته اما مختصري نيز اثر معالجه‌کننده دارد. اين قارچ‌كش در کنترل Botryris، Monilinia، Sclerotinia، Alternaria، Helminthosporium و Rhizoctonia مؤثر است. كاربندازيم نيزمعمولاً برای ضدعفونی بذر غلات و سایر گیاهان به منظور کنترل سیاهک‌ها و بیماری‌های ناشی از Fusarium، Verticillium و غیره استفاده می‌شود. همچنین برای کنترل بسیاری از بیماری‌های شاخ و برگ مانند لکه سیاه سیب و سوختگی غلاف برنج می‌توان از کاربندازیم استفاده کرد. اختلاط اين دو قارچ‌كش اثربخشي آن‌ها را افزايش داده و موجب كاهش خطر بروز مقاومت اكتسابي در برابر اين تركيبات مي‌شود. رورال تي‌اس در انگليس، براي كنترل فوزاريوم و آنتراكنوز در چمن توصيه شده است.
راهنماي مصرف:
•سوختگي غلاف برنج: يك كيلوگرم در هكتار از طريق محلول‌پاشي.
•خشكيدگي سرشاخه توت: محلول‌پاشي به نسبت 1 در هزار.
•لکه قهوه‌اي نواري جو: ضدعفوني بذر به ميزان 1 در هزار.
•زردي نخود: ضدعفوني بذر به ميزان 2 در هزار.
•بيماري‌هاي پس از برداشت مركبات: اندود كردن ميوه مركبات با اسفنج آغشته به قارچ‌كش با غلظت يك در هزار.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6/5 ميلي‌گرم بر لیتر براي پستانداران، 1/4 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها و 25/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. اين تركيب برای زنبور عسل غیرسمی است.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناك است، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

ايمازاليل(imazalil)

ايمازاليل(imazalil)

ايمازاليل
قارچ‌كش سيستميك با طيف اثر وسيع از گروه ايميدآزول‌ها.
فرمولاسيون
1. فانگافلور Fungaflor % 5 SL
تاریخ ثبت: 6/2/75 به مدت 3 سال – تمديد لغايت 87
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول.
موارد مصرف در ايران
لكه قهوه‌اي نواري در جو.
موارد مصرف در ساير كشورها
ایمازالیل براي كنترل برخي از بيماري‌هاي قارچي در غلات، درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زينتي توصيه شده است. اين قارچ‌كش در کنترل سفیدک‌هاي پودري، لکه قهوه‌ای نواری جو، بيماري‌هاي ناشي از گونه‌های فوزاریوم، ورتیسیلیوم، سپتوریا و بيماري‌هاي پس از برداشت ناشي از گونه‌های بوتريتيس، پنی‌سیلیوم، دیپلودیا، آلترناریا، مونیلیا و غيره مؤثر است. ايمازاليل در غلات در حد وسيعي به منظور ضدعفوني بذر با هدف كنترل بيماري‌هاي ناشي از قارچ‌هاي فوزاريوم، سپتوريا و قارچ‌هاي شبه ‌هلمينتوسپوريومي به ويژه عامل بيماري لكه قهوه‌اي نواري جو استفاده مي‌شود. در سيب زميني براي كنترل پوسيدگي خشك فوزاريومي و لكه نقره‌اي (Helminthosporium solani) و در كدو سبز، خيار، گياهان زينتي و رز كه در محيط گلخانه توليد مي‌شوند، به منظور كنترل سفيدك‌هاي پودري و لكه سياه رز كاربرد دارد. اين قارچ‌كش همچنين به عنوان يك قارچ‌كش پس ‌از ‌برداشت، براي كنترل پوسيدگي‌هاي قارچي ميوه در مركبات و موز به كار مي‌رود.
راهنماي مصرف
•ضدعفوني بذر جو به نسبت يك در هزار به منظور كنترل لکه قهوه‌ای نواری جو
احتياط‌هاي لازم:
•در مورد گياهان زينتي كه تحمل آن‌ها به اين قارچ‌كش بررسي نشده است، ابتدا بايد اثر آن روي چند گياه مورد بررسي قرار گيرد.
•در مورد كدوييان، گياهان زينتي و رز كه در محيط باز توليد مي‌شوند، كاربرد اين قارچ‌كش توصيه نمي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 227- 343 ميلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 5/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 5/3 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 4/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناك است، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

بنوميل (benomyl)

