فیلم های آموزشی کشاورزی تلاش سبز

شماره برنامه
شماره برنامه
زمان فیلم
( دقیقه )
عنوان فیلم آموزشی تلاش سبز
لینک دانلود
شماره برنامه
۴۲
۱۶
پشم چيني ماشيني و پنبه كاشمر ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶
۱۶
مبارزه با كرم گلوگاه انار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷
۱۵
كشت گلخانه اي ۱ و محلول پاشي درختان ميوه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸
۱۷
بسيج سازندگي بجنورد ۱ كشت گلخانه اي ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹
۱۸
بسيج سازندگي بجنورد ۲ كشت گلخانه اي ۳
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷
۱۴
منابع طبيعي – باريجه  پيام ترويج  وله طبيعت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸
۱۵
اينترنت ميوه ۲  – پيام  – ذرت ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۹
۱۳
كاشت سيب زميني- وله زمستان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۹۱
۱۸
منابع طبيعي بيرجند ۳ – داشت سيب زميني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۹۶
۱۵
كاشت وداشت ذرت  – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۹۷
۱۸
منابع طبيعي (مقدمه) – كاشت نهال ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۹۸
۱۸
منابع طبيعي (مرتع) – كاشت نهال ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۱
۱۸
مبارزه شيميايي با سن گندم – منابع طبيعي (بيابان زدايي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۲
۱۶
نحوه هجوم سن گندم – پيام ترويج
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۳
۱۸
عرضه بهداشتي مرغ – منابع طبيعي تايباد ۱ – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۴
۱۴
كشتاربهداشتي مرغ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۵
۱۶
سرمازدگي درختان ميوه – مبارزه باسن
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۶
۱۶
پرورش لاروابريشم – مبارزه با آفات گياهي – پيام سن
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۸
۱۷
توصيه هاي باغداري – چند توصيه به دامداران – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۰۹
۱۵
توصيه هاي باغداري – طبيعت كلات – پيام پنبه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۰
۱۷
چند توصيه به دامداران – بهره برداري از مراتع – كليپ طبيعت – پيام پنبه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۱
۱۶
مبارزه با آفات درختان – تغذيه در گاوداري – پيام كاشت سيب زميني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۲
۱۷
منابع طبيعي مانه وسملقان – نكاتي درباره كاشت ذرت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۳
۱۷
كشاورزي مانه وسملقان ۱ – عمليات زراعي باغ انگور – پيام زنگ زرد آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۴
۱۶
منابع طبيعي مانه وسملقان ۲ – استفاده از آب وخاك در باغها – كليپ برف وبهار – پيام آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۵
۱۵
مانه وسملقان ۲ – نكاتي درباره زنگ زرد گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۶
۱۷
سن گندم چيست – منابع طبيعي مانه وسملقان ۳ – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۸
۱۸
كاشت سورگم – كاشت گلداني گوجه فرنگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۱۹
۱۶
كشت گلخانه اي گوجه فرنگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۰
۱۷
بازسازي ونوسازي اراضي – پيام آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۱
۲۰
مانه وسملقان ۴ – كاربرد محلول بردو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۲
۱۸
منابع طبيعي قوچان – تجربه هاي يك باغدار – پيام سمپاشي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۴
۱۸
منابع طبيعي تايباد ۳ – مبارزه با سن در مرحله برداشت – پيام سن گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۵
۲۲
آموزش كمباين – بيابانزدايي يك ضرورت – پيام كمباين
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۷
۱۶
مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام – پيام بيماريها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۲۸
۱۹
نكاتي درباره خربزه – جمع آوري ميوه آلو – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۳۰
آتشك درختان ميوه – بيمه محصولات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۳۲
آشنايي با گوسفند كردي – يك مزرعه كوچك
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۴۵
۱۶
تعادل دام ومرتع ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۴۸
۱۵
برداشت انگور – پيام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۵۰
۱۷
برداشت انار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۵۳
۱۹
حفاظت منابع طبيعي –  كاشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۵۵
۱۶
خليل آباد ۳(محصول انگور) –  پيام زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۶۶
۱۸
كاشت زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۷۲
۱۶
داشت وبرداشت سيب زميني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۷۴
۱۸
شيوه هاي آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۷۶
عسل غذاي شفابخش
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۷۷
۱۹
