دی فتیالون : (difethialone)

دی فتیالون : (difethialone)

موش كش، از گروه آنالوگ كواگولانت كومارینی

فرمولاسیون:
باراكی Barakie ( Wax Block ) w/v25/0 WB
باراكی Barakie (Plate bait ) w/v 25/0 PB
تاریخ ثبت: 10/10/80 تمدید لغایت 86

ویژگی های خاص:

نحوه اثر: ضد انعقادخون

موارد مصرف در ایران:
موش ورامین و مغان [20 گرم طعمه برای هر لانه]، موش های مقاوم به وارفارین [5 گرم طعمه برای هر لانه]

راهنمای مصرف:
•برای مبارزه با موش ورامین و مغان به میزان 20 گرم طعمه در هر لانه به کار می رود.

ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): LD50 برای پستانداران 5/0 میلی گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم، LC50 برای ماهی ها 75- 51 میکروگرم بر لیتر، EC50 برای دافنی 4/4 میکروگرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.