بنوميل (benomyl)
قارچ کش فرمولاسيون بنليت Benlate %50 WP

نحوه اثر: بنزيميدازول‌ها از جمله بنوميل با جلوگيري از سنتز توبولين، تقسیم سلولي را، مختل می‌سازند. در اثر اين تركيبات، رشته‌های دوک بدشکل شده و لذا کروماتیدهای خواهری نمی‌توانند از هم جدا شوند. در نتیجه، سلول، دچار مرگ خواهد شد. نقطه اثر این ترکیبات، پروتئین بتا توبولین است.
موارد مصرف در ايران
پوسیدگی طوقه و ریشه برنج، لکه سیاه سیب، سفیدک پودري سیب، سفیدک پودري هلو و شلیل، سرخشکیدگی سیتوسپورایی درختان میوه هسته‌دار و دانه دار، پوسیدگی سفید ریشه، برق‌زدگی نخود، سفیدک پودري چغندرقند، لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند، سرخشکیدگی توت و غيره.
موارد مصرف در ساير كشورها
بنومیل یکی از شناخته شده‌ترین قارچ‌كش‌های بنزیمیدازول است که برای کنترل طیف وسیعی از بیماری‌های قارچی توصيه شده است. این ترکیب روی سفیدک‌های پودری، لکه سیاه سیب، گونه‌های Fusarium، Verticillium، Colletotrichum، Cercospora، Botrytis، Penicillium، Rhizoctonia، Ceratocystis، Ophiostoma و …. مؤثر است. اما روی ائومیست‌ها مثل Phytophthora ، Pythium و سفیدک‌های داخلی تأثیری ندارد. همچنین روی برخی قارچ‌های ناقص که دارای اسپور تیره چند سلولی هستند مؤثر نيست. بنومیل روی باکتری‌ها و برخی از بازیدیومیست‌ها نیز تأثیری ندارد.
راهنماي مصرف:
•پوسیدگی ریشه و طوقه در برنج: بذرها را بايد به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرم‌خانه نگهداری نمود. اين تيمار در كنترل لکه قهوه‌ای برنج نيز مؤثر خواهد بود.
•لکه سیاه و سفیدک پودري سيب: محلول‌پاشي اول به نسبت 5/0 در هزار در زمان تورم جوانه‌های گل، محلول‌پاشي دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها و مرحله‌ي سوم 10 روز پس از نوبت دوم.
•سفیدک پودري هلو و شلیل: محلول‌پاشي به نسبت 5/0 در هزار پس از ریزش گلبرگ‌ها و تشكيل ميوه و در صورت لزوم سم‌پاشي‌هاي بعدي به فاصله 10 روز.
•خشکیدگی سرشاخه توت: به محض ظهور اندام جنسی قارچ، دو نوبت محلول‌پاشي به نسبت يك در هزار و به فواصل 10-7 روز.
•سرخشكيدگي سیتوسپورايی درختان میوه سردسيري: در كنار ساير اقدامات مديريتي سه نوبت سم‌پاشي در بهار به نسبت 7/0 در هزار توصيه مي‌شود.
•پوسیدگی ریشه درختان میوه سردسیری: در باغات جديدي كه تازه آلوده شده باشند، محلول‌ريزي به شعاع يك متر از محل طوقه و به عمق 30 سانتي متر به نسبت 80- 40 گرم در متر مربع توصيه شده است. نهال‌هاي آلوده بايد معدوم شده و خاك آن‌ها با بنوميل ضدعفوني گردد.
•برق‌زدگي و زردي نخود: ضدعفونی بذر قبل از کاشت به نسبت 2 در هزار و در مورد برق‌زدگي، محلول‌پاشي بوته‌هاي جوان بلافاصله بعد از هر بارندگي.
•لکه برگی سركوسپورايي و سفيدك پودري چغندرقند: كاربرد 5/1-1 کیلوگرم در هکتار بنوميل به محض مشاهده اولین نشانه‌هاي بيماري.
•محلول پاشی بايد به صورت کامل و پوششي باشد.
•یک بار محلول پاشی علیه برخی بیماری‌ها مؤثر است؛ درصورت نیاز در مورد سایر بیماری‌ها، در فواصل 4-1 هفته ای محلول‌پاشی نمایید.
•برنامه‌های توصیه شده محلول پاشی بسته به بیماری و محصول متغیر است. جهت کسب اطلاع از جزئیات زمان بندی برچسب سم را به دقت ملاحظه نماييد.
•به منظور به تأخیر انداختن ظهور استرین‌های مقاوم در مورد بیماری‌هايی که به بیش از دوبار سم‌پاشي در یک فصل نیاز دارند، اين قارچ‌كش را به صورت متناوب با قارچ‌کش‌هاي ديگري كه نحوه اثر متفاوت دارند، بکار ببرید.
•در صورت نگهداري در شرايط نامناسب، اين قارچ‌كش ممكن است در نتيجه جذب رطوبت اثر خود را از دست بدهد.
•هنگام استفاده از این سم احتیاط کامل رعایت شود و از تماس مستقیم آن با بدن خودداری گردد.
•دوره کارنس 3 هفته‌ای بايد رعايت گردد.
احتياط‌هاي لازم:
•در سال‌های اخیر سرطان‌زا بودن این ترکیب، به اثبات رسیده و مصرف آن در برخی کشورها ممنوع گردیده است. در ایران نیز مصرف این قارچ‌كش محدود شده است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 27/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 640 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل. دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