آبخيزداري- اسفراين – شيوه هاي آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۰
۱۵
شيلات ۱ – ميگو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۱
۱۵
شيلات ۲ – ماهي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۳
۱۴
شيلات (خواص ماهي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۶
هرس درختان ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۷
هرس درختان ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۱۹۸
۱۸
هرس درختان ۳ – آبخيزداري تربت حيدريه۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۰
۱۸
بهداشت دامداريها۱ – پرورش قارچ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۱
۱۸
مدير كل منابع طبيعي ۲ – پيشگيري از انتقال سوسك سرشاخه خوار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۲
۱۵
مدير كل منابع طبيعي ۳ – بهداشت در دامداريها۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۳
۱۵
پرورش قارچ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۴
۱۷
كشتار بهداشتي دام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۰۶
۱۵
پرورش لاروابريشم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۱۰
۱۵
پرورش كرم ابريشم ۲ – پيام آبخيزداري علفهاي هرز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۱۱
۱۵
آبياري تحت فشار – تيزر جشنواره آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۱۲
۱۷
سرمازدگي باغهاي انگور – پيام آبياري – تيزر جشنواره آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۱۵
۱۷
سرمازدگي باغهاي انار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۱۹
۱۵
مزرعه الگويي كلزا – استفاده از دستگاه كمبينات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۰
۱۶
آبياري درمزارع تربت حيدريه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۱
۱۶
اهميت آبياري تحت فشار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۳
۱۵
اثر ريزمغذيها در رشد گندم – پرورش مرغ بومي خليل آباد
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۵
۱۵
مصرف بهينه آب دركاشت سيب زميني(آبياري قطره اي)-مزرعه سنجري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۸
۱۶
برداشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۲۹
۱۶
كشت گندم درخاكهاي شور
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۳۳
۱۸
گياهان دارويي – آشنايي با تب مالت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۳۵
۱۵
مزاياي آبياري تحت فشار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۳۷
۱۷
پرورش درختان گردو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۳۸
۱۷
توصيه دامپزشكي(مواد پروتئيني) – آبخيزداري – اسفراين
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۳۹
۱۵
پرورش ماهيان سردآبي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۰
۱۶
فرآورده هاي پروتئيني – ويژگي آبياري تحت فشار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۱
۱۵
ويژگي آبياري تحت فشار۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۳
۱۵
پيوند درختان – آشنايي با بيماري هاري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۴
۱۶
كشت پائيزه گندم۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۵
۱۵
كشت پائيزه گندم۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۶
۱۶
پيوند درختان گردو۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۴۸
۱۵
آنفلوانزاي مرغي – برداشت گردو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۵۰
۱۶
برداشت وفرآوري پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۵۴
۱۵
راههاي مبارزه با آنفلزاي مرغي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۶۶
۲۹
كشت واصلاح پياز – كليپ برداشت سيب – قصه نان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۷۲
پرورش ماهيان گرم آبي – كليپ گل آفتابگردان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۸۶
۱۵
ساماندهي دامداريها – تغذيه گياهي ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۸۹
۱۵
يخ آب زمستانه – آبخيز قائن۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۹۰
۱۶
انبارهاي سيب زميني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۹۴
۱۶
احداث نهالستان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۹۵
۱۷
تعويض رقم در درختان ميوه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۹۸
۱۶
طرح مبارزه با سن گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۲۹۹
۱۵
پرورش آبزيان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۰۰
۱۴
كارخانه نمونه خوراك دام – سيلوسازي برگ چغندر
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۰۱
۱۵
پشت صحنه تلاش سبز – دانستني هاي گوجه فرنگي – سيلو كردن برگ چغندر قند-سبزوار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۰۲
۱۶
پيام سن گندم – كليپ تغيير فصل  – اثر ريز مغذيها در رشد گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۰۳
۱۵
بيمه محصولات كشاورزي  – گفتگو با يك باغدار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۰۶
۱۵
نقش خارشتر در تغذيه دام- سبزوار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۱۱
۱۵
تنظيم گاوآهن – تيزر جشنواره مرتع۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۱۳
