توجیه اقتصادی ورمی کمپوست

همانطور که مستحضر هستید یک کار اقتصادی خوب به کاری اطلاق می شود که با حداقل سرمایه شروع و از سود کار گسترش یابد اما حداقل نیز به صورت صنعتی تعریف شده می باشد، مثلا طرح ایجاد گلخانه ی گوجه و خیار زیر 3 هزار متر مربع توجیه اقتصادی ندارد یا گاوداری گونه ی هولشتاین تقریبا زیر 100 راس توجیه ندارد و عزیزی که با 2 عدد گاو در یک روستا امورات زندگی می گذراند بدین شکل است که به جای کارگر خودش کار میکند و به جای جیره ی غذایی آن را در صحرا می چراند و در حقیقت زمانی که نیز فکر میکند هنگام فروش سودی عایدش شده است در حقیقت سود نیست بلکه هزینه ی کارگری و جیره ی غذاییش است که به شکل سود خود را نشان داده است. در تولید ورمی کمپوست نیز از نظر بنده طرح زیر 4هزار متر مربع توجیه اقتصادی ندارد(در بعضی از مناطق کشور روباز و در بعضی مناطق سرپوشیده مدنظر است)

اما از طرف دیگر همانطور که حضرتعالی استاد بنده می باشید و در کارهای مدیریتی بهتر از بنده می دانید که همیشه سود کار فروش محصول نخواهد بود بلکه درست و منطقی خرج کردن و اجتناب از خرج های اضافه به نوعی سود کار می باشد و در عین حال باید کارآیی و کیفیت نیز با پایین آوردن هزینه ها تغییر نکند بر این مبنا یادآور می شویم که در تولید ورمی کمپوست دو هزینه ی اصلی داریم که یکی هزینه ی اجاره بها یا خرید یا ساخت و ساز می باشد که هر شخص با توجه به عرف منطقه و شیوه ی کار و پتانسیل و نقدینگی شخصی اقدام به تهیه ی محل مورد نظر می کنند و هزینه ی دوم خرید کرم می باشد که ما برای تولید کنندگان و مشتاق به تولید در ابتدا یک مزرعه ی پرورش کرم راه اندازی به ابعاد 500 متر مربع و سپس از کرم حاصله واحد اصلی را راه اندازی می کنیم.

و با توجه به مطالب بالا من برای گام اول هزینه های لازم برای اجرای ورمی کالچر را یادآوری و در وحله ی دوم واحد تولیدی اصلی و درآمد حاصله:

گام اول : هزینه های راه اندازی واحد تولید ورمی کالچر به ابعاد 500متر مربع:

(قیمت ها به طور متوسط و نرمال کشوری است و از جنوب تا شمال کشور برآیند گرفته شده است.)

زمان لازم:6 ماه

هزینه ی اجاره بهای محل مورد نظر:

6 ماه* 400000هزار تومان(به ازای اجاره هر ماه)=2400000تومان

هزینه ی مش کف:(در روش شخصی)

250 متر مربع(فضای مفید و قابل استفاده)* 7500 تومان(به ازای هر متر مربع فضای مفید)=1875000

هزینه های کارگری:

ا نفر کارگر ثابت*6ماه(زمان پارت اول)*400000تومان(هزینه ی کارگری به ازای هر ماه)=2400000تومان

50 نفر کارگر(از ابتدا تا انتها این تعداد نیاز است)*20000تومان(هزینه ی کارگری)=1000000

هزینه ی تجهیزات و پیش بینی نشده:

لباس کار،بیل ،فرقون،لباس کار،پ هاش متر،تانکر،سرند،پمپ آب، شلنگ و …. =3000000 تومان

هزینه ی انرژی:

1000000تومان(به صورت کلی آورده شده است)

هزینه ی مواد اولیه:

50 تن کود حیوانی * 25000 تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)= 1250000تومان

5 تن کاه و کلش*250000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=1250000تومان

3 تن ساقه ی یونجه*250000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=750000تومان

اتن ساقه ی ذرت *100000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=100000تومان

200 کیلو کرم*20000تومان(قیمت واحد به ازای هر کیلو)=4000000

مجموع مواد اولیه: 7350000تومان

جمع کل هزینه ها در گام اول:

19250000 تومان می گردد که این هم در طول زمان بعضی از قسمت ها می توانند پرداخت گردد

محصولات:

با توجه به اینکه کرم ها غذایی که مصرف می کنند 15 درصد را به صورت انرژی مصرف میکنند و 5 تا 10 درصد نیز به صورت ضایعات در هنگام سرند،شیرآب کشی و.. از وزن کود کاسته می شود که ما تقریبا ضریب تبدیل را برابر 70 درصد می گیریم که بر این مبنا تقریبا:

60 تن مواد اولیه* 0.7(ضریب تبدیل)= 42 تن کود ورمی کمپوست

42تن کود ورمی کمپوست * 300 تومان(قیمت واحد و نرمال کشور)12600000 تومان

ضریب تبدیل کرم در شرایط نرمال در این دوره با این روش 7 برابر می باشد که معادل

200 کیلو(میزان کرم مورد استفاده اولیه ) * 7 (ضریب تبدیل)=1400کیلو کرم گونه ی ایزینیا فتیدا