پنکو نازول

پنکونازول قارچ­کشي سيستميک از گروه تري­ آزول است که داراي اثر حفاظتي و معالج مي­ باشد و براي کنترل سفيدک پودري انگور به کار برده مي­ شود.

پنکونازول از بيوسنتز ارگوسترول جلوگيري مي­ کند و سبب توقف توسعه قارچ مي­ گردد. پنکونازول از طريق برگ­ها جذب مي­ شود و در داخل آوندهاي گياه داراي حرکت پائين به بالا مي ­باشد.

پنکونازول به صورت محلول پاشي به کار برده مي­ شود. جهت حصول نتيجه بهتر پوشش کامل اندام­ هاي گياهي (برگ، ساقه؛ ميوه) با محلول قارچ ­کش الزامي است.

مصرف انگور سفیدک پودری

ترياديمنول(triadimenol)

ترياديمنول(triadimenol)

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. بايتان Baytan % 5/7 DS
تاریخ ثبت: 6/3/70 (‌ثبت موقت اوليه ) – تمديد لغايت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
ضدعفونی بذر گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل سفيدك پودري غلات، زنگ‌هاي غلات، سياهك پنهان و آشكار، لكه‌قهوه‌اي نواري جو، لكه‌توري جو و غيره.
راهنماي مصرف:
•به نسبت 2 درهزار جهت ضدعفوني بذر قبل از كاشت
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت (LD50، LC50، EC50): 700 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/17 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 51 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا. اين تركيب برای زنبور عسل غیرسمی است.

قارچ کش تریدمورف

قارچ کش تریدمورف

تری دیمورف EC 75 % Tridemorph

قارچ کش سیستمیک از گروه مورفولاین ها با اثر محافظتی و درمان کنندگی که برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی از جمله سفیدک های پودری و داخلی در مزارع چغندر قند ، صیفی جات و جالیزبه کار می رود.

تبوکونازول

تبوکونازول

اين قارچکش در بازار با نامهاي تجاري راکسيل (DS2% , FS6%) Raxil و فوليکور (EW25%) Folicur موجود است. اين قارچکش از خانواده تريازولها بوده که داراي خاصيت حفاظتي و معالجه کننده مي باشد و به منظور ضد عفوني بذور و گاهاًًًً محلول پاشي عليه تعداد زيادي از پاتوژنهاي قارچي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين قارچکش مقاومت خوبي در خاک و روي بذر داشته و در برابر دماهاي بالا مقاوم است. در سطح بافت غلات نيمه عمر آن (DT 50) حدود 12 روز است ولي تجزيه آن در خاکها بسيار کند مي باشد و اين زمان در خاکهاي زراعي به مراتب بيشتر از شرايط آزمايشگاهي بوده و بسته به فعاليت بيولوژيکي خاک 5-3 سال مي تواند باشد .بعلت فشار بخار پائين، تبخير آن کم و ماندگاري روي سطح بيشتر است. تبوکونازول براي زنبور، ماهيها و ساير موجودات آبزي خطرناک است.