۱۵
آبخيزداري كاشمر – معرفي ارقام مقاوم به كم آبي گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۱۸
۱۵
طرح تحقيقاتي كشت گل محمدي – بيابانزدايي۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۱
۱۵
تناوب كشت درمحصولات زراعي(كلزا)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۲
۱۵
برداشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۳
۱۵
كشت دو رديفه ذرت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۴
۱۶
نكاتي درباره كا شت زعفران – ويژه روز بيماريهاي مشترك انسان ودام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۵
۱۵
كليپ برداشت گندم – گياهان معطر دارويي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۲۸
۱۵
استفاده بهينه از ماشين آلات كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۳۱
۱۵
پرورش ماهي در دل كوه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۳۲
۱۶
فوايد مصرف ماهي – كليپ قصه نان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۳۳
۱۵
پرورش كرم بالغ ابريشم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۳۹
۱۵
ضايعات در توليد و عرضه سبزي ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۰
۱۵
ضايعات در توليد و عرضه سبزي ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۱
۱۶
آفت خربزه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۲
۱۶
عوامل افزايش توليد چغندر قند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۵
۱۵
عوامل افزايش توليد چغندر قند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۶
۱۵
كاليبراسيون چناران – نكاتي درمورد كشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۴۷
۱۶
يك مزرعه كوچك وآبياري نوين(رمز موفقيت)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۵۰
۱۵
عوامل افزايش توليد چغندرقند – بيمه محصولات كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۵۱
۱۵
آفات درختان ميوه (سوسك سرشاخه خوار )
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۵۲
۱۵
پيوند درختان گردو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۵۳
۱۵
پيام آبياري – يك روش براي خشك كردن آلو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۵۵
۱۵
ترويج سيستمهاي نوين آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۶۱
۱۵
پيام زعفران – سيستمهاي نوين آبياري (گان)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۶۳
۱۵
آبياري تحت فشار و كشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۶۶
۲۶
طرح ترويجي سيستمهاي نوين آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۶۷
۱۵
يكپارچگي اراضي و آبياري تحت فشار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۷۰
۱۵
طرح تحقيقي چغندر قند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۷۱
۱۵
ترويج شيوه هاي نوين آبياري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۷۲
۱۵
توليد انار با كيفيت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۷۳
۱۵
آشنايي با روشهاي نوين آبياري – مبارزه با سوسك سرشاخه خوار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۸۲
۱۵
بیابانزدایی سبزوار – کرم گلوگاه انار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۸۶
۱۴
زكات۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۸۷
۱۴
زكات۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۸۸
۱۵
اصول اوليه در يك نوع انبار سيب زميني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۸۹
۱۶
باغ سيب
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۱
۱۶
تحقيق براي خوراك دام  – انتخاب نهال
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۲
۱۵
عوامل افزايش توليد پياز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۴
۱۵
تعویض رقم در درختان میوه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۵
۱۵
باغ گردو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۸
۱۰
مددكاران ترويج
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۳۹۹
۱۵
ترويج كشاورزي و رسانه هاي آموزشي ترويجي  –  ياد بود طالب علم (ويژه همايش ملي ۲)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۰
۱۵
محيط زيست و شناخت حشرات مفيد
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۱
۱۵
سموم كشاورزي و سلامتي انسان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۴
۱۵
روشهاي مبارزه با آفات ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۵
۱۴
آفت برگخوار چغندر قند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۶
۱۵
روشهاي مبارزه با آفات ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۷
۱۶
روشهاي مبارزه با آفات ۳
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۰۸
۱۵
توليد سيب زميني بذري از طريق كشت بافت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۱۰
۱۵
آشنايي با انواع سمپاشها ۱  (سمپاشهاي باغي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۱۱
۱۵
آشنايي با انواع سمپاشها ۲  (سمپاشهاي زراعي )
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۱۲
۱۶
كاليبراسيون سمپاشها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۳۰
۱۵
بسيج سازندگي و مبارزه با آتشك
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۳۱
