كود مرغی درصد زودخندانی پسته ها را كاهش می دهد

كود مرغی درصد زودخندانی پسته ها را كاهش می دهد

تحقیقات نشان داد استفاده از كود مرغی به شیوه چالكود در باغات درصد زودخندانی پسته ها را كاهش می دهد.
حمید علیپور كارشناس ارشد موسسه تحقیقات پسته كشور و یكی از مجریان طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ایانا گفت: به نظر می رسد عدم اعمال شیوه های صحیح مدیریت در باغات پسته نظیر آبیاری، تغذیه مناسب و… سبب تشدید آلودگی محصول پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس می شود.
وی افزود: طی سالهای اخیر برخی از صاحبنظران بر این باورند كه افزون كودهای آلی به ویژه كود مرغی به خاك در باغات پسته بستر مناسبی را برای رشد قارچ و در نتیجه گسترش آلودگی در باغات پسته را فراهم می كند.
علیپور در ادامه گفت: برای بررسی صحت این فرضیه و همچنین به منظور بررسی اثرات كود آلی بر كیفیت میوه پسته طرح «اثر كود آلی بر آلودگی پسته به آفلاتوكسین» بر روی درختان بارور پسته رقم اوحدی در منطقه رفسنجان اجرا شد.
وی تیمارهای مورد آزمایش را شامل: افزودن كود مرغی به روش چالكود، افزون كود مرغی به طریقه سطحی و تیمار شاهد (بدون افزودن كود مرغی) دانست.
این پژوهشگر در خصوص نتایج بدست آمده از این طرح گفت: نتایج نشان داد كه تیمار شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر باعث افزایش درصد پسته های زودخندان و درصد پسته های ترك خورده و نامنظم شد.
علیپور با اشاره به اینكه استفاده از كود مرغی به شیوه سطحی و چالكود باعث تغذیه مناسب درختان پسته شده و درصد پسته های زودخندان و ترك خورده را كاهش می دهد، افزود: از آنجایی كه پسته های زودخندان منبع آلودگی پسته بر آفلاتوكسین هستند می توان گفت كه استفاده از كود مرغی در باغات پسته به واسطه كاهش پدیده زودخندانی نقش مهمی را در كاهش آلودگی پسته به آفلاتوكسین دارد.
وی استفاده از كود مرغی به روش چالكود را در خصوص كاهش قارچ آسپرژیلوس فلاووس مفیدتر از روش سطحی دانست و افزود: براساس نتایج به دست آمده استفاده از كود مرغی به روش چالكود به دلیل پنهان بودن كود در عمق 25 تا 55 سانتیمتری خاك از ایجاد بستر مناسب رشد قارچ و گسترش آلودگی در باغ جلوگیری می كند. بنابراین استفاده از كود مرغی در باغات پسته باعث بهبود كیفی و كمی میوه پسته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.