مکانيسم اثر: اين قارچکش علاوه بر اثر سيستميک، خاصيت حفاظتي نيز داشته و مي تواند به درون بافت گياه و بذر نفوذ کند و پاتوژن را معدوم نمايد و از طريق برگ نيز مي تواند آکروپتاليک حرکت نمايد. اين ترکيب با ممانعت از بيوسنتز ارگوسترول اثر خود را روي پاتوژن اعمال مي کند. تبوکونازول قارچ کشي است سيستميک از گروه شيميايي تريازول که ماده موثره آن پس از جذب توسط گياه از طريق شيره گياهي به تمام نقاط گياه منتقل مي شود. بنابراين ساقه و برگهاي جوان نيز براي مدت طولاني از آلودگي هاي قارچي مصون مي مانند. نحوه اثر ماده موثره به اين صورت است که با ايجاد اختلال درمتابوليسم عامل بيماري وجلوگيري از فعاليت بيوسنتزآنها، مانع فعاليت و در نتيجه موجب نابودي آنها مي شود. تبوکونازول قارچ کشي است که علاوه بر خاصيت خوب پيشگيري (قبل ازآلودگي) و معالجه اي (بعد از آلودگي و ظهور علائم بيماري)، داراي اثر نابودکنندگي عامل بيماري (در مراحل پيشرفته آلودگي) نيز مي باشد.

موارد مصرف: تبوکونازول هم بصورت محلول پاشي و هم بصورت ضدعفوني بذور(seed treatment) مصرف مي شود. از جمله روي انواع زنگها، سياهکها ي غلات (آشکار، پنهان و …) بصورت ضدعفوني بذر و همچنين روي بيماريهاي برگي مثل سفيدکهاي سطحي، زنگها، اسکلروتيوم، اسکلروتينيا، سپتوريوز و … بصورت محلولپاشي استفاده مي شود.

سازگاري و اختلاط :تبوکونازول با هر فرمولاسيوني که مصرف شود با گياه سازگاري مناسب دارد و با ساير قارچکشها و حشره کشها قبيل گياچو (ايميداکلوپرايد 70% WS)، کربوکسين تيرام، ترياديمنول، کاربندازيم، مانب، مانکوزب و … قابل اختلاط است.

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي(کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني شرکت گياه نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از نحوه شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

انبار بذر گیاهان قیامت پروژه آخر الزمانی اسرائیل

انبار بذر گیاهان قیامت پروژه آخر الزمانی اسرائیل

هنری کیسینجر از وزرای خارجه پیشین امریکا رقم 2 میلیارد نفر را به عنوان سطح کاهش مطلوب ارائه داده بود. اما در واقع سیاست جمعیت زدایی در جستجوی کاهشی برابر با 2 تا 4 میلیارد نفر و حتی تا دو سوم جمعیت جهان است .

این سیاست را اربابان خود خوانده جهان به منظور منابع معدنی استراتژیک و آبی جهان و نیز کنترل کامل ثروت ها اتخاذ کرده اند.

از سال 1927 بنیاد راکفلر با تأمین بودجه و با به بکارگیری تکنیک های کنترل زاد و ولد ، پروژه ایجاد نژاد برتر و انعدام سایر نژادها را آغاز کرده بود. شایان ذکر است که علم بیولوژی مولکولی یا تغییرات را بنیاد راکفلر پایه گذاری کرد و در صدد بود تغییرات بیولوژیکی انسانی را به وجود بیاورد.

پوشش هایی مثل تأمین بهداشت، واکسیناسیون و … امکان اجرای این پروژه را که به NSSM200 معروف است… در هندوستان، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، ترکیه، فیلیپین و برخی دیگر از این کشورها فراهم آورد در همین راستا 44 درصد از زنان 14 تا 55 سال برزیل عقیم شدند.

چند سالی است که سردمداران حکومت جهانی به بهانه تأمین امنیت مواد غذایی دست به یک توطئه بزرگ زده اند. اطلاعات حاکی از آن است که خانواده های بزرگ ثروتمند بنی اسرائیلی مثل راکفلر نقش عمده ای در آن ایفا کرده اند.

اگر چه امروز حدود یک میلیارد نفر در گرسنگی مطلق به سر می برند.

زیر خط فقر

و بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. اینان به بهانه قرار دادن غذای انسان ها شروع به دستکاری در ژن بذرها، دانه ها، و حیوانات کرده اند. و به بهانه بهره دهی بیشتر بروز بحران بزرگی را در جهان امروز باعث شده اند.

که از این ماجرا به عنوان کشتار نژادی نیز یاد می شود !!

گیاهان و حیوانات دستکاری ژنتیکی شده نسل جدیدی از بیماری کشنده را به وجود آورده اند و از آن به عنوان انقلاب سبز یاد می شود.

