عملیات آلتی متری چیست

عملیات آلتی متری

TopoTUli

هر نقطه یک (x,y)=((طول وعرض جغرا فیایی))تعلق می‌گیردکه با انتخاب یک سیستم مختصات، قابل انتقال به روی کاغذمیباشد، امادرمورد نشان دادن ارتفاعات(X,Y,Z)، راه‌های مختلفی پیشنهاد شده است.
روشهای نشان دادن ارتفاعات در نقشه

نقشه برجسته:

ارتفاعات بااشل قراردادی بطور برجسته نشان داده می‌شوندالبته این نقشه از نظر بیننده معمولی گویا است ولی برای انجام کارهای فنی و دقیق مورد استفاده نمی‌باشد.

سایه بندی:

در طریقه سایه بندی بیک سطح برجسته تحت زاویه مشخصی نور تابانده می‌شودومتناسب با بلندی، سایه بوجود می‌آید و آنرا با اشل قراردادی به روی نقشه منتقل مینمایند این طریقه نیز از نظر بیننده معمولی گویا ولی برای استفاده فنی و دقیق توام با اشکال می‌باشد.

سطوح تراز:

رایج‌ترین طریقه نشان دادن ارتفاعات است.یعنی یک سطح برجسته را با صفحات موازی سطح تراز(که آنها را صفحات متساوی البعدمیگویند)قطع نموده وتصویر افقی مقاطع را رسم مینمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.