اهمیت محلولپاشی بهاره جوانه ها در درختان پسته-بخش دوم

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی بهاره یک جز مهم تغذیه ای در درختان پسته محسوب می شود. نقش عنصر پتاسیم در محلولپاشی ابتدای سال بسیار مهم است و موجب افزایش طول ترکه های جدید و رشد بهتر سرشاخه ها خواهد شد. شاید یک علت مهم جوابدهی کودهای پلت مرغی در افزایش طول ترکه مربوط به کودهای پلتی باشد که درصد پتاسیم (K) نسبتا خوبی دارند! نسبت پتاسیم (k) بکار رفته در محلولپاشی ابتدای سال یا دوز مصرفی پتاسیم اهمیت زیادی دارد و بستگی به نظرات کارشناسان دارد! بر خلاف تصور بسیاری که می پندارند محلولپاشی ابتدای سال در بهار بدلیل نبودن سطح مناسبی از برگ چندان سودمند نیست باید دانست که این تصور کاملا اشتباه است و درصد فوق العاده ای از جذب از طریق جوانه های در حال رشد و حتی سرشاخه ها صورت خواهد گرفت! اگر چه در مورد محلولپاشی ماکزیمم جذب از طرق برگهاست اما اینکه ما جوانه ها و سرشاخه ها و برگهای تازه نورسته را بعنوان محیط جذبی برای کودهای محلولپاشی بحساب نیاوریم یا کم اهمیت بشماریم اشتباه است! یک نکته ظریف در مورد تغذیه درختان پسته این است که اگر چه استفاده از کودهای مختلف بصورت کاربرد در خاک از نظر غلظت عنصری که در بافت گیاهی موجب می شوند چشمگیرتر است اما اثرات کمی و بخصوص کیفی محلولپاشی بسیار قابل تمایزتر از کاربرد عناصر مختلف غذایی بصورت کاربرد در خاک است. در طی یک تحقیق که در باغات پسته کالیفرنیا انجام شد مشخص شد که کاربرد بور (B) بصورت خاک موجب افزایش قابل توجه غلظت بور در بافت گیاه شده بود (در مقایسه با روش محلولپاشی) اما تاثیرات ظاهری بخصوص از نظر تاثیرات مثبت روی میوه و دانه پسته محلولپاشی عنصر بور (B) بمراتب اثربخش تر بنظر می رسید. بخصوص که در بسیاری از باغات پسته در استانهای پسته خیز ایران مسمومیت به بور (B) در خاک وجود دارد و استفاده از بور بصورت کاربرد در خاک اصلا قابل توصیه نیست! جالب اینجاست بسیاری از به اصطلاح محققان توصیه به استفاده از اسید بوریک بعنوان کود بور(B) در درختان پسته بصورت کاربرد در خاک می کنند که فاجعه بار است! یک نکته بسیار مهم در مورد محلولپاشی در گیاهان این  است که کاربرد روش محلولپاشی در بازه های زمانی حساس (اول بهار، پر شدن مغز، بعد از برداشت) اثرات بمراتب بهتری نسبت به کاربرد عناصر از طریق خاک دارد. زمان استفاده از بور (B) بسیار مهم است و مطالعات مشخص کرده که بهترین زمان برای کاربرد بور قبل از مرحله گرده افشانی و گلدهی در درختان پسته است. کاربرد عنصر بور در مرحله بعد از گلدهی و گرده افشانی در درختان پسته تاثیر چندانی روی کیفیت و کمیت محصول نخواهد داشت. همانطور که قبلا بیان شد دوز مصرفی عناصر روی (Zn)، نیتروژن (N) و بور (B) بستگی زیادی به برند کود موجود در بازار و درصد این عناصر در کود مورد نظر دارد. ممکن است مقدار مصرف یک کود بصورت محلولپاشی بسیار متغییر باشد. حتی اختلاط این کودها با سمومی که برای مبارزه با آفات در برخی از باغات پسته بمصرف می رسند هم در تعیین فرمول و دوز کودهایی که در محلولپاشی بکار می روند دارای ریزه کاریهای مخصوص به خود است. کاربرد مناسب بور(B) به صورت محلولپاشی روی درختان موجب کاهش درصد پوکی و افزایش درصد خندانی و خصوصیات کیفی دیگر در پسته خواهد شد. پاشش عنصر بور روی گلها و جذب این عنصر توسط بافت زایشی در پسته موجب افزایش خصوصیات کیفی در دانه های پسته خواهد شد. عنصر بور (B) عنصری کند حرکت در آوندهای آبکش (Phloem) است و به همین  دلیل با وجود مقادیر بالای بور در محیط ریشه و جذب آن رسیدن این عنصر به بافت گل (گرده و تخمک و تخمدان) از طریق آوندهای آبکشی سخت و زمانبر است. اهمیت محلولپاشی در دوره بعد از گلدهی و تشکیل میوه هم فوق العاده مهم است. تکامل تخمدان (میوه) در پسته بستگی کاملی به تغذیه بهینه در طول مدت بلوغ میوه دارد. نقش پتاسیم (K) در رشد سرشاخه های در حال تشکیل بسیار زیاد است. کودهای N, P, K بصورت محلولپاشی در برحه های مناسب رشدی در طول فصل رشد اهمیت زیادی دارد. بخوبی ثابت شده در مرحله استارت درختان در بهار اگر ذخیره مناسبی از پتاسیم (K) در محیط رایزوسفر باشد رشد سرشاخه ها بسیار مناسب خواهد بود. پتاسیم یکی از عناصری است که بسیاری می پندارند بهترین زمان استفاده از آن در طول فصل رشد در تابستان و پر شدن مغز است در صورتی که پتاسیم در دسترس در هنگام استارت درختان رشد بسیار خوبی را در مورد سرشاخه ها در پی خواهد داشت! نقش عنصر روی (Zn) در اوایل بهار نقشی غیر قابل انکار است. روی پیش ماده سازنده اکسین در گیاه است. اکسین یا هورمون رشد در گیاهان هورمونی بسیار تعیین کننده در گیاهان است. بهر روی چه در سال آور و چه در سال نیاور در درختان پسته محلولپاشی روی (Zn) در اوایل بهار لازم و ضروری است. روی (Zn) از نظر زمان کاربرد تقریبا بازتر از عنصر بور (B) است بدین معنی که عنصر بور را می توان در مرحله تورم، گلدهی و حتی کمی بعد از گلدهی نیز محلولپاشی کرد! محلولپاشی بهاره در درختان پسته بخصوص در مورد سازگاری کودها و سموم باید دقت زیادی کرد و بر اساس شرایط موجود تصمیم گیری کرد! هر گونه آزمون و خطا بدون مشورت با کارشناسان ممکن است به خراب شدن کل محصول منتهی شود! نکته بسیار جالب این است که عدم سازگاری سموم و کودهای محلولپاشی در مورد کودها و سموم خارجی که کیفیت خوبی دارند بیشتر بوقوع می پیوندد بنظر می رسد کودها و سموم ایرانی بیشتر آب هستند و اختلاط آنها با یکدیگر مشکل چندانی را ایجاد نمی کند متاسفانه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.