خشكيدگی شاخه وسرشاخه پسته

خشكيدگی شاخه وسرشاخه پسته

علائم بيماری:

بوجودآمدن شانكر (زخم) تيره رنگ بر روی شاخه ها ، در بعضی موارد بروز فتيله های نارنجی ، زردويا قهوه ای وايجادصمغ، خشك شدن شاخه ها وسرشاخه ها

مبارزه غيرشيميايی:

تقويت درختان ، آبياری و تغذيه به موقع و مناسب، هرس صحيح

مبارزه شيميايی:

محلولپاشی با قارچكش اكسی كلرورمس با نسبت 5 درهزاردر اواخر اسفند ماه

نام بيماري:

زوال ورتيسيليومي پسته

علائم بيماري:

مسدود شدن آوندهاي چوبي بروز لكه هاي سياه پراكنده يا حلقه كم وبيش منقطع سياه در برش عرضي تنه يا شاخه يا ريشه آلوده . كاهش تدريجي برگ درختان ، تجمع برگهاي باقيمانده در انتهاي شاخه ها، زرد شدن برگها. وجود نوارهاي تيره رنگ دربرش طولي شاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

پايه مقاوم واستفاده از كود پتاسه

مبارزه شيميايي:

استفاده ازسمومي مانند متيل برومايد، كلروپيكرين ومتام سديم قبل ازاحداث باغ وكاشت بذر يا نهال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.