۱۵
صنايع تبديلي – بسته بندي خشكبار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۴۴
۱۷
كاربرد زيرشكن و تنظيمات آن
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۴۵
۱۵
بيماري تب مالت و راههاي پيشگيري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۴۷
۱۵
كاربرد گاوآهن دو طرفه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۴۸
۱۶
نكاتي در مورد توليد پسته مرغوب
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۴۹
۱۵
روشهاي مختلف مبارزه با آفات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۰
۱۶
كشت الگويي گوجه فرنگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۱
۱۵
اهميت فرآوري پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۲
۱۶
توليد علوفه در اراضي شور
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۳
۱۵
آشنايي با انواع بذر چغندر قند-كشت به موقع چغندر قند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۴
۱۵
تحقيق بر روي ارقام مختلف گندم و جو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۵
۱۶
صنايع تبديلي تكميلي و صادرات زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۶
۱۵
اصلاح نژاد مرغ بومي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۸
۱۶
نكاتي درباره كشت كلزا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۵۹
۱۷
فرآوري زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۰
۱۶
توسعه كشت كلزا (۱)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۱
۱۶
توسعه كشت كلزا (۲)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۲
۱۵
توسعه كشت كلزا ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۳
۱۵
توسعه كشت كلزا ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۵
۱۵
توليد درختان – غير مثمر – آشنايي با فعاليت كارشناسان ناظر
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۶۶
۱۶
فرآوري انار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۲
۱۵
اهميت سيلو كردن علوفه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۴
۱۶
توليد سيب زميني بذري (مزرعه آقاي خزايي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۶
۱۵
احداث باغ در مناطق بادخيز(آقاي روزبه)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۷
۱۷
بازاريابي محصولات كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۸
۱۶
كشت سيب زميني وآبياري قطره اي(آقاي تهامي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۷۹
۱۵
تجربه اي براي افزايش توليد سيب زميني (آقاي خزايي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۱
۱۶
هرس وچالكود درختان پسته(فيض آباد) – سربازان سازندگي ومراقبت از باغ پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۲
۱۵
سيلو سازي ذرت علوفه اي در كيسه هاي پلاستيكي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۳
۱۵
نگهداري محصولات كشاورزي(سردخانه-صنايع تبديلي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۴
۱۵
آنفلوانزاي طيور وراههاي پيشگيري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۵
۱۷
سربازان سازندگي وآنفلوانزاي پرندگان – گلخانه ها وخسارت كاهش دما
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۶
۱۶
گلخانه وپرورش گل(جوادي- مشهد)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۸۸
۱۵
تسطيح ليزري قم وجلگه رخ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۰
۱۵
مشخصات گوشت سالم وبهداشتي – بروسلوز ،تب مالت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۱
۱۶
تاسيسات گرمايشي مرغداري ومقابله باسرما
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۵
۱۷
كشت گياه بدون خاك – هايدرويونيك
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۶
۱۵
كاربرد اطلاعات جغرافيايي در آبخيزداري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۷
۱۶
باغ شيشه اي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۴۹۸
۱۶
سن مهمترين آفت مزارع گندم – كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۲
۱۸
سرمازدگي باغهاي ميوه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۳
۱۷
سرمازدگي باغهاي ميوه – روش قوطي كردن محصولات باغي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۴
۱۷
روشهاي كاهش خسارت سرمازدگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۵
۱۵
قوطي كردن محصولات باغي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۶
۱۷
روش كاهش خسارت سرمازدگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۷
۱۷
روش كاهش خسارت سرمازدگي – پرورش ماهي درمزارع كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۸
۱۵
سرمازدگي وتلاش براي حيات دوباره
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۰۹
۱۵
خشكسالي وتلاش براي حيات دوباره
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۱۰
۱۷
طبيعت وزندگي(آبخيزدار نمونه كاشمر)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۱۲
۱۵
كشت پاييزه چغندر – درباره زكات بيشتر بدانيم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۰
۱۵
مبارزه با آفات – سوسك سرشاخه خوار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۱
۱۶
قهرمانان توليد-مجري نمونه طرح بيابان زدايي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۲
