عملیات مسطحاتی پلانی متری چیست

عملیات مسطحاتی پلانی متری چیست

در این مورد بایستی مشخصات مسطحاتی منطقه مانند نمایش مسیر یک خیابان یا یک رودخانه، تقاطع راهها، موقعیت ساختمانها وغیره بر روی صفحه(نقشه)معلوم گردد.به عنوان مثال اگر مسیری مانند(d)شکل زیر داشته باشیم وناظری روی نقطه A قرار گرفته باشد، کافیست که برای رسم این مسیر، فواصل AKوAMو…وهمچنین زاویه آنها را نسبت به یک امتداد مشخصی مانند شمال نقطهA و یا یک نقطه محلی و قراردادی در امتدادی از قبل تعریف شده که برداشت ما را میتواند راحتتر کند را داشته باشیم.

Drawing1-Model

با توجه به مقیاس مورد درخواست و مقادیر اندازه گیری شده، وضعیت مسیر را می‌توان روی صفحه مشخص نمود.بایستی توجه داشت که برای نقشه برداری یک منطقه لازم است موقعیت نقاط مشاهده در دست باشدواین موقعیت‌ها توسط”کانوای نقشه برداری”(شبکه نقشه برداری)که متکی به نقاطژئودزی است، حاصل می‌گردد.پس معلوم می‌گردد برای نقشه برداری یک منطقه، بوجود آوردن نقاط کانوا ضروری است.

دلایل ایجاد شبکه نقشه برداری”کانوا

اگر از مناطق مختلف بخواهیم نقشه تهیه کنیم و سپس نقشه را بهم اتصال دهیم درصورتیکه کانوای آنها متکی به نقاط ژئودزی نباشند نقشه‌ها پوشش کامل نخواهند داشت.
وقتی در نقشه برداری از مبداء دور میشویم مقدار خطاهای اندازه گیری وترسیم با هم جمع شده خطای بزرگی را که قابل اغماض نیست ایجاد می‌کند ازاین رو عملیات نقشه برداری بایستی با اتکا به شبکه انجام گیرد وبهتر است که شبکه نیز متکی به نقاط ژئودزی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.