بیماری هایی مانند ایدز، آنفولانزای خوکی و مرغی و … به بیماری های دست ساز بشر معروف هستند.

رژیم هایی مانند رژیم اشغالگر قدس ، در کشورهایی مانند آذربایجان و ترکیه با قرار دادن جوایزی انواع و اقسام بذرهای منطقه ای و محلی را جمع کرده اند. و به جای آن بذرهای دستکاری شده یکبار مصرف که عموما هورمونی هستند را رواج داده اند.

بذرهایی که یکبار کاشته می شوند و دیگر امکان کشت دوباره ندارند. و کشاورزان برای کشت دوباره باید بذر را از کشور تولید کننده تهیه کنند.

اینان با وابسته کردن کشورها به بذرهای یکبار مصرف تولید و توزیع مواد غذایی را در دست گرفته اند. واقعه ای که به نفع استکبار تمام شده و زمین را از انسان های سالم و متدین پاک می کند.

بنیاد راکفلر در دهه 1970 با عنوان انقلاب سبز پروژه ای را برای تغییر ژنتیکی بذرها و دانه های خوراکی آغاز کرد.

یکی از اهداف این پروژه جمع آوری کلیه گونه های مختلف بذر و دانه های خوراکی جهان و نگهداری انحصاری آنها در انباری در زیر سواحل یخ زده قطب شمال.

انبار بذرهای قیامت

و توزیع دانه های تغییر ژن داده شده میان کشاورزان که فقط یکبار قابلیت کشت دارند از طرفی مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی در سبد غذایی عموم گرسنگان وارد شده و بلایی بر سر آنها می آورد که تاریخ نمونه آن را سراغ نداشته است.

این انبار که به عنوان “انبار بذرهای قیامت” شناخته می شود.

در جزیره ای دور افتاده در مجمع الجزایر سوالبارد نروژ در 100 کیلومتری قطب شمال قرار گرفته است. انبار دانه های کشاورزی سوالبارد، در انتهای یک تونل یخی در عمق 410 فوتی حفر شده است.

این خزانه در 26 فوریه 2008 بطور رسمی افتتاح شد و نخستین سفارش خود را با دریافت یک صد میلیون بذر از یکصد کشور آغاز کرد.

خزانه جهانی بذر سوالبارد مجموعه منحصر به فردی از گونه های مواد غذایی را از قبیل:

بادمجان، کاهو، جو، سیب زمینی ، ذرت ، برنج ، گندم ، سورگوم، لوبیا و … محافظت می کند.

این انبار قادر به ذخیره بیش از چهار و نیم میلیون گونه (2 میلیارد دانه کشاورزی) به مدت 9 هزار سال می باشد.

همچنین تا پیش از اشغال عراق در ابوغریب خزانه ای با ارزشی از بذرهای گندم وجود داشت که طی سال ها به وجود آمده بود. و حتی در آن خزانه بذرهایی وجود داشت که بیش از هزار سال از سابقه کشت آنها در بین النهرین می گذشت. پس از اشغال عراق این مخزن ناپدید شد و هیچ کس از آنها اطلاعی ندارد.

تهیه شده توسط گروه بقیه الله “اغوا”
برای دانلود این مستند تصویری به دو سایت گروه بقیه الله و مبین مدیا مراجعه فرمایید .

منبع اصلی این مستند : سایت گروه بقیه الله

و همچنین سایت مبین مدیا به ادرس

ترياديمنول(triadimenol)

ترياديمنول(triadimenol)

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. بايتان Baytan % 5/7 DS
تاریخ ثبت: 6/3/70 (‌ثبت موقت اوليه ) – تمديد لغايت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
ضدعفونی بذر گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل سفيدك پودري غلات، زنگ‌هاي غلات، سياهك پنهان و آشكار، لكه‌قهوه‌اي نواري جو، لكه‌توري جو و غيره.
راهنماي مصرف:
•به نسبت 2 درهزار جهت ضدعفوني بذر قبل از كاشت
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت (LD50، LC50، EC50): 700 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/17 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 51 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا. اين تركيب برای زنبور عسل غیرسمی است.

تریدمورف

قارچ کش تریدمورف

تری دیمورف EC 75 % Tridemorph

قارچ کش سیستمیک از گروه مورفولاین ها با اثر محافظتی و درمان کنندگی که برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی از جمله سفیدک های پودری و داخلی در مزارع چغندر قند ، صیفی جات و جالیزبه کار می رود.

1 2 3 4 5 22