۱۵
طرح تحقيقي كشت پائيزه(انتظاري) نخود
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۶
۱۷
مبارزه با آفات خربزه (قسمت اول)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۷
۱۵
مبارزه با آفات خربزه (قسمت دوم)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۸
۱۵
مبارزه با آفات خربزه (قسمت سوم)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۲۹
۱۷
زكات(آقاي كبيري) – (توليدكننده محصولات گلخانه اي) – قهرمانان توليد -خانم عشقي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۰
۱۷
شيوه هاي كاهش خسارت سرمازدگي۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۱
۱۷
شيوه هاي كاهش خسارت سرمازدگي۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۲
۱۷
كاهش مصرف سوخت در مرغداريها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۳
۱۶
پشم چيني گوسفند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۴
۱۵
مصرف درست انرژي در مرغداريها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۵
۱۶
طرح تحقيقي انتخاب ارقام زردآلو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۶
۱۶
طرح تحقيقي انتخاب ارقام زردآلو  – تشكل هاي زنان روستايي(خانم ايزدي)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۷
۱۵
كشت درخت در اراضي شيبدار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۸
۱۵
درباره گلخانه ها بيشتر بدانيم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۳۹
۱۶
كشت درخت در اراضي شيبدار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۰
۱۵
تلاش براي تامين غذاي مردم(آقاي صحني)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۱
۱۵
درباره گلخانه ها بيشتر بدانيم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۲
۱۵
ارزيابي ارقام سيب(تحقيق)
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۳
۱۵
روشهاي كشت توت فرنگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۴
۱۵
كشاورزي دقيق
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۵
۱۵
كاشت گلداني توت فرنگي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۶
۱۷
نكاتي درمورد توت فرنگي – پرورش مرغ تخم گذار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۴۷
۱۶
فرآوري گياهان دارويي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۰
۱۵
تسطيح ويكپارچه سازي اراضي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۱
۱۵
نيازهاي غذايي دامها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۲
۱۵
كنسانتره ومواد تشكيل دهنده آن
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۳
۱۶
كنسانتره و افزايش توليد دامها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۴
۱۶
ويژگي هاي كنسانتره
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۵
۱۵
كشت برنج
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۶
۱۵
فعاليت هاي كارشناسي در مزارع برنج
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۷
۱۷
برداشت وفرآوري زعفران – بيمه محصولات كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۸
۱۵
پرورش مرغ گوشتي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۵۹
۱۵
سمپاش الكترواستاتيك – پرورش مرغ گوشتي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۰
۱۶
شيوه اي نوين در مديريت مزرعه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۱
۱۶
تسطيح ليزري – حفظ كاربري اراضي كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۲
۱۶
پرورش زنبور عسل
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۳
۱۶
نقش زنبورعسل در گرده افشاني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۴
۱۸
پرورش گل در بستر هايدروپونيك
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۶
۱۷
بذركار غلات وخاك ورزي حفاظتي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۷
۱۵
سيلاژ ذرت علوفه اي در بسته هاي يك تني
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۸
۱۶
آبياري قطره اي در زمين هاي ناهموار  – قصه نان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۶۹
۱۷
روش هاي افزايش توليد پياز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۰
۱۵
طرح تحقيقي آبياري قطره اي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۱
۱۵
بسته بندي زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۲
۱۵
پرورش قارچ دكمه اي۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۳
۱۵
پرورش قارچ دكمه اي۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۴
۱۷
پرورش ماهي در استخرذخيره آب كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۷۵
۱۶
پرورش گاو شيري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸۳
۱۶
هرس درختان پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸۴
۱۶
چالكود وآبياري درختان پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸۵
۱۶
محلول پاشي زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸۷
۱۶
زنبورداري درفصل سرما
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۸۹
۱۷
اصلاح نژاد دام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۲
۱۸
پرورش گياهان دارويي – استفاده از ماشين آلات و بهداشت دامداريها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۳
