تيديازورون(thidiazuron)

تيديازورون(thidiazuron)

تیدیازورون

كنترل كننده رشد گياه
فرمولاسيون:
دراپ Dropp w/v %50 WP
تاریخ ثبت: 17/2/69 ثبت موقت سه سال ، 10/5/73 تمديد ثبت موقت سه سال ، در 28/7/76 تمديد تا 29/12/79 تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنترل كننده رشد گياه
موارد مصرف در ايران:
برگ ريز پنبه
راهنماي مصرف:
•مخلوط با دف به نسبت دو ليتر دف و 200 گرم دراپ درهكتار محلول پاشي شود
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 5000-3160 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 1000 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 10 میلی‌گرم بر لیتر
thidiazuron

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.