که به جای فروش در گام بعدی از این کرم استفاده میکنیم

گام دوم : راه اندازی واحد تولیدی 4000 متر مربعی تولید کود ورمی کمپوست از واحد 500 متر مربعی تولید کرم

زمان لازم:6 ماه

هزینه ی اجاره بهای محل مورد نظر:

6 ماه* 800000هزار تومان(به ازای اجاره هر ماه)=4800000تومان

هزینه ی مش کف:(در روش شخصی)

4000 متر مربع(فضای کل)* 1000 تومان(به ازای هر متر مربع)=4000000

هزینه های کارگری:

ا نفر کارگر ثابت*6ماه(زمان پارت دوم)*400000تومان(هزینه ی کارگری به ازای هر ماه)=2400000تومان

300 نفر کارگر(از ابتدا تا انتها این تعداد نیاز است)*20000تومان(هزینه ی کارگری)=6000000

هزینه ی تجهیزات و پیش بینی نشده:

خشک کن، وسایل آبیاری قطره ای ،لباس کار،بیل ،فرقون،لباس کار،پ هاش متر،تانکر،سرند،پمپ آب، و …. =8000000 تومان

هزینه ی انرژی:

5000000تومان(به صورت کلی آورده شده است)

هزینه ی مواد اولیه:

400 تن کود حیوانی * 25000 تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)= 10000000تومان

15 تن کاه و کلش*250000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=3750000تومان

15 تن ساقه ی یونجه*250000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=3750000تومان

4تن ساقه ی ذرت *100000تومان(قیمت واحد به ازای هر تن)=400000تومان

1400 کیلو کرم*20000تومان(قیمت واحد به ازای هر کیلو)= …………(از کرم تولیدی در گام اول استفاده میکنیم)

مجموع مواد اولیه: 17950000تومان

جمع کل هزینه ها در گام دوم:

44550000 تومان می گردد که این هم در طول زمان بعضی از قسمت ها می توانند پرداخت گردد

محصولات:

با توجه به اینکه قبلا نیز عرض کرده بودیم که کرم ها غذایی که مصرف می کنند 15 درصد را به صورت انرژی مصرف میکنند و 5 تا 10 درصد نیز به صورت ضایعات در هنگام سرند،شیرآب کشی و.. از وزن کود کاسته می شود که ما تقریبا ضریب تبدیل را برابر 70 درصد می گیریم که بر این مبنا تقریبا:

435 تن مواد اولیه* 0.7(ضریب تبدیل)= 304.5 تن کود ورمی کمپوست

304.5تن کود ورمی کمپوست * 300 تومان(قیمت واحد و نرمال کشور)=91350000 تومان

ضریب تبدیل کرم در شرایط نرمال در این دوره با این روش4برابر می باشد که معادل

1400 کیلو(میزان کرم مورد استفاده از گام اول) * 4 (ضریب تبدیل)=5600کیلو کرم گونه ی ایزینیا فتیدا

5600کیلو کرم *12000تومان (حداقل قیمت بازار)=67200000تومان

میزان کل فروش در پارت دوم:91350000تومان(حاصل از فروش کود)+67200000(حاصل از فرو ش کرم)

= 158550000 تومان(فروش کل از گام دوم)

میزان سرمایه گذاری در گام اول و گام دوم:

19250000تومان(میزان سرمایه گذاری در گام اول)+44550000تومان(میزان سرمایه گذاری در گام دوم)=63800000تومان

میزان فروش کود در این طرح:

91350000تومان در گام دوم+12600000 تومان در گام اول= 103950000تومان

میزان فروش کرم در این طرح:

67200000 تومان

میزان کل سرمایه گذاری:

63800000تومان

در این طرح به خوبی نشان داده ایم که اجتناب از هزینه های اضافی و درست و منطقی هزینه کردن و تولید در تناژ بالا مقرون به صرفه و به خوبی توجیه ی اقتصادی این طرح را نشان میدهد و آفت این صنعت واحد های تولیدی کوچک می باشند که با واحد های کوچک خود کرم را به قیمت گزاف و عملا صنعت تولید ورمی کمپوست را از اصل قضیه که تولید کود ورمی کمپوست به دور برده اند و همانند شرکتهای هرمی با غلو و تعریفهاب بی خود عزیزان مشتاق را دعوت به تولید و به انها کرم را می فروشند و کرم را به صورت توپ به هم پاس می دهند.

سایر مزایای شرکت در این طرح برای فرد

با توجه به مطالب ارایه شده در بالا به عنوان کسی که در تمام نقاط کشور از اردبیل تا بندر عباس و از مشهد تا غربی ترین نقطه ی کشور در این خصوص کار کرده ام و مشاوره داده ام و راه اندازی کرده ام به نظر بنده این طرح طرح مناسبی از نظر اقتصادی می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی برخی از کارهای تولیدی ریسک بالایی ندارد و درصد سوددهی مناسبی را در پی دارد و از همه مدت زمان برگشت سرمایه زیر یک سال این طرح می باشد که واقعا قابل تامل است.

از مزایای دیگر بحث اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور و تولید محصول ارگانیک و حفظ خاک در کشور برای سایر نسل ها و اجر اخروی خاص خود را نیز دارا می باشد.

مهندس علی عسکری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.