۱۵
پرورش بوقلمون ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۴
۱۶
پرورش بوقلمون ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۷
۱۵
ماشين هاي كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۸
۱۵
كشت توت فرنگي در گلخانه ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۵۹۹
۱۵
مبارزه با زنگ زرد كندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۰
۱۵
كشت توت فرنگي در گلخانه ۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۱
۱۵
مبارزه با علفهاي هرز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۲
۱۵
ماشين هاي کشاورزي – کلیپ دشت شقایق
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۳
۱۵
حفظ وذخیره نزولات آسمانی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۴
۱۶
پرورش ماهی در چشمه سار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۵
۱۷
پرورش و تغذیه ماهی قزل آلا  – کاربرد سیستم مغناطیسی در آبیاری
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۶
۱۶
حفاظت و احیا جنگل
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۷
۱۵
کشت بذر گوجه فرنگی با ریزدانه کار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۸
۱۵
مبارزه با سن گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۰۹
۱۵
کاشت و داشت گل محمدی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۰
۱۷
برداشت و فرآوری گل محمدی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۱
۱۷
احیاء بیابان ها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۲
۱۵
حفاظت از منابع طبیعی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۵
۱۵
تجربه ای در پسته کاری
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۶
۱۵
تغذیه دام سبک
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۷
۱۶
آبیاری قطره ای در مزرعه و باغ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۸
۱۵
عوامل بروز تلفات در زمان برداشت غلات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۱۹
۱۵
کودآلی یا کمپوست- قسمت۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۰
۱۶
کودآلی یا کمپوست- قسمت۲  – کود آلی گوگرد دار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۱
۱۵
كاشت انگوردر زمينهاي شيبدار
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۲
۱۸
استفاده ازكنسانتره درتغذيه دام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۳
۱۶
مبارزه طبيعي با آفات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۴
۱۶
زعفران كاري پايدار -پلاك كوبي و بيمه دام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۵
۱۶
بررسي سازگاري ارقام مختلف زردآلو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۶
۱۶
آفات و بيماريهاي گياهان جاليزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۷
۱۵
ارزيابي ارقام مختلف گيلاس و آلبالو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۸
۱۸
نظام صنفي فعاليت هاي كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۲۹
۱۵
تهيه غذاي سالم براي دام و طيور
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۰
۱۶
خدمات دامپزشكي در مناطق عشايري
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۱
۱۵
كشت به موقع چغندرقند و كاهش خسارت نماتد ريشه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۲
۱۶
استفاده از تجهيزات مناسب در مرغداري ها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۳
۱۷
سيكلوتيلر و خاكورزي حفاظتي – كشت الگویی گياهان داروئي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۴
۱۵
چیزل پیلر و خاكورزی حفاظتی – يك راه افزایش تولید مثل گوسفندان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۵
۱۵
مهارآفت هاي جالیزی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۶
۱۵
تامين نيازهاي عشاير
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۷
۱۵
آشنايي با تریتیكاله۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۸
۱۵
توليد بذر قارچ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۳۹
۱۵
آشنايي با تریتیكاله۲
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۰
۱۵
گياهان دارويي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۱
۱۵
ارزش مواد آلي در كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۲
۱۷
برداشت و فرآوري زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۳
۱۵
روشهاي تهيه كشمش -ضد عفوني بذر
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۴
۱۵
پرورش بلدرچين
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۵
۱۶
ذرت شيرين
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۶
۱۵
پرورش ماهي در استخرذخيره آب كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۷
۱۶
آماده سازي زمين براي كاشت پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۸
۱۵
تامين نيازهاي عشاير
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۴۹
۱۸
كاشت و پيوند درختان پسته -برداشت و فرآوری پسته
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۰
۱۵
معرفي ارقام آلو
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۱
۱۷
پيوند دانش و تجربه در كشاورزي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۲
۱۶
كاشت مستقیم بذر در بقایای گياهی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۳
۱۷
آبیاری مغناطیسی و افزایش تولید سیب زمينی -كنترل كيفيت خوراك دام طيور- كنترل كيفيت شير
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۴
۱۵
فن آوری هاي جدید در فرآوری زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۵
۱۶
تعاونی ها و افزایش تولیدات دامی -زراعت گلرنگ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۶
۱۵
تسطیح لیزري و افزایش بهره وری از آب
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۷
۱۵
مدد كاران ترويجي و افزايش توليد
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۸
۱۵
حفظ كاربری اراضي كشاورزی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۵۹
۱۵
آشنایي با بیماري نیوكاسل
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۰
۱۵
پرورش شترمرغ – قسمت اول
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۱
۱۵
پرورش شترمرغ – قسمت دوم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۲
۱۵
اصلاح نژاد دام سبك
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۳
۱۵
طرح های تحقيقاتی آفات زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۴
۱۵
كاربرد تجهیزات در افزایش تولید ماهی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۵
۱۵
توليد بذر دورگ ذرت دانه اي
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۶
۱۶
پيوند گردو  -راههای افزایش تولید چغندرقند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۷
۱۶
توليد بچه ماهي قزل آلا
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۸
۱۶
عیار سنجي چغندرقند
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۶۹
۱۵
سودآوري پرورش ماهی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۰
۱۵
پرورش قارچ دكمه ای
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۱
۱۵
باغداری در زمستان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۲
۱۵
پرورش قارچ و مصرف بهینه آب و سوخت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۳
۱۵
روش های جدید آبزی پروری
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۴
۱۵
كشت مستقيم غلات پس از برداشت پنبه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۵
۱۵
كاشت نهال
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۶
۱۵
تولید محصول سالم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۷
۱۵
روستا و اشتغال
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۸
۱۵
پرورش ماهی های زینتی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۷۹
۱۵
کاهش مصرف سوخت در گلخانه
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۰
۱۵
پنبه طلای سفید
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۱
۱۵
هرس زمستانه انگور
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۲
۱۵
ماهی از صید تا مصرف – ماهی قرمز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۳
۱۵
تغذیه کمکی در پرورش بره ها
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۴
۱۵
دفاتر خدمات مشاوره کشاورزان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۵
۱۵
تولید شیر سالم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۶
۱۵
علفهاي هرز گندم –  کنترل سن گندم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۷
۱۵
آبیاری نوین در مزارع زعفران
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۸
۱۵
تکنیک های سم پاشی۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۸۹
۱۵
ارزیابی کیفیت سم پاشی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۰
۱۵
تب برفکی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۱
۱۵
طرح تحقیقی استفاده از علوفه های مرتعی در تغذیه دام
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۲
۱۵
ایمنی در سمپاشی  –  گلخانه های قابل انتقال
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۳
۱۵
مبارزه تلفیقی با کرم سیب و تولید محصول سالم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۴
۱۵
همت سبز
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۵
۱۵
کشت دیم
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۶
۱۵
مبارزه تلفیقی با آفات باغ
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۷
۱۵
گرده افشانی زنبور عسل
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۸
۱۵
پرورش کاکتوس
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۶۹۹
۱۵
تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۰
۱۵
ارزیابی عملیات آبخیزداری
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۱
۱۵
نماتد ریشه غلات
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
گیاه مرتعی نوروزک
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۲
۱۶
بیابان زدایی
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۳
۱۵
تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع دست کاشت
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۴
۱۵
نشاء برنج ق ۱
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان
شماره برنامه
۷۰۵
۱۵
احیاء بیابان
دانلود کنید قیمت ۱۰۰۰ تومان